Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin

Till och med 31 januari 2022 råder det ett inreseförbud för resor till Sverige från alla länder förutom Norden. Från ett EU/EES-land räcker det med ett negativt covid-19-test eller EU:s vaccin-intyg.

Uppdaterad 2021-11-30.

Polismyndigheten utfärdar inga intyg eller förhandsbesked

Det går inte att söka om undantag innan ankomst, det är alltid gränspolisen som fattar beslut utifrån den dokumentation som uppvisas vid gränsen. Frågor om enskilda ärenden rörande det tillfälliga inreseförbudet kommer att besvaras generellt med hänvisning till gällande lagstiftning då inga förhandsbesked ges. 

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre måste omfattas av ett undantag för att resa in i Sverige, samt ha ett negativt covid-19-test eller vaccinintyg utfärdat i ett begränsat antal länder. Från EU/EES är utländsdka medborgare undantagna om de kan uppvisa ett negativt covid-19-test eller ha EU:s covid-intyg eller vaccinintyg utfärdat i ett begränsat antal länder. Detta gäller inte de som reser från Norden.

Notera att Polismyndigheten besvarar enskilda frågor via e-post eller telefon med en generell hänvisning till gällande lagstöd. Operatörerna som svarar på 114 14 har samma information som finns tillgänglig på denna sida. 

Regeringen har beslutat om att utländska medborgare som reser in i Sverige från länder utanför Norden, måste ha testat negativt för covid-19, vara vaccinerad mot eller ha tillfrisknat från covid-19. Folkhälsomyndigheten har mer information om hur intygen som styrker detta ska vara utformade. Vilka krav som gäller beror på vilket land den utländske medborgaren reser ifrån.

Från ett EU/EES*-land krävs ett negativt covid-19 test max 72 timmar gammalt eller EU:s covid-intyg eller motsvarande.  Endast vaccinationsintyg utfärdade i ett begränsat antal länder accepteras.

Mer information finns på polisens sida med frågor och svar. 

Olika inreseförbud vid inresa från:

Inreserestriktionerna gäller alltid från det senaste landet du reser in i Sverige från, även om det bara är ett transitland. 

Vid resor direkt från ett annat nordiskt land, dvs Danmark, Finland, Island och Norge gäller inget inreseförbud eller krav på negativt covidtest.

Vid inresa från ett land utanför EES* måste du båda omfattas av minst ett undantag för att få resa in, samt ha ett negativt covid-19-test eller vaccinintyg utfärdat i ett godkänt land vars vaccinintyg accepteras.Notera att  tillfrisknandeintyg inte gäller för inresa från ett land som inte ingår i EES*, samt att endast vaccinationsintyg utfärdade i ett begränsat antal länder accepteras Notera att om du mellanlandar i ett EES*-land eller ett nordiskt land och inresebehandlas där, kommer reglerna för resenärer från det landet gälla för inresa i Sverige, inte ditt ursprungsland.

Inresebehandling

Som huvudregel kommer du att inresebehandlas in i Schengenområdet i det första Schengenlandet du ankommer till, även om du har en biljett vidare till Sverige. Om så är fallet kommer inreserestriktionerna för inresa från ett EU/EES-land att tillämpas när du reser in i Sverige. Fråga flygbolaget om du kommer inresebehandlas i transitlandet. Och kom ihåg att kontrolera inresereglerna i transitlandet direkt med deras gränspolis. Svensk polis kan endast svara på frågor som rör inresa i Sverige.

EU:s covid-intyg

EU:s covid-intyg (EU COVID Certificate) gäller vid inresa från samtliga länder. Det utfärdas i ett EES*-land och varje intyg har ett unikt identifieringsnummer. EU:s covidintyg innehåller information som namn, födelsedatum, utfärdandedatum, samt information om:

 • vaccin mot covid-19 (vaccinationsintyg)
 • negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten (testintyg), eller
 • tillfrisknat från covid-19 (intyg om tillfrisknande).

Uppgifterna finns bara i intyget och varken sparas eller antecknas vid kontroll i ett EES*-land. 

Uppgifterna i intygen ska vara på utfärdarlandets officiella språk och engelska.

Det digitala intyget kan sparas på en mobil enhet, men du kan också få det utskrivet på papper från eHälsomyndigheten. Båda versionerna har en QR-kod med all viktig information och en digital signatur som garanterar intygets äkthet.

