Medborgarlöftet 2019

Polisen har under året genomfört en rad insatser för att uppfylla medborgarlöftet.

Polisen lovade bland annat ökad närvaro för att förhindra bruk av droger i skolmiljö, droger i trafiken och på andra platser som medborgarna upplever som otrygga. Polisen lovade även att vara delaktig i tätortsvandringar och vid dialogmöten.

Trygghetsskapande insatser i Vara under 2019

Polisen har genomfört ett 50-tal fotpatruller och tillsyn i Badhusparken, i området runt Stora Torget, i skolor och vid Resecentrum. Syftet med insatserna har varit att minska den upplevda otryggheten och att minska brotten.

Vi har medverkat vid tätortsvandringar för att ta till oss av medborgarnas synpunkter vad som upplevs som otryggt. Utöver dessa synpunkter har vi tagit fram och använt en elektronisk enkät som legat ute på kommunens hemsida. Enkätsvaren kommer att ligga som grund för nytt medborgarlöfte.

I trafiken har vi gjort punktinsatser och planlagda trafikkontroller. Mer än 600 fordon och förare kontrollerats vid punktinsatserna. Det har anmälts, upptäckts och rapporterats omkring 250 trafikrelaterade brott. Polisen har upptäckt 65 olovliga körningar och 50 drog- eller rattfylleribrott. Det har skrivits ut ett 40-tal ordningsböter för hastighetsöverträdelse, beteendebrott och andra trafikbrott.

I samverkan med trafikgruppen i Skara har det genomförts sex stycken större kontroller mot ombyggda fordon och mopeder. Ett 10-tal ombyggda fordon har tagits in för teknisk undersökning. Några av dessa planlagda kontroller har skett utmed E20 där närmare 2000 fordon har kontrollerats med följden att fordonsbrister och påverkade förare har rapporterats. Ett antal körkortslösa och livsstils kriminella har påträffats.

Drogförebyggande

Som ett led i den drogförebyggande verksamheten har vi gjort två förebyggande sök med hund på skolorna, ett på Lagmansgymnasiet och ett på Alléskolan. Vi har även varit delaktiga i uppstart av ”Vuxna på stan”. Vi har etablerat en samverkan med vuxenvandrarna när det finns möjlighet. I trafiken kontrolleras de allra flesta förarna avseende alkohol- eller drogpåverkan.

Syns det någon effekt på brott och trygghet?

Våldsbrott och övriga brott mot person har minskat från 265 till 234 anmälda brott vilket motsvarar en minskning med 11,6 % sedan 2018. Anmälda våldsbrott i utomhusmiljö har också sjunkit från 30 stycken 2018 till 21 stycken 2019. Motsvarar en minskning med så mycket som 30 %. Skadegörelsebrotten är 135 st vilket är samma som 2018 men 35 st färre än 2017.

Fullbordade inbrott i fritidshus och bostäder har minskat från 29 stycken 2018 till 24 stycken i år, en minskning med 17 %. Den totala förändringen av samtliga brottstyper exklusive narkotika- och trafikbrott har gått från 1106 anmälda brott 2018 till 924 anmälda brott under 2019 vilket motsvara en minskning med hela 16,4 %.

Narkotikabrott och trafikbrott har emellertid ökat. Att just dessa brott ökat är en indikation på att polisen varit mer aktiv i kampen mot droger och på så sätt upptäckt och rapporterat fler personer som gjort sig skyldig till både narkotika- och trafikbrott vilket i många fall har ett samband.

Sista frågan i medborgarenkäten för 2019 berör den upplevda trygghetskänslan. Medborgarna har lämnat svar på en skala graderad från 1 till 6. På den 6-gradiga skalan har 67 % svarat mellan 4-6. 15 % uppger att man känner sig mycket trygg i kommunen. Endast 4 % känner sig mycket otrygga.
Vid förra årets enkätundersökning var andelen mycket otrygga ca 6 % och mycket trygga var 11 %. Sammanfattningsvis kan sägas att färre känner sig mycket otrygga och fler känner sig mycket trygga i Vara kommun vilket är positivt.