Demokratibrott – polisens arbete

Polisen definierar ett demokratibrott som ett brott som hotar någons grundlagsskyddade rätt att utöva sin yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations-, förenings- och religionsfrihet.

Det finns ingen brottsrubricering eller något i brottsbalken som heter "demokratibrott". Men polisen väljer att använda sig av begreppet för att signalera allvaret när politiker och andra åsiktsbildare som journalister och konstnärer utsätts för angrepp i sin yrkesroll.

I Brottsförebyggande rådets, Brås, rapport "Politikernas trygghetsundersökning" från 2019 framgår att var tredje förtroendevald har utsatts för hot, våld eller trakasserier under 2018. Det är den högsta nivån sedan Brå började mäta utsatthet bland förtroendevalda. Hot och trakasserier står för den främsta ökningen.

Bland utsatta förtroendevalda uppgav var tredje att de självcensurerade sig i något sammanhang av oro för att utsättas för trakasserier, hot eller våld.  Om politiker inte kan utföra sitt uppdrag som förtroendevald för att de utsätts för brott innebär det ett hot mot demokratin.

Rapporten Politikernas trygghetsundersökning på Brottsförebyggande rådets webbplats

Polisens arbete mot demokratibrott

I polisens tre storstadsregioner, polisregion Stockholm, Väst och Syd, finns särskilda demokrati- och hatbrottsgrupper. Det är grupper som enbart arbetar med den här typen av brottslighet. I polisens övriga regioner finns särskilda hat- och demokratibrottsutredare.

När ett demokratibrott anmäls kan polisen ha ett personligt möte med den som har anmält att han eller hon har blivit utsatt för brott. Bedöms hotet som allvarligt finns möjlighet till personskydd.

Polisen genomför även informationsträffar med förtroendevalda inom kommuner och landsting för att öka medvetenheten om demokratibrott.

Folder: Anmäl alltid hot, hat och våld, på SKR:s webbplats

Arbetet med att förebygga demokratibrott

Polisen satsar på flera sätt för att förebygga och bekämpa demokratibrott. En viktig del är att öka medvetenheten hos allmänheten och bland de som kan utsättas för demokratibrott.

Handbok för dig som är politisk aktiv

I handboken Personlig säkerhet ges exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå.

Boken behandlar allt från hur du kan tänka kring sociala medier till hur du ska agera om du blir utsatt. Den är framför allt skriven för politiskt aktiva, men råden fungerar lika väl för andra utsatta yrkesgrupper.

Boken är framtagen av Polismyndigheten tillsammans med Säkerhetspolisen.

Handboken Personlig säkerhet på Säkerhetspolisens webbplats