Vara – medborgarlöften

Polisen och kommunen lovar att fokusera på problemet med påverkade personer, tryggare trafikmiljö samt förebygga och förhindra skadegörelse

Polisen lovar att öka närvaron och tillsynen vid otrygga platser vid brottsfrekventa tider.

Polisen lovar att öka närvaron och tillsynen på otrygga platser vid brottsfrekventa tider.

Dina erfarenheter och upplevelser är viktiga

För att hantera lokala problem, minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område är det viktigt att vi får reda på dina erfarenheter och upplevelser.
Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker.
Hjälp oss gärna genom att svara på några enkätfrågor. Till enkäten.

Vad är ett medborgarlöfte?

Med samverkansöverenskommelse och medborgardialoger som grund lovar Vara kommun och polisen att samverka för att förebygga brott och öka den upplevda tryggheten i Vara kommun. Detta ska ske genom polisiär synlighet vid och omkring Badhusparken och Resecentrum, genom en förbättrad trafikmiljö samt genom att förebygga och förhindra skadegörelse.

Lägesbild – identifierade områden

Vara kommun är en relativt trygg kommun med låg brottslighet. Under året har polis och kommun mött ett hundratal invånare i olika dialogmöten för att ta fram en lägesbild och utifrån den skapa ett ännu tryggare Vara kommun.

Lägesbilden visar att medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis och den pekar ut tre områden som extra viktiga:

  •  Vistelsemiljön i Badhusparken och på Resecentrum.
  • Överträdelser i trafiken genom exempelvis fortkörning.
  • Skadegörelser i och omkring Parkskolan, Alléskolan och Torsbo fritidsgård

Vårt löfte till medborgarna

Med samverkansöverenskommelse och medborgardialoger som grund lovar Vara kommun och polisen att under 2018 och vidare fram till nästa medborgarlöfte samverka för att förebygga brott och öka den upplevda tryggheten i Vara kommun. Detta ska ske genom polisiär synlighet vid och omkring badhusparken och Resecentrum, genom en förbättrad trafikmiljö.

Polisen lovar att:

  • genomföra riktade planlagda insatser samt punktinsatser i form av trafikkontroller för att främja en bättre trafikmiljö.
  • öka närvaro och tillsyn vid de i lägesbilden identifierade platserna vid brottsfrekventa tider.

Kommunen lovar att:

  • arbeta med att skapa en trygg och säker offentlig miljö för alla.
  • under året genomföra tätortsvandringar med tillhörande uppföljning och återkoppling.
  • erbjuda drogförebyggande insatser mot ungdom och vuxna.
  • se över behovet och möjligheten till kameraövervakning och ökad bevakning med väktare vid de identifierade platserna och vid frekventa tider.

 

Torbjörn Walthersson är kommunpolis i Vara, Götene och Essunga.

Torbjörn Walthersson är kommunpolis i Vara, Götene och Essunga.

Uppföljing av medborgarlöfte

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten?Välkommen att höra av dig till:

Torbjörn Walthersson
Kommunpolis i Vara
torbjorn.walthersson@polisen.se

Till toppen