EU-projekt inom inre säkerhet och migration

Polismyndigheten har sökt och erhållit medfinansiering för projekt från EU-fonderna ISF och AMIF. Genom fondernas aktiviteter bidrar polisen och Sverige till Europeiska unionens strategi inom inre säkerhet och migration.

EU-fonden för inre säkerhet (ISF) ger ekonomiskt stöd till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. ISF Gräns omfattar gränskontroller och viseringar.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet. För att den reglerade invandringen ska fungera, innebär det att personer som fått avvisnings- eller utvisningsbeslut måste återvända till sitt hemland. En viktig del av ett rättssäkert och trovärdigt asylsystem är ett humant, hållbart och väl fungerande återvändande.

För närvarande driver Polismyndighetens nationella gränspolissektionen följande projekt:

Fonden för inre säkerhet, ISF

Logotype Europeiska Unionen - Fonden för inre säkerhet

Eurosur (European Border Surveillance System)

EUROSUR är ett europeiskt system för övervakning av yttre gräns.  Systemet är gemensamt för alla medlemsstater och syftar till att dela information om underrättelsebilden av situationen för yttre gräns.  Projektets syfte är b.la. att bygga upp funktionen NCC, National Coordination Centres som finns i varje medlemsstat, vilka bland annat bidrar till att förhindra gränsöverskridande brottslighet samt olaglig invandring, samt till att skydda människoliv vid EU:s yttre gränser. Vidare syftar projektet till att utveckla arbetet med riskanalys enligt analysmodellen CIRAM 2.0. Projektet bredrivs och samordnas från nationell nivå.

Nationell strategi för europeisk integrerad gränsförvaltning 2021 2023

Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF

Logotype

Rapid Deployment Officers (ARLO/RDO)

Polismyndigheten har i uppdrag att verkställa ärenden avseende avvisning och utvisning där det krävs tvång eller där en person har avvikit, samt Polismyndighetens egna ärenden. Då det finns svårigheter med att verkställa utvisningar till vissa länder, har ett AMIF-finansierat projekt under perioden 2020-01-01 – 2022-12-31 fått medel för att placera ut ambulerande återvändandesambandsmän, även kallade Rapid Deployment Officers (ARLO/RDO). Dessa kommer under kortare perioder, från några veckor upp till tre månader, utstationeras i länder där det krävs fördjupade åtgärder för att verkställigheter ska kunna genomföras. Även kortare besök kan genomföras, samt att delegationer från aktuella länder kan bjudas in till Sverige. Projektet förväntas leda till fördjupade kontakter med flera länder, och om metoden visar sig vara framgångsrik kan det bli aktuellt att placera ut en eller flera ambulerande återvändandesambandsmän permanent.