EU-projekt inom inre säkerhet och migration

Polismyndigheten har sökt och erhållit medfinansiering för projekt från EU-fonderna ISF och AMIF. Genom fondernas aktiviteter bidrar polisen och Sverige till Europeiska unionens strategi inom inre säkerhet och migration.

EU-fonden för inre säkerhet (ISF) ger ekonomiskt stöd till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. ISF Gräns omfattar gränskontroller och viseringar.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet. För att den reglerade invandringen ska fungera, innebär det att personer som fått avvisnings- eller utvisningsbeslut måste återvända till sitt hemland. En viktig del av ett rättssäkert och trovärdigt asylsystem är ett humant, hållbart och väl fungerande återvändande.

För närvarande driver Polismyndighetens nationella gränspolissektionen följande projekt:

Fonden för inre säkerhet, ISF

Logotype Europeiska Unionen - Fonden för inre säkerhet

Eurosur (European Border Surveillance System)

EUROSUR är ett europeiskt system för övervakning av yttre gräns.  Systemet är gemensamt för alla medlemsstater och syftar till att dela information om underrättelsebilden av situationen för yttre gräns.  Projektets syfte är b.la. att bygga upp funktionen NCC, National Coordination Centres som finns i varje medlemsstat, vilka bland annat bidrar till att förhindra gränsöverskridande brottslighet samt olaglig invandring, samt till att skydda människoliv vid EU:s yttre gränser. Vidare syftar projektet till att utveckla arbetet med riskanalys enligt analysmodellen CIRAM 2.0. Projektet bredrivs och samordnas från nationell nivå.

Nationell strategi för europeisk integrerad gränsförvaltning 2021 2023

Implementering av nya SIS-förordningar

SIS (Schengen information system) är ett efterlysningssystem som används av poliser och andra brottsbekämpande myndigheter, samt gränskontrolls- och migrationsmyndigheter. SIS är det enda europeiska systemet där efterlysta personer och personer som ska nekas inresa i Schengen registreras. SIS används av alla medlemsstater inom Schengenområdet.

Projektet implementering av nya SIS-förordningar finansieras av EU:s fond för inre säkerhet och genomförs för att Polismyndigheten ska kunna leva upp till de nya kraven. De aktuella förordningarna är:

Projektet startade den 1 januari 2020 och pågår till den 31 december 2022. Det långsiktiga målet för projektet är att utöka och förbättra användandet av SIS inom myndigheten. Detta kommer att bidra till att stärka Sveriges yttre gränskontroll, motverka att utländska medborgare utan laglig rätt vistas i Schengenområdet,  och stärka det brottsbekämpande arbetet.

Etias-projektet

Etias (Europeiska systemet för reseuppgifter och resetillstånd) är ett kommande EU-gemensamt system för gränskontroll. Tack vare Etias blir det möjligt att förhandskontrollera tredjelandsmedborgare som inte behöver ha visum. 

Det innebär att alla tredjelansmedborgare som är undantagna viseringskravet kommer få ansöka om ett Etias-resetillstånd före avresa till Schengenområdet. På så sätt kommer medlemsstaterna att kunna göra preliminära bedömningar redan när personen i fråga ansöker om ett Etias-resetillstånd. Liknande system finns redan i flera andra länder, t.ex. USA, Kanada och Australien.

Etias primära syfte är att stärka den inre säkerheten, förhindra olaglig invandring, skydda folkhälsan och minska väntetiden vid gränserna i och med att personer som kan utgöra en risk identifieras och kan stoppas redan innan de kommer till gränsen.

Etias förväntas införas i juni 2023 men kommer att bli obligatoriskt för resenärer först i slutet av 2023.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF

Logotype

Rapid Deployment Officers (ARLO/RDO)

Polismyndigheten har i uppdrag att verkställa avvisnings- och utvisningsärenden där det krävs tvång eller om en person har avvikit, samt polisens egna avvisningsärenden. Ett AMIF-finansierat projekt har  under perioden 2020-01-01 – 2022-12-31 fått medel för att placera ut ambulerande återvändandesambandsmän, även kallade Rapid Deployment Officers (ARLO/RDO), då det finns svårigheter med att verkställa utvisningar till vissa länder. Dessa kommer under kortare perioder, från några veckor upp till tre månader, utstationeras i länder där det krävs fördjupade åtgärder för att verkställigheter ska kunna genomföras. Även kortare besök kan genomföras, samt att delegationer från aktuella länder kan bjudas in till Sverige. Projektet förväntas leda till fördjupade kontakter med flera länder, och om metoden visar sig vara framgångsrik kan det bli aktuellt att placera ut en eller flera ambulerande återvändandesambandsmän permanent.