Vännäs – medborgarlöften

Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och verkar i Vännäs kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Vännäs kommun har i samverkan med polisen arbetat fram medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2019-2020

  • Vännäs kommun och polisen, tillsammans med Vännäs fastigheter AB, lovar att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer och på så sätt förhindra och förebygga brott.
  • Vännäs kommun och polisen lovar att bidra till ökad kunskap hos medarbetare inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relationer. 
  • Polisen lovar att i Vännäs kommun genomföra minst en trafikontroll i veckan i snitt över året. Kontrollerna riktas mot drog- och rattfylleri samt hastighetöverträdelser men också mot buskörning och aggressiv körning.
  • Polisen och kommunen lovar att agera och informera för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, främst gällande skyddsutrustning, reflexer och belysning.
  • Polisen lovar att i hög utsträckning arbeta underrättelsebaserat med inriktning mot narkotika. Att under året finna och lagföra personer, yngre än 25 år, som inte tidigare varit kända för polisen i narkotikasammanhang.
  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans verka för att fler medborgare ska engagera sig genom Grannsamverkan och därigenom bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Vännäs kommun.
  • Kommunen lovar att i det planerade arbetet med Vännäs centrum särskilt beakta utemiljön och i de fall där det behövs göra trygghetsskapande åtgärder.
  • Polisen och kommunen lovar att samverka i arbetet mot ungdomars användning av ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) samt att genomföra minst en gemensam alkohol- eller tobakstillsyn.
  • Kommunen lovar att avsätta 20 000 kronor per år för att möjliggöra medfinansiering av drogfria arrangemang som anordnas för ungdomar i kommunen. Föreningar och liknande organisationer kan ansöka om bidrag för att genomföra arrangemangen.

Digital medborgardialog

Fram till och med den 1 november genomförs en digital medborgardialog om trygghet i Vännäs kommun. Dialogen ska bidra till den lägesbild som ligger till grund för polisens och kommunens samverkan, gemensamma prioriteringar och medborgarlöften.