Lagstiftning för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Ett antal lagändringar har skett de senaste åren inom området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, både på det administrativa som det straffrättsliga området.

Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism sker globalt, nationellt, på branschnivå och bland enskilda verksamhetsutövare. Därför finns det en mängd olika regelverk som samspelar på olika nivåer. Det internationella samarbetet har resulterat i regler från både FN och EU genom exempelvis konventioner och EU-direktiv. Därutöver finns den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF). FATF är den mest tongivande organisationen som arbetar inom området och har utfärdat 40 rekommendationer gällande medlämsländernas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa internationella regelverk har implementerats i vår nationella lagstiftning.

Det finns framförallt tre lagar som reglerar bekämpningen av penningtvätt:

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) är ett administrativt regelverk. Den syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering.
Lag (2017:630), på riksdagens webbplats

Lagen om straff för penningtvättsbrott, är det straffrättsliga regelverk som omfattar penningtvätt.
Lag (2014:307), på riksdagens webbplats

Lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, som kriminaliserar finansiering av terrorism.
Lag (2002:444) på riksdagens webbplats

I Sverige har ett flertal myndigheter samt Sveriges advokatsamfund bland annat till uppgift att se till att regelverken kring penningtvätt och finansiering av terrorism följs. Deras uppdrag regleras i förordningar. Myndigheternas tillsynsverksamhet kan leda till sanktionsbeslut mot vissa verksamhetsutövare som inte följer regelverket.

På denna sida kan du även hitta de mest centrala rättsakterna inom penningtvätt och finansiering av terrorism samt vissa av tillsynsmyndigheternas sanktionsbeslut.

Internationella regelverk

Under internationalla regler finns de mest centrala över- och mellanstatliga regelverken gällande penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationell lagstiftning

Under nationell lagstiftning de administrativa och straffrättsliga lagar och förordningar som behandlar penningtvätt och finansiering av terrorism.

Myndigheter

Under myndigheter hittar du länkar till de myndigheter som bedriver tillsyn enligt regelverken om penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Praxis

Under praxis finns ett urval av domstols- och myndighetspraxis gällande penningtvätt och finansiering av terrorism.