Vingåker – medborgarlöften

Polisens och kommunens övergripande mål är att den upplevda tryggheten för kommuninvånarna ska öka och att utsattheten för brott minska.

Medborgarlöften 2019

De två prioriterade fokusområden som man enats om att arbeta mot är:

 • Aggressiv körning, felaktigt trafikbeteende och kontroll av förares nykterhet i tätorten Vingåker
 • Hastigheten i tätorten Vingåker

Polisen lovar att:

 • genomföra minst 100 trafikkontroller med 20 minuters metoden i tätorten Vingåker
 • genomföra minst två riktade insatser mot EPA traktorer och mopeder i samverkan med trafikgruppen
 • Områdespolisen kommer att fortsätta med sina täta kontakter med skola, fritidsgården och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet

Kommunen lovar att:

 • genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen och medborgare från Vingåker. Vandringen ska ske med fokus på belysningen
 • att mäta och kartlägga hastighetsöverträdelser i kommunen, med medborgardialogen som utgångspunkt
 • att beakta resultaten från dessa mätningar i arbetet med att skapa säkrare trafikmiljöer
 • att utreda trafiksituationen vid ICA och åtgärda de brister som framkommer
 • genomföra mätningar med "Din hastighet" på aktuella vägavsnitt för att få kunskap om hur hastighetsfrekvensen ser ut under en viss mätperiod

Målet är att Polisen och kommunen tillsammans ska öka känslan av trygghet hos Vingåkers invånare och öka upptäckten för begångna brott i Vingåker.

Uppföljning

Medborgarlöftena kommer att utvärderas med resultatredovisning tre gånger under 2019. Detta genomförs gemensamt av kommunen och polisen. Resultatet redovisas på polisens och kommunens hemsidor samt facebook konton.

Vingåkers kommun 2018 Tertial 1-3.pdf

Medborgarlöften 2018

Två prioriterade fokusområden har man enats om att arbeta mot.

 • Aggressiv körning, felaktigt trafikbeteende och kontroll av förares nykterhet i tätorten Vingåker
 • Hastigheten i tätorten Vingåker

Aktiviteter

 • Polisen åtar sig att genomföra minst 50 trafikkontroller i tätorten Vingåker 
 • Kommunen åtar sig att genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen och medborgare från Vingåker. Vandringen ska ske med fokus på belysningen
 • Kommunen åtar sig att mäta och kartlägga hastighetsöverträdelser i kommunen, med medborgardialogen som utgångspunkt
 • Kommunen åtar sig att beakta resultaten från dessa mätningar i arbetet med att skapa säkrare trafikmiljöer
 • Kommunen åtar sig att delge polismyndigheten resultatet av mätningarna

Målet är att Polisen och kommunen tillsammans ska öka känslan av trygghet hos Vingåkers invånare och öka upptäckten för begångna brott i Vingåker.

Till toppen