Vara – medborgarlöften

Polisen och Vara kommuns medborgarlöfte 2020 är att fokusera på otrygga miljöer i centrala Vara, vid skolor och fritidsgårdar samt gemensamt förebygga och förhindra bruk av droger.

Polisen lovar att öka närvaron och tillsynen vid otrygga platser vid brottsfrekventa tider.

Polisen lovar att öka närvaron och tillsynen på otrygga platser vid brottsfrekventa tider.

Dina erfarenheter och upplevelser är viktiga

För att hantera lokala problem, minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område är det viktigt att vi får reda på dina erfarenheter och upplevelser.
Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker.
Hjälp oss gärna genom att svara på några enkätfrågor. Till enkäten.

Vad är ett medborgarlöfte?

Ett medborgarlöfte är en del av lokalpolisområde västra Skaraborg och Vara kommuns samverkansöverenskommelse i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Ett medborgarlöfte utgår från en lägesbild som tagits fram genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik, kunskapsbaserad brottsprevention i VEST och övrig erfarenhet som finns inom polisen och kommunens egen organisation.

Lägesbild – identifierade områden

För att få en lägesbild och göra rätt insatser har polisen haft dialog med medborgarna och gjort enkätundersökningar. Syftet har varit att kunna göra rätt prioritering av insatser för att skapa en tryggare kommun.

Medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis och pekar också ut några områden som extra viktiga för en ökad upplevd trygghet. Det finns även en oro för droger, trafik och inbrott.

Dialoger och statistik har gett oss en lägesbild där följande fokusområden ska prioriteras:

  • Otrygga miljöer i centrala Vara samt vid skolor och fritidsgårdar i hela kommunen.
  • Narkotika och andra droger främst bland ungdom.
  • Bostadsinbrott och skadegörelse.

Vårt löfte till medborgarna i Vara

För en ökad upplevd trygghet i Vara kommun ska polis och kommun i samverkan förebygga och förhindra bruk av droger på offentliga platser och i skolmiljö. Vidare ska parterna förhindra och förebygga alkohol, droger och kriminalitet i trafiken och på övriga offentliga platser samt förebygga och förhindra inbrott, stölder och skadegörelse.

Polisen lovar medborgarna:

Polisiär närvaro och förebyggande insatser mot bostadsinbrott.
Polisen ska vara synlig genom fotpatrullering på platser som kan upplevas som otrygga. Vi ska genomföra trafikkontroller med fokus på livsstilskriminella och drogpåverkade förare. Och vi ska genomföra kontroller mot hastighet och annat trafikfarligt beteende på platser som upplevs som mindre trygga eller som är brottsutsatta. Polisen ska även erbjuda och medverka vid uppstart av Grannsamverkan.

Förebyggande åtgärder för att förhindra drogmissbruk.
Polisen ska besöka och ha täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka bruk av droger bland ungdomar samt genomföra förebyggande insatser på initiativ och medverkan från skolan mot användande av droger i skolmiljö. En sådan insats kan vara förebyggande narkotikasök med hund på högstadie- och/eller gymnasieskola.

Vara kommun lovar medborgarna:

Ökad samverkan för trygghet.
Kommunen ska ha beredskap och resurs för att kunna genomföra orossamtal, förhindra och förebygga utanförskap, fysisk och psykisk ohälsa, våld och missbruk med särskild fokus på ungdomar.

Kommunen ska ansvara och göra åtgärder för en trygg miljö.
Vid behov införa utökad övervakning vid skolor, Resecentrum eller vid andra utsatta platser i syftet att skapa en trygg och säker offentlig miljö för alla. Kommunen ska känna till innebörden av Grannsamverkan och vid behov vara delaktig.

Tillsammans lovar polisen och kommunen:

Genomföra tätortsvandringar och dialogmöten med tillhörande uppföljning och återkoppling.

Uppföljning

Uppföljning av insatser sker kontinuerligt i gruppen VEST samt till det lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och i kanaler som kan nås av medborgarna.

Torbjörn Walthersson är kommunpolis i Vara, Götene och Essunga.

Torbjörn Walthersson är kommunpolis i Vara, Grästorp och Essunga.

Uppföljning av medborgarlöfte

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten?Välkommen att höra av dig till:

Torbjörn Walthersson
Kommunpolis i Vara
torbjorn.walthersson@polisen.se