Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Polismyndigheten leder en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sedan den 1 januari 2018.

Ett antal olika myndigheter är involverade inom området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Det finns en mängd olika verksamhetsutövare som har skyldigheter enligt den befintliga penningtvättsregleringen.

För att de kunskaper och kompetenser som finns på olika ställen ska kunna vara till nytta för systemet i sin helhet krävs god samverkan, dialog och effektivt utbyte mellan myndigheterna, samt mellan myndigheterna och verksamhetsutövare.

Samordningsfunktionen består av representanter från 17 organisationer.

Uppdraget är att:

  • fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring mellan de deltagande organisationerna
  • löpande identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism
  • sammanställa nationella riskbedömningar
  • ge information till verksamhetsutövare för att bidra till deras allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder samt övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner.

Kontakt

Kontakta samordningsfunktionen via epost till samordningsfunktionens kansli.

Informationsmaterial

Här finns vägledningsmaterial för att minska riskutsatthet hos olika verksamhetsutövare. I foldrarna finns information om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering och risker kopplade till respektive bransch.

Vägledningarna har tagits fram i samarbete med berörd tillsynsmyndighet.

Information till valutaväxlare

Vägledning till valutaväxlare om penningtvätt

Information for currency exchangers - Money laundering and terrorism financing (in english)

Information till spelbolag

Vägledning till spelbolag om penningtvätt

Information for gambling companies - Money laundering and terrorism financing (in english)

Information till kontanthandlare

Vägledning till kontanthandlare om penningtvätt

Information till mäklare

Vägledning till fastighetsmäklare om penningtvätt

Varningstecken på penningtvätt för mäklare

Information till revisorer

Vägledning till revisorer om penningtvätt

Varningstecken penningtvätt revisorer

Övrigt material

En broschyr samt en informationsfilm har tagits fram av samordningsfunktionen som vägledning till verksamhetsutövare hur man följer rapporteringsplikten.

Läs broschyren Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

Broschyren på arabiska, engelska, finska, franska och persiska på Finansinspektionens webbplats

Se filmen Föreskrifter om åtgärder mot pennintvätt och finansering av terrorism på Finansinspektionens webbplats

I projektet Black Wallet har vägledningar riktade till fintech-sektorn tagits fram:

Black Wallet Risk Indicators report

Black Wallet Risk Indicators

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De är skyldiga att granska och rapportera misstänkta transaktioner. Det behöver inte finnas bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism faktiskt har skett.

Rapportering ska ske utan dröjsmål till Finanspolisen. Rapportera till Finanspolisen via goAML.

Företag kan komma i kontakt med Finanspolisen via mejladressen fipo@polisen.se eller på telefon 010-56 368 00.

Läs mer om goAML här

Förebyggande åtgärder mot penningstvätt

Lag 2017:630 beskriver de förebyggande åtgärder som verksamhetsutövare ska vidta mot penningtvätt och finansiering av terrorism:

  • Riskbedömning
  • Rutiner
  • Utbildning
  • Kundkännedom
  • Riskklassificering
  • Övervakning

Här kan du som verksamhetsutövare ta del av en utförlig beskrivning av stegen: beskrivs de utförligt på Finansinspektionens webbplats:

Arbetsgång för åtgärder mot risker för penningtvätt på Finansinspektionens webbplats

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism på riksdagens webbplats

Lagstiftning för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Ett antal lagändringar har skett de senaste åren inom området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, både på det administrativa som det straffrättsliga området. Hoten och utmaningarna ändrar sig hela tiden vilket medför ett behov av att regelverken ses över löpande.

Nationella strategier mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Skrivelsen "En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism" från 2014 grundar sig på den kunskap som finns om de hot, sårbarheter och risker som Sverige är exponerat för. Strategin anger målsättningar, prioriteringar och åtgärder som behöver vidtas på kort och lite längre sikt.

En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism på regeringens webbplats

Det finns även en nationell strategi om bekämpning av terrorism som har betydelse för arbetet mot finansiering av terrorism.

Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism på regeringens webbplats

Nationella och internationella riskbedömningar

Trots en rad utmaningar håller Sverige i internationell jämförelse en god nivå i motståndskraften mot penningtvätt och finansiering av terrorism (enligt utvärdering från FATF Financial action task force 2017 och 2018). Samtidigt behöver arbetet med att stärka det svenska systemet fortsätta, något som samordningsfunktionen har ett tydligt uppdrag att göra.

Samordningsfunktionen har i uppdrag att årligen ta fram nationella riskbedömningar av penningtvätt och finansiering av terrorism. Den riskbedömning som har gjorts nu har ett tydligt myndighetsperspektiv. Förberedelser inför nästa riskbedömning pågår och enligt planerna kommer den att fokusera på branscher och sektorer.

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019

Nationell riskbedömning penningtv

Nationell riskbedömning finansiering av terrorism

National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing in Sweden 2019

EU-kommissionen presenterade i juni 2017 en riskbedömning beträffande penningtvätt och bekämpning av terrorism i samband med att nya EU-regler för började tillämpas inom EU.

EU-kommissionens supranationella riskbedömning på EU-kommissionens webbplats (på engelska)