Vaxholm – medborgarlöften

Medborgarlöftena gäller 2019-2022 är en del av lokalpolisområde Täby och Vaxholm stads långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Vårt gemensamma medborgarlöfte utgår ifrån våra genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt lokal brotts-, och trygghetsstatistik.

Situationen idag

Polisens och kommunens lokala lägesbild indikerar att fortsatt fokus ska vara:

  • En synlig polis för att öka den upplevda tryggheten.
  • Trygghet i offentlig miljö.

Det här ska vi göra

Arbeta för mer synlig polis och en trygg upplevd miljö. Detta kommer vi att göra genom att:

  • Kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar med uniformerad synlig personal på utvalda platser och tidpunkter ”hotspots” som upplevs otrygga i Vaxholms stad.
  • Fortsätta att arbeta med en trygg miljö bland annat genom grannsamverkan och drogförebyggande arbete.

Vidare kommer vi tillsammans synas i media, på olika evenemang i kommunen, delta i gemensamma samverkansforum samt genomföra olika informationsinsatser/kampanjer med mera.

Förväntad effekt

Syftet med medborgarlöften är att tillgodose de önskemål medborgarna framfört i medborgardialogen kopplat till lägesbilden i Vaxholms stad. Genom ovan beskrivna åtgärder i kommunen förväntas den upplevda tryggheten att öka i staden. Speciellt på platser som nämnts i medborgardialogen som ”hot spots”.