Avhopparverksamhet

Här kan du läsa om den avhopparverksamhet som Polismyndigheten arbetar med i samverkan med andra myndigheter. Avhopparverksamheten är till för dig som vill hoppa av, är anhörig eller som möter individer som vill lämna en kriminell organisation och som arbetar med avhopparverksamhet inom kommun eller statlig verksamhet samt inom civilsamhället.

För dig som vill hoppa av eller är anhörig

Här finns hjälp 

För dig som vill hoppa av och lämna det kriminella livet bakom dig, eller är anhörig, finns olika vägar att gå.

  • Ett sätt är att kontakta kommunens socialtjänst.
  • En annan ingång är polisen: Ring polisens växel 114 14 och be att få komma i kontakt med avhopparsamordningen i den polisregion där du bor. 

För myndigheter

114 14 gäller även för myndigheter som vill komma i kontakt med polisen i avhopparärenden.

Vad är en avhoppare?

Definition av en avhoppare

Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen har enats om en gemensam definition för avhoppare:

Med en avhoppare avses en individ som har valt att lämna organiserad brottslighet och som bedöms vara i behov av samhällets stöd och skydd för att fullfölja detta.

Måste finnas en hotbild

Att det finns en hotbild är en förutsättning för att ingå i avhopparverksamheten, oavsett om den uppstår i samband med ett avhopp eller finns där sedan tidigare, och att individen behöver myndigheternas stöd och skydd för att klara av ett avhopp. Det handlar om att individen lämnar en kriminell miljö som har någon form av våldskapital.

Ett avhopp kan ske från ett flertal olika kriminella miljöer, exempelvis lokala kriminella nätverk, en hederskontext, en våldsbejakande extremistisk miljö eller en löst sammansatt kriminell gruppering. 

Definition av organiserad brottslighet

Med organiserad brottslighet avses kriminella miljöer eller grupperingar som uppfyller EU:s kriterier för organiserad brottslighet. I EU:s definition inryms både kriminella grupperingar och löst sammansatta kriminella nätverk.

Vilka krav ställs på individen?

För att ingå i den myndighetsgemensamma avhopparverksamheten behöver individen leva upp till ovanstående definition och därtill några andra krav.

Exempelvis behöver avhopparen acceptera de förutsättningar som gäller för att ingå i avhopparverksamhet och samtycka till att myndigheterna delar information med varandra.

Hög motivation på lång sikt

En förutsättning för att klara av ett avhopp är att individen bryter helt med sitt gamla liv och är långsiktigt motiverad att lära sig leva ett vanligt liv med jobb, skola, bostad och ett nytt socialt liv. 

Ingen åldersgräns

Det finns ingen åldersgräns för att ingå i avhopparverksamhet. 

Bakgrund till avhopparverksamheten

Regeringsuppdrag till myndigheterna

Enligt regeringsbeslut Ju2021/03348 har Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen fått i uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer i hela landet.

Syftet med uppdraget är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att fler individer ska få tillgång till stöd.

Polismyndigheten samordnar

Från och med den 1 oktober 2022 ansvarar Polismyndigheten för samordningen av det myndighetsgemensamma uppdraget med avhopparverksamhet.

I uppdraget ingår fördelning av statliga medel till kommuner för stödinsatser till avhoppare. 

Avhopparverksamhet är brottsförebyggande

Avhopparverksamhet är en socialpreventiv och brottsförebyggande åtgärd som syftar till att individer ska få det stöd och skydd som de behöver för att kunna lämna det kriminella livet bakom sig. Det är en viktig del av polisens brottsförebyggande arbete för att öka tryggheten och minska det grova våldet i samhället.

Myndigheternas olika roller i avhopparverksamheten

Vem gör vad?

Avhopparverksamheten bedrivs utifrån lagstiftning och särskilda rutiner samt vissa krav som avhopparen behöver förhålla sig till. 

Kommunerna har huvudansvaret

Kommunernas socialtjänster har huvudansvaret för avhoppare och verksamheten bedrivs i huvudsak på lokal nivå i samarbete mellan socialtjänsten och polisen.

De statliga myndigheterna 

Polismyndigheten
Polismyndighetens arbete med avhopparverksamhet består främst av att upptäcka potentiella avhoppare i det dagliga arbetet, genomföra hot- och riskbedömningar, vidta relevanta skyddsåtgärder samt att tillsammans med kommunernas socialtjänst arbeta med uppföljning under ett ärendes gång. Polisen har regionala samordnare och i vissa regioner även lokala samordnare.

Kriminalvården
Kriminalvårdens arbete med avhopparverksamhet består av en aktiv samverkan med kommunernas socialtjänst i planering, genomförande och uppföljning av insatser för avhoppare som verkställer en påföljd.

Myndigheten bedriver även ett uppsökande och motiverande arbete mot individer på häkten och anstalter tillhörande organiserad brottslighet, vilket genomförs av personal samt civilsamhällesorganisationer som uppbär statsbidrag. Syftet är att stödja personers återintegrering i samhället och därmed minska risken för återfall i kriminalitet.

Förstärkt stöd till avhoppare (Kriminalvården)

Statens institutionsstyrelse, SIS
Statens institutionsstyrelses arbete med avhoppare består främst av att identifiera potentiella avhoppare, motivera, stödja under processen till avhoppet under den tid som avhopparen vårdas inom Statens institutionsstyrelse samt att samarbeta med kommunernas socialtjänst under placeringstiden.

Statens Institutionsstyrelse

Socialstyrelsen
Socialstyrelsens roll består främst av att stödja med bästa tillgängliga kunskap till kommunernas socialtjänster och regionernas hälso- och sjukvård, och bistå i övergripande frågor kring det nationella stödet till denna målgrupp.

Socialstyrelsen

För kommuner: Ansök om statliga medel

Statliga medel för avhopparverksamhet

Polismyndigheten har i regleringsbrevet 2023 fått i uppdrag att besluta om medel till avhopparverksamhet. Kommuner ansöker om det statliga stödet som ska användas i enskilda avhopparärenden.

Medlen får fördelas till etablerade organisationer om kommunen väljer att ta hjälp av en sådan.

Ansökningsdatum för 2023 samt uppdaterade riktlinjer för statliga medel kommer i april.

Ansökan om medel från Polismyndigheten till stöd för avhopparverksamheten

Skicka ansökningsblanketten, utlåtande från Polismyndigheten samt eventuella ytterligare bilagor till registrator.kansli@polisen.se 

Adress om ansökningshandlingarna skickas per post:
Polismyndigheten
102 26 Stockholm

Fakta

Avhopparverksamhet är för dig som:

  • Vill lämna organiserad brottslighet, inklusive våldsbejakande extremistiska- och hedersrelaterade miljöer. Du ska bedömas vara i behov av samhällets stöd och skydd för att lyckas. Du kan vara under 18 år.
  • Är motiverad på lång sikt att lämna det kriminella livet.
  • Skriver under ett formulär där förutsättningarna för samarbetet med myndigheterna beskrivs och följer överenskomna regler. Om du inte följer reglerna kan ditt ärende avslutas.
  • Samtycker till informationsutbyte och personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter 

För dig som vill hoppa av och lämna det kriminella livet bakom dig, eller är anhörig, finns olika vägar att gå.

  • Ett sätt är att kontakta kommunens socialtjänst.
  • En annan ingång är polisen: Ring polisens växel 114 14 och be att få komma i kontakt med avhopparsamordningen i den polisregion där du bor. 
  • Vid akuta ärenden, kontakta 112.