Sök
Stäng Meny

Nationella anti-korruptionsgruppen - polisens arbete

Korruption är den samlade benämningen för mutbrott, trolöshet mot huvudman och otillbörligt utnyttjande av ställning för egen eller annans vinning. Nationella anti-korruptionsgruppen arbetar framför allt med utredningar av mutbrott.

Det som karakteriserar en muta är att den innebär en fördel som mottagaren annars inte skulle ha fått. Mutan kan vara i form av pengar, varor eller andra förmåner, eller en kombination av dessa.

Som mutbrott räknas både att ge och ta emot mutor. Syftet med att bekämpa korruption och utreda mutbrott är att värna vår demokrati så att vi kan lita på att myndigheternas beslut fattas på rätt sätt.

Nationella anti-korruptionsgruppen utreder cirka 100-200 ärenden med mut- och korruptionsbrott om året. De mutbrott som utreds sker främst inom statlig verksamhet, kommuner och regioner. Motivet är ofta att vinna en upphandling eller att påverka beslutsfattare för att vissa beslut ska tas i önskad riktning. Ett annat vanligt förekommande motiv är att genom en muta berika sig själv.

Rätten att rösta

En av de mest grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna är rätten att rösta. Att otillbörligen påverka vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av rösträtt i allmänt ärende, genom att hindra, förvanska utgången eller otillbörligen inverka på omröstningen, är straffbelagt.

Det är även straffbelagt att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att i allmänt ärende rösta på ett visst sätt, eller att avstå från att rösta. Det står i 17 kapitlet, 8§ Brottsbalken.

Brottsbalken på riksdagens webbplats

Om du får kännedom om, eller själv blir utsatt för ett olagligt påverkansförsök, tveka inte att kontakta Nationella anti-korruptionsgruppen. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Ett samlat grepp för att utreda korruption

För att möta Sveriges internationella åtaganden på området och ta ett samlat grepp mot korruptionen inrättades den Nationella anti-korruptionsgruppen 2012. Gruppen består av både poliser och civila som är specialiserade på att utreda korruptionsbrott.

Arbetet med att utreda korruptionsbrott är till stor del vad som brukar kallas underrättelsebaserat, det vill säga grundar sig på information som samlas in, bearbetas och analyseras.

Gruppen samarbetar också nära med andra delar av organisationen som underrättelseverksamheten, Finanspolisen, Nationellt it-brottscentrum med flera.

Gruppen jobbar även brottsförebyggande

Förutom det utredande arbetet jobbar antikorruptionsgruppen även uppsökande och brottsförebyggande. Det brottsförebyggande arbetet kan exempelvis vara att sprida kunskap och informera myndigheter, kommuner och regioner om korruption.

Gruppen bistår gärna med råd till offentlig och privat sektor i det korruptionsförebyggande arbetet.

Näringslivet rekommenderas särskilt att besöka Institutet mot mutor för att ta del av dess kod mot korruption i näringslivet.

Boka föreläsning om korruption

Polismyndighetens nationella anti-korruptionsgrupp kan erbjuda kommuner, regioner, myndigheter och näringslivets bransch- och arbetsgivarorganisationer föreläsningar om korruption och förebyggande åtgärder.

Kontakta oss för att planera en föreläsning:

  • Skicka e-post till kansli@polisen.se. Skriv nationella anti-korruptionsgruppen i ämnesraden.

Internationellt samarbete

Sverige är ett stort exportland med många internationella affärsförbindelser. Därför ligger det i Sveriges intresse att verka för minskad korruption internationellt.

Att bekämpa korruption och sprida kunskap om den skada som korruption leder till, är också förpliktelser som följer av att Sverige anslutit sig till olika konventioner mot korruption som antagits av EU, Europarådet, FN och OECD.  

Definition och fakta om korruption

Det finns inte någon enhetlig definition av begreppet korruption.

Den svenska delen av den ideella organisationen "Transparency International" (TI) som arbetar mot korruption använder definitionen "korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning". 

  • Korruption skadar samhället och försvagar det politiska systemet och demokratin.
  • Utbredd korruption undergräver rättssäkerheten för medborgarna och gynnar vissa på bekostnad av samhället i stort.
  • Korruption inom näringslivet hotar marknadsekonomins funktion och medför att konkurrensen snedvrids.

Anmäl eller tipsa polisen om kriminaliserad korruption.

Det finns ett stort mörkertal för hur många korruptionsbrott som begås i Sverige.

Polisen behöver därför din hjälp för att kunna upptäcka korruption och lagföra personerna som ligger bakom.

Om du misstänker kriminaliserad korruption ska du anmäla det till polisen. Om du inte tycker att ditt underlag räcker för en anmälan kan du ändå lämna information om dina misstankar till polisen.

Kriminaliserad korruption kan t.ex. vara mutbrott, trolöshet mot huvudman eller tagande av otillbörlig förmån vid röstning (val).

Anmäl korruptionsbrott

  • Om du vill anmäla korruptionsbrott ska du kontakta nationella Anti-korruptionsgruppen via e-post registrator.kansli@polisen.se och skriv att det gäller korruptionsbrott.
  • Du kan även ringa 114 14 och göra en anmälan. Operatören kan då koppla dig till Nationella Anti-korruptionsgruppen på kontorstid, övriga tider kan operatören ta upp anmälan av dig som sedan skickas till oss.

Om du är osäker

För att en åklagare ska kunna inleda en förundersökning måste det finnas anledning att anta att brott har begåtts. Det behövs alltså inga omfattande interna utredningar för att anmäla misstänkt korruption.

Egna större interna utredningar kan leda till att bevis förstörs eller till att de som misstänks förstör bevis. Vi avråder därför från förhörsliknande samtal med misstänkta.

Om det bara finns vaga misstankar eller rykten bör du först göra några kontroller innan du gör en anmälan. Det kan vara att granska fakturor, konton eller fattade beslut som kan styrka misstankarna.

Alla förundersökningar leder inte till åtal. Det betyder inte att det var fel eller onödigt att göra en anmälan.

Tipsa polisen om misstänkt korruption

Om du vill lämna tips om korruptionsbrott:

  • Ring 114 14. Du kommer till ett talsvar. Säg "tips" för att komma vidare.
  • Vill du inte ringa finns det ett webbformulär som du kan använda. Använd också formuläret om du har bilder du vill skicka med.

Tipsa polisen