Inreserestriktioner till Sverige från Kina

På grund av smittoläget råder det från och med 7 januari 2023 inreserestriktioner för utländska medborgare som reser till Sverige från Kina och inte kan uppvisa ett negativt covidtest. Svenska medborgare och medborgare i ett EU/EES-land omfattas inte.

Uppdaterad 2023-01-26.

Under perioden 7 januari till 18 februari 2023 måste utländska medborgare som är 12 år eller äldre och reser in i Sverige direkt från Kina uppvisa intyg om negativt covid-19-test max 48 timmar gammalt. Detta oberoende av vaccinstatus.

Svenska medborgare och medborgare i ett EU/EES-land, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten är undantagna och får resa in i Sverige utan negativt covid-19-test.  

Testkravet gäller endast vid direktresa från Kina, vid mellanlandning i ett annat land räknas resenären oftast som inresande från transitlandet. Om transitlandet är med i Schengensamarbetet sker inresebehandling där. Frågor kring inresa i andra länder måste ställas till det aktuella landets myndigheter. Fråga flygbolaget i vilket land inresebehandlingen kommer ske.

Negativt test krävs för inresa

Utländska medborgare som inte omfattas av ett undantag måste, enligt Folkhälsomyndighetens kriterier ha ett testintyg som visar negativt provresultat för pågående covid-19-infektion. Intyget ska vara på svenska eller engelska och ska innehålla följande information:

 • tidpunkt för provtagningstillfälle
 • namn och födelsedatum på den provtagna
 • namn och kontaktuppgifter till intygsutfärdaren eller laboratoriet som genomfört testet.

PCR-tester eller andra NAAT-tester, samt EU-godkända antigentester (snabbtester) accepteras. Självtest accepteras inte.

Intyget måste styrka att det vid ankomst till Sverige har gått max 48 timmar efter provtagning. Testet måste tas innan avresa, det är inte möjligt att testas vid ankomst. Antikroppstest godkänns inte. Vaccin eller tillfrisknande från covid-19 ger inte undantag från testkravet. 

Undantag

Styrka undantag

Observera att det är ditt ansvar som resenär att kunna styrka din rätt till undantag i gränskontrollen och/eller familjeband, till exempel med hjälp av anställningsbevis, tjänstgöringsintyg, lönebesked, födelse- eller adoptionsbevis, läkarintyg, begravningsinbjudan, dödsintyg, intyg från mödravård och/eller utdrag ur folkbokföringen. Observera att dessa endast är exempel. 

Följande kategorier är undantagna från kravet på negativt covidtest:

 • Svenska medborgare 
 • Barn under 12 år
 • EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • Personer som är varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat
 • Personer som har giltigt uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • Personer som har giltig nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • Personer som kan styrka nära familjeanknytning, bland annat make, maka, sambo, partner och barn under 18, till svenska medborgare, EES-medborgare eller utlänningar som har uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller nationell (D) visering i Sverige eller EES-land, samt förälder till omyndiga barn (under 18) till någon av dessa kategorier
 • Personer som är medborgare i Storbritannien och deras familjemedlemmar som har eller har ansökt om uppehållsstatus
 • Diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige samt deras familjer och anställda, och främmande staters kurirer.
 • Personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, militär personal och annan personal inom ramen för internationellt försvarssamarbete samt hjälparbetare och personal inom det civila försvaret
 • Personer med trängande familjeskäl
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl
 • Personer som har bjudits in av Regeringskansliet
 • Crew som transporterar gods eller passagerare samt annan personal inom transportsektorn
 • Sjömän

Trängande familjeskäl

Bedöms som en akut situation, sjukdom eller olycksfall hos en familjemedlem som gör utlänningens närvaro absolut nödvändig, och kan till exempel styrkas med:

 • läkarintyg
 • begravningsinbjudan
 • dödsintyg
 • intyg från mödravård/förlossning
 • intyg från palliativ vård
 • andra intyg från sjukvård om det handlar om akut sjukdom eller olycksfall

Även intyg som styrker familjeband kan behövas, till exempel födelsebevis, adoptionsbevis, äktenskapsintyg etcetera.

Observera att dessa endast är exempel. Det underlättar om handlingarna är på ett skandinaviskt språk eller engelska, eller är översatta till något av dessa språk. Det går inte att på förhand svara på vilken typ dokumentation som kommer behövas, eller bedöma om ett visst intyg är tillräckligt. 

Notera att Polismyndigheten besvarar enskilda frågor via e-post eller telefon med en generell hänvisning till gällande lagstöd. Detta är inte ett förhandsbesked. Operatörerna som svarar på 114 14 har samma information som finns tillgänglig på denna sida. 

Sedvanliga regler för gränspassage enligt Schengens gränskodex gäller fortfarande, och sedan 2015 har polisen möjlighet att genomföra tillfälliga gränskontroller vid inre gräns, oberoende av coronarestriktionerna

Polismyndigheten kan inte garantera att det kommer gå att resa in i Sverige på ett specifikt datum i framtiden då situationen ändras och regler kommer anpassas till gällande läge. Uppdateringar kommer att publiceras löpande på regeringen.se.

Ändringar på grund av Brexit efter 1 januari 2021

Medborgare i Storbritannien eller deras familjemedlemmar är i och med Brexit inte längre EU-medborgare. Detta innebär att samma regler gäller brittiska medborgare som övriga tredjelandsmedborgare. För att få resa in måste de omfattas av ett av de generella undantagen som nämns på denna sida eller de måste ha en typ av uppehållsstatus som brittiska medborgare kunde ansöka om fram till utgången av 2021. Även dokumentation på en öppen ansökan om uppehållsstatus ger undantag från kravet på negativt covidtest, om beslut i ärendet inte har fattats. 

Alla beslut fattas av gränspolisen i gränskontrollen

Polismyndigheten är ansvarig för tillämpning av lagstiftningen och jobbar löpande med att ta fram enhetliga och rättssäkra rutiner för detta. Exakt vilka avgränsningar som kommer att göras vid undantag är en fråga som kommer att avgöras från fall till fall.

Alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen, och inga förhandsintyg eller liknande utfärdas av Polismyndigheten. Det går inte att ansöka om undantag via post, e-post eller telefon.

Vid nekad resa i Sverige kommer du få ett avvisningsbeslut där det står anledning till varför inresan nekades. Detta kan överklagas till Migrationsverket enligt gällande rutiner. Mer information om hur står på det skriftliga beslut du fick vid avvisningen. Det går inte att kontakta Polismyndigheten via mejl eller telefon för att överklaga. 

Ett beslut om avvisning på grund av de tillfälliga inreserestriktionerna från Kina slutar att gälla när beslutet har verkställts, eller senast vid den tidpunkt då förordning 2023:2 upphör att gälla.

Asylrätt

Rätten till asyl påverkas inte av det tillfälliga inreseförbudet, om en person vill söka asyl vid gränsen så kommer han eller hon få göra det. Läs mer om att söka asyl på Migrationsverkets webbplats. Asylsökande är också undantagna kravet på negativt covid-19-test.  

Lagstiftning

Det är viktigt att notera att samma lagstiftning som vanligt fortfarande gäller för gränspassage, det vill säga Schengens gränskodex och viseringskodex. Det innebär att giltig resehandling ska medföras i form av pass eller nationellt id-kort, samt att giltig visering ska finns om sådan krävs.

Frågor om visering och uppehållstillstånd hänvisas till Migrationsverket

EU-kommissionens Schengenkalkylator för att räkna ut antal tillåtna dagar inom Schengenområdet.