Vansbro – medborgarlöften

Utifrån dialogerna har sju problembilder framkommit i fallande ordning; trafik, frånvaro av polis, utemiljö, droger, invandring, brist på fritidsaktiviteter och inbrott.

Lägesbild

Kommun och polis har valt att prioritera de tre mest frekventa upplevda problemen (trafik, frånvaro av polis samt utemiljö) som fokusområden i medborgarlöftet. Givetvis arbetas även med övriga problemområden som framkommit även om de inte blir föremål för ökat fokus inom medborgarlöftet.

Tid

1 november 2016 - 30 april 2017.

Effekt

 • Genom trafikkontroller bidra till en allmän ökad trygghet i kommunens tätorter avseende hastighetsbegränsningar och nykterhet,
 • Genom dialog och förebyggande arbete bidra till en minskad störning av A- traktorer.
 • Genom fordonskontroller bidra till säkrare fordon.
 • Genom trygghetsvandringar samt fortsatt arbete med kommunens riktlinjer för belysning och plan för gång- och cykelvägar bidra till en större trygghet i utemiljön.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt. Uppföljningen kommer att göras på kommundelsträffar under våren 2017 samt i dialogmöte med målgruppen unga och dess föräldrar.

Medborgarlöftet

 • Polisen och kommunen åtar sig att:
 • Polisen och kommunen ska offentliggöra medborgarlöftet via hemsidor, sociala medier och i Vansbrobladet.
 • Genom trafikkontroller kommer polisen att vara synlig och tillgänglig i Vansbro kommun.
 • Polisen ska genomföra hastighets- och nykterhetskontroller.
 • Polisen ska genomföra fordons- och förarkontroller riktade mot A-traktorer. Kontroller dokumenteras i händelserapporter (HR).
 • Polisen och kommunen ska tillsammans med lämpliga medaktörer avseende trafik och ungdomar genomföra dialogmöten om trafik (se medaktörer nedan). I oktober samlar kommun och polis dessa medarrangörer för gemensam planering av dialogmöte om trafik. Dialogmötet ska vara i november och riktas till allmänheten men i synnerhet till förare av A-traktorer, unga med B-körkort samt deras föräldrar. I mars ska ett uppföljande möte genomföras med dem som deltog vid mötet i november.
 • Kommunen ska tillhandahålla lokaler för möten.
 • Kommunen ska arbeta med att främja en trygg utemiljö genom fortsatt arbete med riktlinjerna för belysning samt plan för gång- och cykelvägar.
 • Kommunen ska i samverkan med polisen genomföra minst en så kallad trygghetsvandring där invånare och kommunala företrädare deltar. Trygg- hetsvandringen syftar till att inventera omgivningen ur trygghetssynpunkt. Inventeringen kan sedan ligga till grund för eventuella trygghetshöjande åtgärder. Åtgärderna kan exempelvis röra trafikmiljön eller behov av utökad belysning.