Värmdö – medborgarlöften

Här presenteras medborgarlöftet i Värmdö kommun

Medborgarlöfte är en arbetsmetod som är starkt integrerad med polisens nya styrmodell och den lokala samverkan mellan polis och kommun. Medborgarlöften som Värmdö kommun och Nacka lokalpolisområde tagit fram under året baseras på information från medborgar- och medarbetardialoger, trygghetsundersökningar samt brottsstatistik. Syftet är att dessa löften ska ligga i linje med den samverkansöverenskommelse som löpande tecknas mellan polis och kommun. Sammantaget har detta resulterat i följande medborgarlöften


Ökad trygghet och synlighet genom:

  • Situations- och platsanpassade insatser
    Vid behov ska polisiär närvaro prioriteras och riktade insatser genomföras på platser och i situationer som upplevs som otrygga bland kommunens medborgare. En plats som särskilt kommer att prioriteras är i och omkring Gustavsbergs centrum
  • Fältsamverkan
    Polisen och den kommunala fältverksamheten träffas kontinuerligt för att utbyta information och vidareutveckla samverkan kring rutiner vid gemensamma insatser
  • Drogförebyggande arbete
    Polisen och kommunen arbetar aktivt med ungdomar i riskzon, bl a genom att samordna ungdomsinsatser för att minska bruket av droger.