Där riktlinjerna säger att motsvarande intyg godkänns, ska i princip samma information framgå av detta, med undantag för unikt identifieringsnummer.

 • Intyg om negativt test kan utfärdas i samtliga länder.
 • Intyg om vaccin eller tillfrisknande kan utfärdas i ett EU/EES-land, Schweiz, San Marino, Andorra, Monaco eller Vatikanstaten.
 • Intyg om vaccin kan accepteras om det ufärdats i EU/EES-land eller ett så kallat godkänt land. Vid inresa från ett EES*-land accepteras även vaccinintyg utfärdade i ett så kallat undantagsland.

Obs! Notera att listan över länder vars vaccinintyg godkänns för inresa inte längre är den samma som listan över så kallade undantagsländer, men båda länders vaccinintyg accepteras vid inresa från eller via ett EES*-land. 

Intyg om tillfrisknande accepteras endast vid inresa från ett EES*-land, från övriga länder krävs negativt covidtest max 72 timmar gammalt eller EU:s covid-intyg eller ett vaccinintyg utfärdat i ett så kallat godkänt land. 

EC: Mer information om EU:s covid-intyg på svenska
EC: More information about EU COVID Certificate in English
EC: EU COVID Certificate Q & A (engelska)
eHälsomyndigheten: Covidbevis ska underlätta vid resor
eHälsomyndigheten: Covidbevis Frågor och svar
eHälsomyndigheten: Make travel easier with a Digital COVID Certificate
eHälsomyndigheten: About Digital COVID Certificate in other languages

Det får ha gått max 72 timmar mellan tillfället för provtagning för negativt test och gränspassagen vid resor både från utanför EES* och från ett EES*-land. Arbetspendlare/gränsarbetare (mellan två EES*-länder) ska kunna visa upp test som är högst en vecka gammalt. Obs att arbetspendlare som reser från ett annat nordiskt land inte behöver ett negativt covidtest.

Det finns dock undantag från kravet på covid-19-test, vaccin eller tillfrisknande, till exempel för utlänningar som är folkbokförda i Sverige, eller som bor i Sverige med giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus. 

För att räknas som bosatt måste man kunna styrka att man har eller kommer att ha sin dygnsvila i Sverige under minst ett år. Detta görs till exempel med ett utdrag från folkbokföringen.

Inreseförbudet gäller i dagsläget till och med 31 januari 2022 men kan komma att förlängas. Från båda inreseförbuden finns ett antal undantag för utlänningar som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige.

Covid-19 test krävs för inresa från utlandet

Huvudregeln är att utlänningar som tillåts resa in från utlandet måste uppvisa ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för inresa till Sverige. Endast EU:s covid-intyg om vaccinering och vaccinintyg från ett begränsat antal länder accepteras istället för negativt test. Vilka intyg som accepteras skiljer sig beroende på vilket land du reser in i Sverige från.

Det får ha gått max 72 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen. Provet ska styrka att resenären inte har en pågående covid-19-infektion, detta kan enligt Folkhälsomyndigheten göras med ett negativt PCR-, LAMP-, TMA- eller antigentest. Intyget ska vara i original på svenska, engelska, norska, danska eller franska (översättningar godkänns ej) och innehålla följande:

 • Ditt namn och födelsedatum  
 • datum och tidpunkt för provtagning,
 • sjukdom eller smittämne, covid-19 (SARS-CoV-2 eller en av dess varianter),
 • typ av test (PCR, LAMP, TMA eller antigen),
 • testresultat,
 • vem som har utfärdat intyget.
 • namn, telefonnummer och adress till utfärdaren av intyget eller till laboratoriet som har genomfört testet.

Antikroppstest godkänns inte. Tillfrisknande från covid-19 ger inte undantag från testkravet om du reser in direkt från ett icke-EES*-land, men det finns några undantag från kravet på negativt provsvar. Vaccinationsintyg accepteras för fullvaccinerade resenärers inresa från samtliga länder om det är ett EU covid-intyg eller är utfärdat i ett godkänt land.  

Obs! Testet måste tas innan avresa, det är inte möjligt att testas på gränsen till Sverige vid ankomst

Fullvaccinerade utan symtom undantas från test- och karantänrekommendationerna efter ankomst oavsett var man varit innan ankomsten till Sverige. 

