Vänersborg – medborgarlöften

Vänersborgs kommun och Polisen har valt två fokusområden för 2019 års medborgarlöften. Fortsätta med de satsningar som genomförs på Sportcentrum och särskilt fokus på Brålanda.

Fotpatrullerande poliser i Vänersborg

Bild: Lars Hedelin

Inledning

Vänersborgs kommun strävar efter att vara ett social hållbart samhälle där alla människor får sina rättigheter respekterade oavsett behov och förutsättningar. För att nå dit är trygghet en viktig förutsättning, vilket i sin tur är beroende av ett fungerande brottsförebyggande arbete. Vänersborgs kommun och Polisområde Fyrbodal arbetar tillsammans för att kommunen ska vara en trygg plats att bo, verka och vistas i.

Kommunen och Polisen har analyserat aktuell brottsstatistik och genomfört medarbetardialog och medborgardialog för att skapa en lägesbild över vad vi har för utmaningar i kommunen. Den insamlade informationen ligger till grund för inriktningen på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet under 2019, där medborgarlöftena är den viktigaste delen.

Syfte

Syftet med medborgarlöften i Vänersborgs kommun är att:

  • Skapa och ta tillvara på engagemang i lokalsamhället.
  • Öka samverkan mellan Polisen och kommunen.
  • Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter till allmänheten.
  • Involvera de som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyggande arbetet

Medborgarlöften 2019

Vänersborgs kommun och Polisen har valt två fokusområden för 2019 års medborgarlöften. Kommunen och Polisen lovar att fortsätta med de satsningar som genomförs på Sportcentrum, för att skapa långsiktighet i det pågående brottsförebyggande arbetet på området. Kommunen och Polisen lovar även att rikta särskilt fokus på Brålanda.

Sportcentrum

Arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten på Sportcentrum initierades i slutet av 2017 och har varit fokus i Medborgarlöftena för 2018. Åtgärder så som trygghetsröjningar av sly och buskage, klottersanering, förbättrad belysning, utökad öppethållande av fritidsgårdar och ökad vuxennärvaro har genomförts under året. Det har gett resultat. Brottsligheten har minskat betydligt och den upplevda tryggheten har ökat. Kommunen och Polisen väljer att fortsätta att fokusera på Sportcentrum, för att genomföra kvarstående identifierade åtgärder och skapa långsiktighet i det brottsförebyggande arbetet på området.

Brålanda

Antalet anmälda brott i Brålanda ser ut att öka under 2018 jämfört med tidigare år. Synpunkter från människor som bor och verkar i Brålanda visar att otryggheten har ökat. Kommunen och Polisen vill i samverkan med lokalsamhället skapa en fördjupad lägesbild, identifiera orsakerna till varför brott begås i området och genomföra nödvändiga åtgärder för att minska antalet anmälda brott och öka tryggheten i Brålanda.

Arbetssätt

Medborgarlöftena är en central del i kommunens och polisens brottsförebyggande arbete och sker i samverkan med flertalet aktörer som exempelvis lokalt näringsliv och föreningsliv. Allmänhetens synpunkter på trygghet och säkerhet är en viktig del för arbetets inriktning.

För att nå de uppsatta målen inom det brottsförebyggande arbetet finns en tydlig arbetsstruktur där arbetet utgår ifrån det lokala brottsförebyggande rådet (Brå). Lokalt Brå är styrgrupp för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, vars uppgift är att skapa förutsättningar för samverkan, förankra och ge mandat. Samtliga kommunala förvaltningar deltar i arbetet. Vänersborgs kommunpolis deltar aktivt i det lokala Brå.

Framöver kommer det brottsförebyggande perspektivet att integreras mer i samhällsbyggnadsprocessen i samband med planering och utformning av nya områden eller i samband med översyn av befintliga områden. Målet är att öka tryggheten, skapa mer liv och rörelse i det offentliga rummet, exempelvis i centrum, och därmed minska antalet brott.

Samverkansöverenskommelse mellan Vänersborgs kommun och Polisområde Fyrbodal

Vänersborgs kommun och Polisområde Fyrbodal tecknar i samband med medborgarlöftet en samverkansöverenskommelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att uppnå medborgarlöftena och syftar till att utöka, fördjupa och fortsatt utveckla samarbetet mellan kommunen och polisen. Överenskommelsens uppbyggnad beskrivs i ovanstående polisiära och kommunala aktiviteter för medborgarlöftet. Överenskommelsen bygger på en gemensam problembild och omfattar för året 2019 de åtaganden som framgår i medborgarlöftet.

Parterna åtar sig att följa de aktiviteter som beskrivs i medborgarlöftet. Kommunens lokala brottsförebyggande råd samt Polisområde Fyrbodal Öst är processägare och ansvarig för revidering, utveckling och uppföljning av beslutade aktiviteter samt att arbetet drivs framåt. Respektive verksamhet är ansvarig för att aktiviteter inom medborgarlöftet genomförs inom utsatt tid. Parterna åtar sig att boka regelbundna träffar för informationsdelning och kunskapsutbyte. Överenskommelse om nya aktiviteter och åtaganden, för kommande år, ska träffas varje år. Ny överenskommelse ska undertecknas året före verksamhetsåret.

Överenskommelsens och medborgarlöftenas giltighetstid

Överenskommelsen och medborgarlöftet gäller från det datum undertecknande sker till och med 2019-12-31.

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Vänersborg är du välkommen att höra av dig till:

Steve Johansson, kommunpolis
Telefon: 010-565 24 40

Till toppen