Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Vänersborg

Medborgarlöftet 2018 är att öka tryggheten och minska brottsligheten i det offentliga rummet. Med det offentliga rummet menas platser där allmänheten frekvent vistas, som exempelvis gator och torg, offentliga anläggningar, parker och så vidare.

Vänersborg

Fotograf Lars Hedelin.

Medborgarlöften är ett sätt för polisen och kommunen att genom samverkan komma närmare de som bor och vistas i en kommun i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Kommunen och Polisen har analyserat aktuell brottsstatistik och tagit in synpunkter kring trygghet från de som bor och verkar i kommunen. Den insamlade informationen ligger till grund för medborgarlöftena 2018.

Syfte

Syftet med medborgarlöften i Vänersborgs kommun är att:

  • Skapa och ta tillvara på engagemang i lokalsamhället
  • Öka samverkan mellan Polisen och kommunen
  • Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter till allmänheten
  • Involvera de som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyggande arbetet

Medborgarlöfte 2018

Polisen och kommunen har valt att inom det offentliga rummet särskilt fokusera åtgärder inom tre områden; sportcentrum, centrum samt grönytor.

1. Sportcentrum

Sportcentrum innefattar samtliga offentliga idrottsanläggningar kring arena Vänersborg samt tillhörande ytor.

2. Grönytor

Grönytor innefattar parker och rekreationsområden i kommunen.

3. Centrum

Centrum innefattar de centrala delarna av Vänersborg samt resecentrum.

Polisen och kommunen kommer utöver de valda fokusområdena arbeta för att skapa en helhetsbild av brottsligheten i Vänersborgs kommun, vilket innebär analys och åtgärder även utanför fokusområdena.

Bakgrund

Årets medborgarlöften har stark betoning på trygghet i det offentliga rummet. Anledningen till det baseras både på människors upplevelser och på aktuell brottsstatistik.

Upplevelser och åtgärdsförslag från allmänheten

Människor har efterfrågat en ökad synlighet av Polis, vakter, volontärer och fältare på frekvent besökta offentliga platser så som centrum, sportcentrum, resecentrum och grönytor. Förslag på åtgärder från allmänheten har även varit mer och effektivare belysning samt en översyn av skrymmande buskage i grönområdena. Kommunen har fått in samtal från enskilda som blivit drabbade eller indirekt drabbade av brott och som uttrycker en ökad otrygghet i det offentliga rummet.

Aktuella händelser och statistik

Allmänna ordningsstörningar och våldsbrott mot enskilda har förekommit i centrum, kring grönytor i anslutning till centrum samt kring sportcentrum. Brottsstatistik visar bland annat att antalet anmälda brott i motionsanläggningar och i området kring sportcentrum har ökat kraftigt det senaste året. Kommunalanställda, fritidsledare från föreningslivet samt föräldrar till barn som utövar sport kring sportcentrum upplever en ökad otrygghet. Kommunen och Polisen tar inkomna synpunkter från de som bor och vistas i kommunen på allvar, och tillsammans med brottsstatistiken utgör det kärnan till medborgarlöftenas inriktning under 2018.

Arbetssätt

Medborgarlöftena är en central del i kommunen och Polisens brottsförebyggande arbete och sker i samverkan med flertalet aktörer som exempelvis lokalt näringsliv och föreningsliv. Allmänhetens synpunkter på trygghet och säkerhet är en viktig del för arbetets inriktning.

För att nå de uppsatta målen inom det brottsförebyggande arbetet finns en tydlig arbetsstruktur där arbetet utgår ifrån det lokala brottsförebyggande rådet (Brå). Lokalt Brå är styrgrupp för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, vars uppgift är att skapa förutsättningar för samverkan, förankra och ge mandat. Åtgärder och aktiviteter för att uppnå medborgarlöftena tas fram och genomförs i respektive ansvarig verksamhet.

Samverkansöverenskommelse mellan Vänersborgs kommun och Polisområde Fyrbodal

Vänersborgs kommun och Polisområde Fyrbodal tecknar i samband med medborgarlöftet en samverkansöverenskommelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att uppnå medborgarlöftena och syftar till att utöka, fördjupa och fortsatt utveckla samarbetet mellan kommunen och polisen. Överenskommelsens uppbyggnad beskrivs i ovanstående polisiära och kommunala aktiviteter för medborgarlöftet. Överenskommelsen bygger på en gemensam problembild och omfattar för året 2018 de åtaganden som framgår i medborgarlöftet.

Parterna åtar sig att följa de aktiviteter som beskrivs i medborgarlöftet. Kommunens lokala brottsförebyggande råd samt Polisområde Fyrbodal Öst är processägare och ansvarig för revidering, utveckling och uppföljning av beslutade aktiviteter samt att arbetet drivs framåt. Respektive verksamhet är ansvarig för att aktiviteter inom medborgarlöftet genomförs inom utsatt tid. Parterna åtar sig att boka regelbundna träffar för informationsdelning och kunskapsutbyte. Överenskommelse om nya aktiviteter och åtaganden, för kommande år, ska träffas varje år. Ny överenskommelse ska undertecknas året före verksamhetsåret.

Överenskommelsens och medborgarlöftenas giltighetstid

Överenskommelsen och medborgarlöftet gäller från det datum undertecknande sker till och med 2018-12-31.

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Vänersborg är du välkommen att höra av dig till:

Steve Johansson, kommunpolis
Telefon: 010-565 24 40

Till toppen