Sök
Stäng Meny

Enkät avseende delredovisning av Bob-uppdraget


Inom ramen för regeringsuppdraget ska en redovisning av hur etableringen har genomförts samt vilka resultat och effekter som inrättandet av och arbetet inom samverkansstrukturen har bidragit till lämnas till Regeringskansliet senast den 6 december 2024 med en delredovisning senast den 31 maj 2024.

Som stöd för redovisningen önskar vi att ni svarar på frågorna nedan. Skriv tydliga och konkreta svar som kan återanvändas direkt i delredovisningens rapport exempelvis som ren text eller direkta citat.

Svaren behöver där det är tillämpligt omhänderta nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Varje polisregion och länsstyrelse ansvarar för att redovisa på regional och lokal nivå. I delredovisningen önskas en redovisning på nationell och regional nivå samt en uppskattning av resursåtgång och kostnader under fråga 4. En utförlig redovisning ska lämnas i samband med slutredovisningen.

Sista svarsdag för enkäten är den 3 april.

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

1. Hur uppnås syftet med samverkansstrukturen?

Enligt regeringsuppdraget är syftet med Bob att:

a) Motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet genom konkreta och effektiva åtgärder och insatser.

b) Identifiera framgångsfaktorer och metoder samt sprida kunskap om dessa.

c) Identifiera nya arbetssätt.

d) Utgå ifrån individens och/eller gruppens behov.

e) Länka samman arbetet med målgruppen genom samverkansråd på nationell, regional och lokal nivå.

2. Vilka resultat och effekter förväntas samverkansstrukturen leda till?

Det kan t.ex. röra sig om närmare kontaktvägar, effektivare arbetsmetoder, snabbare informationsflöden, spridning av goda exempel, bättre förståelse för andra myndigheters uppdrag, samsyn av problembilden och målgruppen, gemensam uppföljning m.m. Ser ni redan nu några resultat och effekter på målgruppen får ni gärna redovisa dem här.

a) Nationellt

b) Regionalt

c) Lokalt (om tillämpligt vid delredovisningen)

3. Vilka hinder finns för en effektiv samverkan – inom och mellan de olika nivåerna (nationell, regional och lokal)?

Det har röra sig om praktiska, juridiska, verksamhetsmässiga, ekonomiska eller andra hinder.

4. Bedömning av resursåtgång och kostnader för Bob-strukturen

Här kan ni uppskatta alla resurser och kostnader som behövs för att få Bob att fungera optimalt över tid, t.ex. personalkostnader (antal årsarbetskrafter), kostnader för åtgärder och metoder, kostnader för gemensamma it-system, kostnader för resor och möten eller övriga kostnader som ni bedömer är nödvändiga för en effektiv samverkan.

5. Vilken myndighet eller region gäller svaret (ange myndighet och region där det är tillämpligt)?

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.