Varberg – medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell och tas fram i samverkan mellan polisen, Varbergs kommun samt Region Hallands lokala nämnd i Varberg. Detta är Varbergs medborgarlöfte för 2021.

Syfte

Medborgarlöftet är en del i ett arbetssätt att fånga och agera mot de utmaningar som syns i den gemensamma lägesbilden. Det handlar om att ge medborgarna möjlighet att påverka vad som bör prioriteras för att skapa en ökad upplevd trygghet. Ytterst är syftet minskad brottslighet och ökad trygghet men även möjlighet att skapa förtroende hos medborgarna genom att de är med och påverkar.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

I 2020 års medborgardialoger med fokus på trygghetsfrågor framkom bland annat önskemål om en synlig och mer närvarande polis, aktivt arbete med trafikrelaterad problematik samt extra fokus på att stötta ungdomar. Detta är önskemål vi tagit till oss när vi beslutat om insatser som ska finnas med i löftet.

Genom arbetet med den årliga lägesbilden bedömer vi att det finns ett fortsatt behov av att fokusera på ungas situation. I förra årets lägesbild framkom att det bland vissa unga finns en liberal syn på narkotika och att det bland föräldrar saknas kunskap och stöd på området. Vi ser också att viss narkotikahandel sker på nätet. Vi vet av forskning och erfarenhet att samhällsutmaningar såsom pandemier slår ojämnt mot samhället och riskerar att förstärka befintliga skillnader inom till exempel hälsa och upplevd trygghet. I arbetet med ungas situation behöver vi därför ta coronapandemins effekter i beaktande.

Mot bakgrund av medborgardialogerna och arbetet med lägesbilden fokuserar medborgarlöftet år 2021 framför allt på att:

  • motverka att unga använder narkotika
  • förbättra vår samverkan för att öka ungas hälsa och trygghet

Detta är komplexa utmaningar som kräver långsiktighet och samverkan för att lösas. Utöver att arbeta på individnivå vill vi även arbeta förebyggande och kunskapshöjande på befolkningsnivå.

Vi lovar att

Motverka att unga använder narkotika genom att i samverkan:

  • Genomföra riktade insatser för att motverka narkotikalangning till ungdomar.
  • Erbjuda elever i årskurs 8 föreläsning om droger. Polisen har också tagit fram en folder i förebyggande syfte till vårdnadshavare. Skolan delar ut foldern vid föräldramöten.
  • Höja kunskapen om dopning genom en digital föreläsning för personal på träningsanläggningar.

Arbeta för att öka ungas hälsa och trygghet genom att i samverkan:

  • Skapa en arbetsgrupp med inriktningen att förebygga våld i nära relation.
  • Tillse att polisen gör regelbundna skol- och ungdomsgårdsbesök för att bygga relationer med ungdomar.
  • Genomföra en trygghetsvandring med ungdomar i området runt Mittpunktens ungdomsgård i syfte att höra hur ungdomarna uppfattar den omgivande miljön ur ett trygghetsperspektiv. Denna insats kunde inte genomföras i sin helhet 2020, därav en fortsättning 2021.
  • Genomföra en insats med fokus på A- och EPA-traktorer i syfte att förebygga trafikbrott.

Anders Wiss, lokalpolisområdeschef Varberg
Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande Varberg
Karl-Gunnar Svensson, ordförande Lokal nämnd Varberg

Kontakt Varberg

Ghadi Ghazale, kommunpolis
010-565 52 49
ghadi.ghazale@polisen.se

Varbergs kommun ingår i lokalpolisområde Varberg och i polisområde Halland.