Sök
Stäng Meny

Arbetsmiljöbrott - polisens arbete

Arbetsgivaren ska se till att allt arbete som utförs på arbetsplatsen är så säkert som möjligt. Om någon anställd skadas eller dör till följd av slarv eller oaktsamhet från arbetsgivaren, ska det anmälas som ett arbetsmiljöbrott.

Arbetsmiljöbrott initieras oftast av att SOS Alarm har kallat ambulans och polispatrull till en plats där en arbetsplatsolycka skett.

Polisen ska betrakta händelsen som ett misstänkt brott och utgå från att platsen där arbetsplatsolyckan skett är en brottsplats.

Polispatrullen börjar med att inleda långtgående förstahandsåtgärder samt tidig bevissäkring genom att spärra av, ta beslag, förhöra, fota och dokumentera maskiner och arbetsutrustning som använts. Vid allvarliga olyckor eller dödsolyckor ska åklagare och Arbetsmiljöverket kontaktas.

Tipsa om dålig arbetsmiljö

Om du ser missförhållanden på din egen eller någon annans arbetsplats kan du meddela Arbetsmiljöverket via deras tipsformulär.

Vad är ett arbetsmiljöbrott

Arbetsgivaren ska se till att allt arbete som utförs på arbetsplatsen är så säkert som möjligt. Om någon anställd skadas eller dör till följd av slarv eller oaktsamhet från arbetsgivaren, ska det anmälas som ett arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöbrott kan kortfattat beskrivas som lagöverträdelser av en arbetsgivare, som antingen medför eller har potential att orsaka skador, sjukdom eller dödsfall på grund av arbetsrelaterade aktiviteter. Vid arbetsplatsolyckor är det inte olyckan i sig som kan vara ett brott, utan straffbarheten ligger i att arbetsgivaren inte har förebyggt den eller åtminstone inte gjort vad som skäligen kunnat krävas av hen. Brott mot arbetsmiljölagstiftningen kan leda till straffrättsligt ansvar för fysiska personer och företagsbot för såväl fysiska som juridiska personer.

Polisanmälan kan upprättas med följande brott:

  • Vållande till annans död i samband med arbetsplatsolycka
  • Vållande till kroppsskada eller sjukdom i samband med arbetsplatsolycka
  • Framkallande av fara för annan, fara som framkallats för arbetstagare
  • Brott mot arbetsmiljölagen - åsidosättande av föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen

Särskilda utredningsgrupper

Över hela landet i alla polisregioner finns särskilda grupper där förundersökningsledare och utredare hanterar arbetsmiljöbrott.

Samverkan med andra myndigheter

Polismyndigheten samverkar med Arbetsmiljöverket och Åklagarmyndigheten kring arbetsmiljöbrott. Det är viktigt att den myndighet som först får del av en arbetsplatsolycka förvissar sig om att de andra berörda myndigheterna skyndsamt får information.

Arbetsmiljöverket, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har tagit fram gemensamma rutiner för utredning av ärenden som gäller misstanke om arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen, se riktlinje nedan.

Lagföring

Brott mot arbetsmiljölagstiftningen lagförs genom att åtal väcks vid tingsrätt. Lagföring kan också ske genom att den ansvariga godkänner ett så kallat strafföreläggande. Ett strafföreläggande består av en gärningsbeskrivning av brottet och den påföljd som åklagaren beslutat, det vill säga böter.

Företagsbot

Har brottet skett i näringsverksamhet kan näringsidkaren åläggas företagsbot jämlikt 36 kap. 7 § brottsbalken. Åklagaren måste kunna bevisa att näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga det aktuella brottet. Alternativt kan näringsidkaren åläggas företagsbot om brottet har begåtts av en person i ledande ställning eller av en person som har haft särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten. Företagsboten ska bestämmas från 5 000 kr till 10 miljoner kr och kan åläggas såväl fysiska som juridiska personer. Åklagarmyndighetens Riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål (REMA) har utfärdat riktlinjer för företagsbotens belopp.