Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Initiativ Gryning – polisregion Stockholms arbete mot brott i nära relationer

I Stockholms region anmäls cirka 750 brott mot kvinnor i parrelation varje månad. Stockholmspolisen arbetar med initiativ Gryning med målsättningen att rädda liv, minska våldet, byta rädsla mot trygghet och lagföra fler gärningsmän.

– Vi måste fortsätta kämpa för att arbetet med våld- och sexualbrott mot kvinnor och barn ska få det utrymme det förtjänar i polisverksamheten. Initiativ Gryning ska drivas parallellt med arbetet mot skjutvapenvåld och annan gängkriminalitet. Det här är grov brottslighet med stora konsekvenser för dem som utsätts. Det är ett område med ett stort, närmast gigantiskt mörkertal och brotten sker överallt i samhället i alla samhällsklasser, säger regionspolischef Mats Löfving.

Initiativ Gryning

  • 2019 slog Polismyndigheten fast att polisen ska intensifiera sitt arbete för särskilt utsatta brottsoffer.
  • Polisen region Stockholm startade 2019 Initiativ Gryning för intensifierat arbete mot våld i nära relationer och mot mäns brott mot kvinnor och barn.
  • Initiativ Gryning fokuserar även på våldtäkter och sexualbrott mot barn, inklusive grooming samt barnpornografibrott.
  • I februari 2021 växlade regionpolischef Mats Löfving upp arbetet med Initiativ Gryning. En särskild ledningsgrupp tillsattes och det gjordes en medveten fokusförskjutning mot gärningsmännen.

– Det här våldet sker inte sällan i vad som ska vara den tryggaste platsen, i brottsoffrens egna hem, bakom stängda dörrar. Gärningsmännen ska inte tro att de kan komma undan enbart för att ingen annan ser att det pågår. Initiativ Grynings vision är noll döda i relationer, säger Mats Löfving.

Utvecklingsprojekt om sexualbrottsutredning

Inom ramen för Initiativ Gryning har även utvecklingsprojektet Sexualbrottsutredningar 2.0 drivits med syfte att höja kompetensen hos utredarna. Projektet initierades av forensiska sektionen på regionala utredningsenheten som genomförde utbildningsinsatser och kunskapsdagar i regionen. Ett av målen har varit att fler brottsplatser ska undersöka av tekniker för att säkra spår.

Ökat fokus på gärningsmän

Initiativ Gryning handlar även om ökat fokus på gärningsmän.

– Vi har hittills haft ett starkt fokus på brottsoffren. De måste få stöd, men vi inom polisen måste fokusera tydligare på gärningsmännen. Till exempel göra psykologisk profileringar av män som bryter mot kontaktförbud, och skicka på dem piketens förhandlare. Det är sunt för vår kultur att visa att piketen jobbar med den här typen av brottslighet, att vi på allvar vill få bort gärningsmännen från den här typen av kriminalitet, säger Mats Löfving.

Initiativ Gryning fokuserar på fem områden:

  • Resurs: Drygt 100 nya medarbetare i regionen ingår i satsningen på särskilt utsatta brottsoffer. Förstärkningen består till stor del av extern civil kompetens och interutbildningar pågår under 2021.
  • Metod: Användning av ett utvecklat bästa arbetssätt. Här ingår bland annat tidig bevissäkring, utbildningar inom hedersrelaterad brottslighet och sexualbrottsutredningar.
  • Samverkan: Nya lokala samverkansinitiativ och kompetensutveckling i samarbeten inom polisen. Till exempel utvecklar och utbildar under året Teknikspaningssektionen andra sektioner inom hemliga tvångsmedel vid brott mot särskilt utsatta brottsoffer.
  • Norm: Brott mot särskilt utsatta ska väga lika tungt som insatser mot det gängrelaterade våldet. Det dödliga våldet i hemmet är en av regionens viktigaste prioriteringar. Polisen ska även använda sin starka röst för att påverka attityder i det övriga samhället.
  • Evidens: Utvärdering av arbeten inom verksamheter som utreder brott i nära relationer på lokalpolisområden (Linnéuniversitetet) och sexualbrottsgruppen i Polisområde Stockholm nord (Brottsförebyggande rådet). Slutrapporterna är två av flera underlag inför beslut om framtida organisation av verksamheten.