Inresa från ett annat EES*-land

Ett av följande intyg krävs för inresa eller transit från ett EES*-land oberoende av resenärens medborgarskap, men andra inreseförbud tillämpas inte:

Det är dock fritt att resa in utan intyg från de nordiska länderna.

EU:s covid-intyg innehåller innehavarans personuppgifter, och ett vaccinationsintyg, ett testintyg, och/eller ett tillfrisknandeintyg:

 • EU:s covid-intyg om vaccination bekräftar att innehavaren är fullvaccinerad med covid-19-vaccin i den medlemsstat som utfärdat intyget. Inresan tillåts tidigast efter 14 dagar räknat från datumet för den sista dosen covid-19-vaccin. Endast vaccin godkända enligt förordning (EG) 726/2004, eller som är godkända av Världshälsoorganisationens för användning i nödsituationer accepteras.
  • Comirnaty (COVID-19 vaccin BioNtech Tozinameran)
  • Spikevax (COVID-19 Vaccin Moderna)
  • Vaxzevria (COVID-19 Vaccin AstraZeneca)
  • COVID-19 Vaccin Janssen
  • COVID-19 vaccin AstraZeneca/SKBio
  • COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccin)
  • COVID-19 vaccin BIBP/Sinopharm
  • CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac)
 • EU:s covid-intyg om negativt test bekräftar att innehavaren har genomgått ett godkänt negativt test, och innehåller information om typ av test, tid och datum, och det negativa resultatet av testet.
 • EU:s covid-intyg om tillfrisknande bekräftar att innehavaren har tillfrisknat från en SARS-CoV-2-infektion efter ett tidigare positivt testresultat. Intyget ska ha utfärdats tidigast 11 dagar efter ett positivt test och är giltigt högst 180 dagar från dagen för det första positiva testresultatet.

Även intyg som motsvarar EU:s covidintyg kan godtas:

 • Intyg om negativt test accepteras oberoende av vilket land de har utfärdats av.
 • Intyg om vaccination ska vara på svenska, engelska, norska, danska eller franska och ska ha utfärdats i en EES-stat eller i ett s.k. undantagsland. 
 • Vaccinationsintyg från ett s.k. godkänt land accepteras från samtliga länder och på samtliga språk. 
 • Tillfrisknandeintyg som motsvarar EU:s covidintyg kan godtas om de har utfärdats i en EES-stat eller i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten

Inreserestriktionerna från EES* gäller även resenärer som bara mellanlandar, så länge du inresebehandlas in i det aktuella EES*-landet. 

Rekommendationer efter ankomst

Svenska medborgare eller resenärer från ett annat nordiskt land behöver inte visa upp ett negativt provsvar men de ska följa Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer till de som reser in i Sverige från utlandet.

Översikt inreseförbud

Svenska medborgare

Utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige, har giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus

Inresa från Danmark, Finland, Island eller Norge

Inresa från ett annat EES*-land, ej Norden

 • Ska ha EU:s covid-intyg i form av ett intyg om att du har fått covid-19-vaccin (vaccinationsintyg), eller har fått negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten (testintyg), eller har tillfrisknat från covid-19 (intyg om tillfrisknande), eller ett motsvarande intyg.
 • Vaccinintyg från båda så kallade godkända länder och undantagsländer accepteras. 
 • Negativa covidtest max 72 timmar gamla accepteras för inresa.
 • Inga andra inreseförbud tillämpas.
 • Ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer efter ankomst.

Inresa från ett land utanför EES* 

Vaccinerade resenärer

 • Accepterade vaccinintyg accepteras vid inresa från samtliga länder minst 14 dagar efter sista dosen. Vilka intyg som accepteras är olika beroende på vilket land du reser in i Sverige från. 
 • Endast vaccinintyg utfärdade i ett EES-land eller ett s.k. godkänt land accepteras för inresa direkt från ett icke-EES* land. Dessa länder skiljer sig från de så kallade undantagsländerna.
 • Vaccinationsintyg utfärdade i så kallade godkända länder räknas som likvärdiga med EU:s vaccinationsintyg och kan kontrolleras och verifieras i samma tekniska system som EU:s covidintyg.
 • Vid inresa från eller via ett EES*-land accepteras båda vaccinintyg från godkända länder och undantagsländer, i tillägg till EU:s covid-intyg. 
 • Ett separat intyg ska utfärdas för varje vaccinering, testresultat eller tillfrisknande. 
 • Endast vaccin godkända enligt förordning (EG) 726/2004, eller som är godkända av Världshälsoorganisationens för användning i nödsituationer accepteras.

