Nationella anti-korruptionsgruppen - polisens arbete

Korruption är den samlade benämningen för mutbrott, trolöshet mot huvudman och otillbörligt utnyttjande av ställning för egen eller annans vinning. Nationella anti-korruptionsgruppen arbetar framför allt med utredningar av mutbrott.

Det som karakteriserar en muta är att den innebär en fördel som mottagaren annars inte skulle ha fått. Mutan kan vara i form av pengar, varor eller andra förmåner, eller en kombination av dessa.

Som mutbrott räknas både att ge och ta emot mutor. Syftet med att bekämpa korruption och utreda mutbrott är att värna vår demokrati så att vi kan lita på att myndigheternas beslut fattas på rätt sätt.

Nationella anti-korruptionsgruppen utreder cirka 100-200 ärenden med mut- och korruptionsbrott om året. De mutbrott som utreds sker främst inom statlig verksamhet, kommuner och regioner. Motivet är ofta att vinna en upphandling eller att påverka beslutsfattare för att vissa beslut ska tas i önskad riktning. Ett annat vanligt förekommande motiv är att genom en muta berika sig själv.

Rätten att rösta

En av de mest grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna är rätten att rösta. Att otillbörligen påverka vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av rösträtt i allmänt ärende, genom att hindra, förvanska utgången eller otillbörligen inverka på omröstningen, är straffbelagt.

Det är även straffbelagt att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att i allmänt ärende rösta på ett visst sätt, eller att avstå från att rösta. Det står i 17 kapitlet, 8§ Brottsbalken.

Brottsbalken på riksdagens webbplats

Om du får kännedom om, eller själv blir utsatt för ett olagligt påverkansförsök, tveka inte att kontakta Nationella anti-korruptionsgruppen. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Ett samlat grepp för att utreda korruption

För att möta Sveriges internationella åtaganden på området och ta ett samlat grepp mot korruptionen inrättades den Nationella anti-korruptionsgruppen 2012. Gruppen består av både poliser och civila som är specialiserade på att utreda korruptionsbrott.

Arbetet med att utreda korruptionsbrott är till stor del vad som brukar kallas underrättelsebaserat, det vill säga grundar sig på information som samlas in, bearbetas och analyseras.

Gruppen samarbetar också nära med andra delar av organisationen som underrättelseverksamheten, Finanspolisen, Nationellt it-brottscentrum med flera.

Gruppen jobbar även brottsförebyggande

Förutom det utredande arbetet jobbar antikorruptionsgruppen även uppsökande och brottsförebyggande. Det brottsförebyggande arbetet kan exempelvis vara att sprida kunskap och informera myndigheter, kommuner och regioner om korruption.

Gruppen bistår gärna med råd till offentlig och privat sektor i det korruptionsförebyggande arbetet.

Näringslivet rekommenderas särskilt att besöka Institutet mot mutor för att ta del av dess kod mot korruption i näringslivet.

Internationellt samarbete

Sverige är ett stort exportland med många internationella affärsförbindelser. Därför ligger det i Sveriges intresse att verka för minskad korruption internationellt.

Att bekämpa korruption och sprida kunskap om den skada som korruption leder till, är också förpliktelser som följer av att Sverige anslutit sig till olika konventioner mot korruption som antagits av EU, Europarådet, FN och OECD.  

Definition och fakta om korruption

Det finns inte någon enhetlig definition av begreppet korruption.

Den svenska delen av den ideella organisationen "Transparency International" (TI) som arbetar mot korruption använder definitionen "korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning". 

  • Korruption skadar samhället och försvagar det politiska systemet och demokratin.
  • Utbredd korruption undergräver rättssäkerheten för medborgarna och gynnar vissa på bekostnad av samhället i stort.
  • Korruption inom näringslivet hotar marknadsekonomins funktion och medför att konkurrensen snedvrids.

Tipsa polisen om korruption

Polisen behöver din hjälp för att kunna upptäcka korruption och lagföra personerna som ligger bakom.

Det finns ett stort mörkertal för hur många mutbrott som begås i Sverige. Polisen behöver därför din hjälp för att kunna upptäcka korruption.

Om du misstänker korruption ska du anmäla det till polisen. Om du inte tycker att ditt underlag räcker för en anmälan kan du ändå lämna information om dina misstankar till polisen.

Vill du tipsa polisen om korruptionsbrott, kontakta gruppen för utredning av korruptionsbrott via e-post registrator.kansli@polisen.se och skriv att det gäller korruptionsbrott.

Du kan även ringa 114 14 och be att få tala med Nationella anti-korruptionsgruppen.