Varberg – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell men den tas fram i samverkan mellan polisen, Varbergs kommun samt Region Halland genom Lokal nämnd Varberg. Detta är Varbergs medborgarlöfte för 2020.

Syfte

Medborgarlöftet är en del i ett arbetssätt att fånga och agera mot de utmaningar som syns i den gemensamma lägesbilden. Det handlar om att ge medborgarna möjlighet att påverka vad som bör prioriteras för att skapa en ökad upplevd trygghet. Ytterst är syftet en minskad brottslighet, en ökad trygghet men även en möjlighet att skapa ett förtroende hos medborgarna genom att de får vara med och påverka.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

I medborgardialoger med fokus på trygghetsfrågor ser vi en önskan om bland annat en synlig polis, bra belysning, att det är rent och städat samt att det finns ett extra fokus på att stötta ungdomar. Detta är synpunkter vi tar till oss då vi avgör vilka insatser som skall finnas med i löftet.

Då Polisen i Varberg, flertalet av förvaltningarna i Varbergs kommun samt Region Halland genom Varbergsnämnden analyserar de problem som syns i den gemensamma lägesbilden ser vi ett behov av att fokusera på de ungas situation. Vi ser att det bland vissa unga finns en liberal syn på narkotika och att det finns några väldigt unga individer som hamnar i ett narkotikamissbruk. Det har förekommit att ungdomar påträffats påverkade av narkotika i skolmiljön. Detta vill vi gemensamt motverka. Vår uppfattning är att vi behöver hitta dessa individer i ett tidigt skede och tillsammans agera för att skapa insatser som kan stötta och hjälpa dem. Utöver att jobba på individnivå så vill vi arbeta kunskapshöjande genom information.

Målet är att vi under 2020 tillsammans ska verka för en ökad trygghet med fokus på ungdomar. Vi ska sträva efter att hitta unga personer i eller på väg in i ett missbruk och erbjuda hjälp. Vi vill öka kunskapen runt droger och doping generellt för att förbygga att unga personer testar dessa preparat. Vår målsättning är att detta arbete ska ske i samverkan och vi vill att ungdomar ska ges möjlighet att påverka.

Vi lovar att:

  • Polisen i samverkan med grundskolorna kommer genomföra två kontroller på skolor för att kontrollera personer som kan misstänkas vara påverkade av narkotika.
  • Socialtjänst ska försöka få ett samtycke från föräldrar i de fall ungdomar i dessa kontroller är påverkade för att gemensamt med polis, skola och kultur- och fritid kunna arbeta för att motverka att ungdomen hamnar i ett missbruk.
  • I samverkan ska vi erbjuda föreläsningar om droger riktat till elever, vårdnadshavare och professionella.
  • I samverkan ska vi erbjuda kunskapshöjande insatser inom ANDT med fokus på ungdomar. Informationen ska vara främjande och förebyggande och förmedlas via bibliotek.
  • Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med skola, socialtjänst och Region Halland under året kommer fortsätta med projektet Brobyggarna i syfte att stötta vissa ungdomar att skapa en meningsfull fritid. Detta kommer bland annat ske med fritidsledare från ungdomsgårdarna i ett uppsökande uppdrag.
  • Polisens fem områdespoliser kommer ha ungdomsfokus och en tydlig samverkan med skola och ungdomsgårdar.
  • Polisen under året kommer ha riktade insatser för att motverka narkotikalangning till ungdomar.
  • I samverkan genomföra en trygghetsvandring med ungdomar i området runt Mittpunktens ungdomsgård, ishallen och den påbörjade simhallen i syfte att höra hur ungdomarna uppfattar miljön ur ett trygghetsperspektiv. Resultatet kommer sammanställas genom Varbergsnämnden.

Följ hur det går!

Vi kommer rapportera löpande på Polisen Varbergs, Räddningstjänst Väst och Varbergsnämndens facebook. I slutet av året kommer en längre uppföljning på våra hemsidor.

Anders Wiss, lokalpolisområdeschef Varberg
Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande Varberg
Karl-Gunnar Svensson, ordförande Lokal nämnd Varberg

Kontakt Varberg

Ghadi Ghazale, kommunpolis
070-288 01 55
ghadi.ghazale@polisen.se

Varbergs kommun ingår i lokalpolisområde Varberg och i polisområde Halland.