Resenärer som tillfrisknat

 • Ska ha EU:s covid-intyg om tillfrisknande eller motsvarande intyg som bekräftar att innehavaren har tillfrisknat från en SARS-CoV-2-infektion efter ett tidigare positivt testresultat av ett godkänt test.
 • EU:s covid-intyg kan användas för inresa från samtliga länder.
 • Andra intyg på tillfrisknande kan endast användas vid inresa från ett EU-, EES-land eller Schweiz. 
 • Endast intyg om tillfrisknande utfärdade i ett EES land eller Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten accepteras.
 • EU:s covid-intyg ska ha utfärdats tidigast 11 dagar efter ett positivt test och är giltigt högst 180 dagar från dagen för det första positiva testresultatet.

Test efter ankomst

Alla som har rest utomlands ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer efter ankomst vid inresa från utlandet oberoende av symptom. 

Följande kategorier behöver som huvudregel inte testa sig efter ankomsten till Sverige:

 • har rest inom Norden
 • är fullvaccinerad sedan minst två veckor 
 • har haft covid-19 under de senaste sex månaderna
 • barn under sex år.

Regionala rekommendationer kan finnas för inresa från vissa geografiska områden. Alla, även vaccinerade, bör testa sig vid symtom på covid-19.

Styrka undantag

Observera att det är ditt ansvar som resenär att kunna styrka din rätt till undantag i gränskontrollen och/eller familjeband, till exempel med hjälp av anställningsbevis, tjänstgöringsintyg, lönebesked, födelse- eller adoptionsbevis, läkarintyg, begravningsinbjudan, dödsintyg, intyg från mödravård och/eller utdrag ur folkbokföringen. Observera att dessa endast är exempel. 

Undantag oberoende av avreseland

Följande kategorier är båda undantagna inreseförbudet och får resa in utan att visa negativt covid-19-test eller EU:s covid-intyg eller motsvarande intyg från ett s.k. godkänt land, oberoende av avreseland:

 • Svenska medborgare.
 • Utländska medborgare som är bosatta i Sverige eller, har uppehållstillstånd eller uppehållsstatus i Sverige, eller använder sin uppehållsrätt vid vistelser på minst tre månader.
 • Utländska medborgare med trängande familjeskäl.
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn.
 • Personer som är i behov av internationellt skydd (t.ex. asyl) eller som har andra humanitära skäl.
 • Sjömän.
 • Barn under 18 år som omfattas av ett undantag, t.ex. ska träffa en förälder som bor i Sverige.
 • Diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda, och främmande staters kurirer.
 • Utländska medborgare som reser till Sverige direkt från Danmark, Finland, Island eller Norge. 
 • Personer som har bjudits in av Regeringskansliet.

Följande kategorier är båda undantagna inreseförbudet och får resa in utan att visa EU:s covid-intyg eller motsvarande intyg, vid inresa från ett annat EES*-land:

 • Personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som
  inte kan anstå.
 • Någon som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter.
 • Personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller
  samarbete inom räddningstjänsten.

Följande kategorier är undantagna inreseförbudet och får resa in oberoende av avreseland, men ska visa EU:s covid-intyg eller ett motsvarande intyg från ett s.k. godkänt land, eller negativt test om de inte bor i Sverige:

 • Flygpassagerare i transit.
 • Hälso- och sjukvårdspersonal, samt vissa övriga yrken inom närliggande områden.
 • Gränsarbetare.
 • Personal som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet.
 • Hjälparbetare och personal inom det civila försvaret.
 • En förälder som reser i syfte att träffa sitt barn under 18 som bor i Sverige.
 • Militär personal och annan personal inom ramen för internationellt försvarssamarbete.
 • Personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar eller andra liknande elittävlingar.
 • Resenärer som kan uppvisa EU:s covid-intyg
 • Fullvaccinerade resenärer som har ett vaccinationsintyg från ett s.k. godkänt land samt ev. medföljande barn

Inresa för utlänningar från ett annat nordiskt land

Nu gäller ordinarie regler för utländska medborgare vid resa direkt från Danmark, Finland, Island eller Norge, dvs att det varken krävs att man omfattas av ett undantag eller negativt covidtest för att få resa in i Sverige. Detta är oberoende av resenärens medborgarskap. Sedvanliga regler för gränspassage enligt Schengens gränskodex gäller, och sedan 2015 har polisen möjlighet att genomföra tillfälliga gränskontroller vid inre gräns, oberoende av coronarestriktionerna

