Sök
Stäng Meny

EU-projekt inom inre säkerhet och migration

Polismyndigheten har sökt och erhållit medfinansiering för projekt från EU-fonderna ISF och AMIF. Genom fondernas aktiviteter bidrar polisen och Sverige till Europeiska unionens strategi inom inre säkerhet och migration.

EU-fonden för inre säkerhet (ISF) ger ekonomiskt stöd till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. ISF Gräns omfattar gränskontroller och viseringar.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet. För att den reglerade invandringen ska fungera, innebär det att personer som fått avvisnings- eller utvisningsbeslut måste återvända till sitt hemland. En viktig del av ett rättssäkert och trovärdigt asylsystem är ett humant, hållbart och väl fungerande återvändande.

För närvarande driver Polismyndighetens nationella gränspolissektionen följande projekt:

Fonden för inre säkerhet, ISF

Eurosur (European Border Surveillance System)

EUROSUR är ett europeiskt system för övervakning av yttre gräns.  Systemet är gemensamt för alla medlemsstater och syftar till att dela information om underrättelsebilden av situationen för yttre gräns.  Projektets syfte är b.la. att bygga upp funktionen NCC, National Coordination Centres som finns i varje medlemsstat, vilka bland annat bidrar till att förhindra gränsöverskridande brottslighet samt olaglig invandring, samt till att skydda människoliv vid EU:s yttre gränser. Vidare syftar projektet till att utveckla arbetet med riskanalys enligt analysmodellen CIRAM 2.0. Projektet bredrivs och samordnas från nationell nivå.

Nationell strategi för europeisk integrerad gränsförvaltning 2021 2023 (pdf, 2 MB)

Etias-projektet

Etias (Europeiska systemet för reseuppgifter och resetillstånd) är ett kommande EU-gemensamt system för gränskontroll. Tack vare Etias blir det möjligt att förhandskontrollera tredjelandsmedborgare som inte behöver ha visum. 

Det innebär att alla tredjelansmedborgare som är undantagna viseringskravet kommer få ansöka om ett Etias-resetillstånd före avresa till Schengenområdet. På så sätt kommer medlemsstaterna att kunna göra preliminära bedömningar redan när personen i fråga ansöker om ett Etias-resetillstånd. Liknande system finns redan i flera andra länder, t.ex. USA, Kanada och Australien.

Etias primära syfte är att stärka den inre säkerheten, förhindra olaglig invandring, skydda folkhälsan och minska väntetiden vid gränserna i och med att personer som kan utgöra en risk identifieras och kan stoppas redan innan de kommer till gränsen.

Etias förväntas tas i drift under 2024.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF

Ambulerande Återvändandesambandsmän/Rapid Deployment Officers (ARLO II)

Polismyndigheten har i uppdrag att verkställa beslut om avvisning och utvisning där tvång anses nödvändigt för att personen ska återvända. Polismyndigheten hanterar ärenden som överlämnats från Migrationsverket, allmän domstol och polisens egna avvisningsbeslut.

ARLO II-projektet är en utveckling och fortsättning på tre års ARLO- projekt som avslutades december 2022. ARLO II kommer pågå i tre år under perioden 2023-01-01 – 2025-12-31 och är finansierat av AMIF. Projektmålet är att utveckla metoden med ambulerande återvändandesambandsmän som prövats under ARLO- projektet, bygga vidare på redan etablerade kontakter i länderna som besöktes under ARLO- projektet, men även finna nya kontaktvägar och möjligheter i helt nya länder där det krävs fördjupade åtgärder för att verkställigheter ska kunna genomföras ( ARLO- projektet har totalt genomfört 23 stationeringar i 17 länder och möjliggjorde 93 verkställigheter).

Metoden går ut på att placera ut ambulerande återvändandesambandsmän, även kallade Rapid Deployment Officers (ARLO/RDO) i tredjeland i syfte att förbättra samarbetet med myndigheter i landet men även med europeiska samarbetspartners för att möjliggöra ett mer effektivt återvändande.

ARLO II-projektet kommer även fortsätta med att bjuda in till Sverige delegationer från aktuella länder men även dess ambassader placerade i Europa i syfte att fördjupa relationerna så att antalet identifierade och verkställda tredjelandsmedborgare ökar. Vid projektets slut är målet att det ska finnas en permanent organisation som möjliggör utsändande av ambulerande återvändandesambandsmän.

AMIF