Krav på uppgifter från kreditinstitut

Kreditinstitut kan behöva lämna ut uppgifter till brottsutredande myndigheter som Polismyndigheten. Det kan exempelvis handla om information om privatpersoners betaltjänster, värdepapper, elektroniska pengar med mera.

I dessa fall ska uppgifter lämnas ut till Polismyndigheten:

  • Vid begäran av undersökningsledare enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål.
  • Vid begäran av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller mellanfolklig domstol.
  • I ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

De uppgifter som finansiella företag ska lämna till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form.

Föreskrifter

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter ska lämnas. Polismyndigheten arbetar för närvarande med att ta fram sådana föreskrifter.

Status

On-boarding för etapp 1 startade 30 november 2021 och driftsättning kommer att ske till sommaren 2022. Utveckling kommer att göras i etapper.

FAQ

Frågor och svar kring krav, teknik och säkerhet

Kontakt

För frågor eller synpunkter kontakta polisen via e-post:
Projekt inhämtning av finansiella uppgifter NBC Noa

Mekanismen

Skatteverket har fått i uppdrag att tillhandahålla en teknisk plattform för finansiella uppgifter. Plattformen - som kallas Mekanismen - är nu klar och anslutningen av de finansiella instituten pågår löpande. 

Konto- och värdefacksystemet Mekanismen på Skatteverkets webbplats