Inreseförbud för utlänningar från ett annat EES*-land

Vid resor från ett annat EU-land som till exempel Frankrike eller Tyskland eller ett land som ingår i EES-samarbetet som till exempel Liechtenstein, eller från Schweiz, krävs att en utländsk medborgare måste uppvisa ett EU:s covid-intyg eller motsvarande, men övriga inreseförbud tillämpas inte. Dessa länder benämns på denna sida med samlingstermen EES*. När undantag görs i förordningen för vissa länders medborgare så ingår medborgare i både EU- och EES-länder samt Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten i samlingstermen EES*-medborgare. 

När undantag görs för vissa länders medborgare så ingår medborgare i både EU- och EES-länder samt Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten i samlingstermen EES*-medborgare.

Endast vid inresa från EES*-länder accepteras vaccinintyg från undantagsländer.

EES*

= EES-länder inkluderar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Schweiz, San Marino, Andorra, Monaco och Vatikanstaten ingår inte i EES, men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida. Deras medborgare  inkluderas i termen EES*-medborgare. Från och med 1 januari 2021 måste brittiska medborgare omfattas av ett undantag, eller vara ett undantagsland eller ett så kallat godkänt land, för att få resa in. Brexit: Vad gäller från 1 januari 2021

Inreseförbud för utlänningar från utanför EES*

Huvudregeln är att utlänningar som inte är EES*-medborgare, som reser till Sverige från ett land som inte ingår i EES* kommer att nekas inresa och avvisas. Undantag finns för ett begränsat antal namngivna länder utanför EES*. De som omfattas av ett undantag måste fortfarande uppvisa ett negativt covid-19-test eller EU:s covid-intyg eller accepterat vaccinintyg, om de inte också är undantagna från testkravet. Intyg på vaccin eller tillfrisknande kan inte ersätta negativt test vid inresa direkt från ett icke-EES*-land, förutom fullvaccinerade med vaccinintyg från ett begränsat antal s.k. godkända länder (ej undantagsländerna). Vid mellanlandning i EES* eller Norden, gäller inresereglerna från transitlandet om du inresebehandlas där.

Följ rekommendationen till personer som reser in till Sverige efter ankomst även om man inte har symtom.

Fullvaccinerade utan symtom undantas från test- och karantänsrekommendationer efter ankomst oavsett var man varit innan ankomsten till Sverige. 

Undantag från inreseförbudet

Förutom svenska medborgare, är följande personer eller grupper undantagna från inreseförbudet och får resa in i Sverige:

 • EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, Andorra, Monaco, San Marino eller Vatikanstaten,
 • kan uppvisa EU:s covid-intyg
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
 • har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES*-stat,
 • brittiska medborgare som har eller har ansökt om uppehållsstatus, 
 • har nationell (D) visering till Sverige eller nationell (D) visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,
 • personer som kan styrka nära familjeanknytning, bland annat make, sambo, partner och barn under 18, till svenska medborgare, EES*-medborgare eller utlänningar som har uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller nationell (D) visering i Sverige eller EES*-land. Läs mer om vilka anhöriga som omfattas av undantaget i Frågor och svar. För dessa utlänningar ställs inget krav på att de ska ha ett uppehållstillstånd. Kommer utlänningen från ett viseringspliktigt land krävs dock i vanlig ordning en visering,
 • utlänningar som är bosatt i något av undantagsländerna.

Undantag på grund av behov eller funktion

Utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, till exempel:

 • hälso- och sjukvårdspersonal, samt vissa övriga yrken inom närliggande områden, se mer i Frågor och svar,  
 • personer som arbetar med transport av varor,
 • sjömän som jobbar inom transportnäring eller på kryssningsfartyg,
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
 • gränsarbetare,
 • personer med trängande familjeskäl, läs mer om detta i Frågor och svar
 • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret,
 • militär personal,
 • flygpassagerare i transit, dvs passagerare som endast byter flyg och bara vistas på flygplatsens internationella transitområde utan att gå igenom pass- eller tullkontroll,
 • personer som reser till Sverige syfte att studera,
 • högkvalificerade arbetstagare, om det arbete som utlänningen ska utföra inte kan skjutas upp eller utföras på distans, inkl. diplomater och konsulära tjänstemän anställda av främmande stater, som reser i tjänsten till Sverige.
 • personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar eller andra liknande elittävlingar,
 • utlänningar som ska jobba inom livsmedelsproduktion eller inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring kan tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan.
 • personer som har bjudits in av Regeringskansliet.

Förutom EES*-medborgare undantas också utlänningar som är bosatta i namngivna undantagsländer, samt fullvaccinerade med vaccinintyg från namngivna godkända länder, från inreseförbudet. Detta i tillägg till de undantag som redan finns. 

Dessa länder bedöms ha en låg risk för smittspridning.  Undantag kommer göras utifrån bosättning i något av länderna, ej medborgarskap. Detta innebär att utlänningar som kan dokumentera att de bor i dessa namngivna länder kommer tillåtas resa in i Sverige om de annars uppfyller inresevillkoren enligt Schengens gränskodex och viseringskodexen. Det samma gäller resenärer med vaccinintyg som är tekniskt kompatibla med EU:s covid-intyg. Vilka länder som kommer uppfyller kriterierna för att kunna undantas, bedöms löpande och listan kommer uppdateras regelbundet. Frågor kring urvalet hänvisas till EU och regeringen. 

Undantagsländer och godkända länder

Boende i undantagsländer

Invånare i följande länder är undantagna inreseförbudet och får resa in i Sverige om de kan styrka att de bor i landet (endast medborgarskap räcker inte), samt har ett negativt covid-19 test max 72 timmar gammalt eller EU:s covid-intyg. Vanliga inreseregler med hänsyn till visering och pass gäller. Endast om du är fullvaccinerad och reser in från eller via ett annat EES*-land, accepteras vaccinintyg från dessa undantagsländer (bilaga 1):

 • Argentina
 • Australien
 • Bahrain
 • Chile
 • Colombia
 • Förenade arabemiraten (UAE)
 • Hongkong
 • Indonesien
 • Jordanien
 • Kanada
 • Kuwait
 • Macao 
 • Namibia
 • Nya Zeeland
 • Peru
 • Qatar 
 • Rwanda
 • Saudiarabien
 • Sydkorea
 • Taiwan
 • Uruguay.  

Tidigare fanns flera länder på listan, men dessa länder har tagits bort efterhand som de inte längre har bedömts uppfylla undantagskriterierna.

Negativt covid-19-test eller EU:s covid-intyg krävs vid inresa direkt från dessa länder. Men om du transiterar eller stannar i ett EES*-land, kan du även tillåtas resa in om du är fullvaccinerad och har ett vaccinintyg utfärdat i ett av undantagsländerna.  

Vaccinerade resenärer från godkända länder

Fullvaccinerade resenärer som kan visa upp ett vaccinationsintyg som är utfärdat i ett av följande s.k. godkända länder (bilaga 2) för minst 14 dagar sen, får resa in i Sverige, utan negativt covidtest men vanliga inreseregler med hänsyn till visering och pass gäller:

 • Albanien
 • Andorra
 • Armenien
 • Färöarna
 • Georgien
 • Israel
 • Marocko
 • Moldavien
 • Monaco
 • Nordmakedonien
 • Nya Zeeland
 • Panama
 • San Marino
 • Schweiz
 • Serbien
 • Singapore
 • Storbritannien (UK) + Guernsey, Isle of Man och Jersey
 • Turkiet
 • Ukraina
 • USA
 • Vatikanstaten.

Det samma gäller för medföljande minderåriga under 18, dessa är undantagna från kravet på negativt test eller vaccine. Vaccinationsintyg utfärdade i dessa länder räknas som likvärdiga med EU:s digitala vaccinationsintyg, vilket innebär att intygen kan kontrolleras och verifieras i samma tekniska system som EU:s digitala covidintyg.

Polismyndigheten kan inte garantera att det kommer gå att resa in i Sverige på ett specifikt datum i framtiden då situationen ändras och regler kommer anpassas till gällande läge. Uppdateringar kommer att publiceras löpande på regeringens webbplats och regeringens Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till Sverige.

Ändringar på grund av Brexit efter 1 januari 2021

Medborgare i Storbritannien eller deras familjemedlemmar är från och med 1 januari 2021 inte längre EU-medborgare i och med Brexit. Detta innebär att samma regler gäller brittiska medborgare som övriga tredjelandsmedborgare. För att få resa in måste de omfattas av ett av de generella undantagen som nämns på denna sida (till exempel vara ett undantagsland eller ett så kallat. godkänt land), eller de måste uppvisa bevis om en ny typ av uppehållsstatus som endast brittiska medborgare kan ansöka om, eller fysiskt eller elektroniskt kunna dokumentera att de har ansökt om uppehållsstatus. Till exempel med en skärmdump på det kvitto som en inlämnad ansökan på Migrationsverkets webbplats genererar med följande rubrik: Bevis om mottagen ansökan om uppehållsstatus

Utländska medborgare som reser in från Storbritannien måste omfattas av ett undantag och även ha ett negativt prov för pågående covid-19-infektion utfört inom 72 timmar innan ankomst. Utländska medborgare som är fullvaccinerade för minst 14 dagar sen och som har ett vaccinintyg utfärdat av ett s.k. godkänt land (t.ex. Storbritannien), kan resa in i Sverige utan ytterligare restriktioner. Det samma gäller personer under 18 år som reser i deras sällskap. Läs mer om detta i stycket om s.k. godkända länder. 

Gäller inte svenska medborgare

Svenska medborgare har alltid rätt att återvända till Sverige men de ska följa de av Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller för det land de har rest in från.

Gäller inte för resor från ett annat nordiskt land

Det behövs inget längre negativt covidtest vid resa direkt från Danmark, Finland, Island eller Norge. Detta är oberoende av medborgarskap. Detta innebär inte att det är ett generellt undantag för nordiska medborgare. 

EU/EES-medborgare

EU/EES-medborgare, samt medborgare i Schweiz, Andorra, San Marino och Vatikanstaten samt personer med uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller D-visering in något EU/EES-land eller länderna ovan, måste ha ett negativt covid-19-test eller EU:s covid-intyg, men övriga inreseförbud tillämpas inte. Detta gäller även nordiska medborgare om de reser in från ett annat land än Danmark, Finland, Island eller Norge. 

Anhöriga till svenska medborgare eller EU/EES-medborgare

Nära familjemedlemmar till ovan nämnda kategorier kommer också tillåtas resa in om de kan styrka familjeanknytningen. 

Huvudregeln är att alla som reser in i Sverige, förutom svenska medborgare, ska ha ett negativt provsvar eller EU:s covid-intyg. Det finns dock vissa undantag.

Alla beslut fattas av gränspolisen i gränskontrollen

Polismyndigheten är ansvarig för tillämpning av lagstiftningen och jobbar löpande med att ta fram enhetliga och rättssäkra rutiner för detta. Exakt vilka avgränsningar som kommer att göras vid undantag är en fråga som kommer att avgöras från fall till fall.

Alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen, och inga förhandsintyg eller liknande utfärdas av Polismyndigheten. Det går inte att ansöka om undantag via post, e-post eller telefon.

Om du inte får resa in i Sverige, kommer du få ett avvisningsbeslut där det står anledning till varför du inte får resa in. Detta kan överklagas till Migrationsverket enligt gällande rutiner. Mer information om hur står på det skriftliga beslut du fick vid avvisningen. Det går inte att kontakta Polismyndigheten via mejl eller telefon för att överklaga. 

Asylrätt

Rätten till asyl påverkas inte av det tillfälliga inreseförbudet, om en person vill söka asyl vid gränsen så kommer han eller hon få göra det. Läs mer om att söka asyl på Migrationsverkets webbplats. Asylsökande är också undantagna kravet på negativt covid-19-test.  

Lagstiftning

Det är viktigt att notera att samma lagstiftning som vanligt fortfarande gäller för gränspassage, det vill säga Schengens gränskodex och viseringskodex. Det innebär att giltig resehandling ska medföras i form av pass eller nationellt id-kort, samt att giltig visering ska finns om sådan krävs.

Styrka din rätt

Det är upp till resenären att styrka sin rätt till inresa både utifrån gränskodexen och gällande undantag från inreseförbud och/eller kravet på covidtest. Den enskilde har alltid bevisbördan. Frågor om vilken typ dokumentation som räcker för ett undantag finns i frågor och svar och kommer inte att besvaras.

Vi hänvisar också till regeringens Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till Sverige samt Schengens gränskodex och viseringskodex. Frågor om visering och uppehållstillstånd hänvisas till Migrationsverket

EU-kommissionens Schengenkalkylator för att räkna ut antal tillåtna dagar inom Schengenområdet.