Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Polismyndigheten leder en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sedan den 1 januari 2018.

Hoppa direkt till stycket > Nationell Samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Aktuellt

Vill du prenumerera på alla våra utskick? Skicka mejl till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se Så får du även inbjudningar till våra webbinarier, Spot on!

Ny vägledning till penningöverförare

Ny vägledning till penningöverförare (in English)

Omvärldsbevakning penningtvätt och finansiering av terrorism, nr 4/2021

Ny forskning om:
Penningtvätt och visselblåsare (In English)

Sveriges hållning till EU-paket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs utredningen Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen.  

Report suspected money laundering and terrorist financing

Ny vägledning till konsthandlare

Finansiering av terrorism – en studie av motåtgärder 

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021

National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing in Sweden 2020/2021

Informationsmaterial

Här finns vägledningsmaterial för att minska riskutsatthet hos olika verksamhetsutövare. I foldrarna finns information om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering och risker kopplade till respektive bransch.

Vägledningarna har tagits fram i samarbete med berörd tillsynsmyndighet.

Information till kontanthandlare

Vägledning till kontanthandlare om penningtvätt

Information till konsthandlare

Vägledning till konsthandlare om penningtvätt

Information till mäklare

Vägledning till fastighetsmäklare om penningtvätt

Varningstecken på penningtvätt för mäklare

Information till revisorer

Vägledning till revisorer om penningtvätt

Varningstecken penningtvätt revisorer

Artikel - Så upptäcker du tvätt av pengar och terrorfinanisering

Information till spelbolag

Vägledning till spelbolag om penningtvätt

Information for gambling companies - Money laundering and terrorism financing (in english)

Information till valutaväxlare

Vägledning till valutaväxlare om penningtvätt

Information for currency exchangers - Money laundering and terrorism financing (in english)

Övrigt material

Vägledningar till Fintech-sektorn

I projektet Black Wallet har vägledningar riktade till fintech-sektorn tagits fram:

Black Wallet Best practices Guide

Black Wallet Reporting Guide

Black Wallet Risk Indicators report

Black Wallet Risk Indicators

FAR-podden

FAR-podden, avsnitt 16, som handlar om penningtvätt och finansiering av terrorism, finns tillgänglig på Soundcloud och Apple Podcasts

Forskning

Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt

Effektiviteten i EU:s åtgärder mot terroristfinansiering

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning nr 3/2021

Omvärldsbevakning nr 2/2021

Omvärldsbevakning nr 1/2021

Filmer

De fyra filmerna under rubrikerna Introduktion till penningtvättsregelverket, Riskbedömning, Rapportera till Finanspolisen och Film om kundkännedom nedan vänder sig till dig som verksamhetsutövare (företagare). Syftet är att visa vad du som verksamhetsutövare behöver veta och göra för att inte riskera att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Film om penningtvättsregelverket

Den här filmen ger en kort introduktion till penningtvättsregelverket. Många verksamhetsutövare (företag) omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, såväl finansiella som vissa icke-finansiella verksamhetsutövare. Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över de finansiella verksamhetsutövarna. Andra myndigheter och självreglerande organ ansvarar för tillsynen över de icke-finansiella aktörerna.

Film om riskbedömning

Verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket måste göra en allmän riskbedömning för att analysera vilka sårbarheter som finns i verksamheten. I riskbedömningen ska verksamhetsutövaren analysera sina kunder, typen av produkter och tjänster som erbjuds, distributionskanaler samt geografiska riskfaktorer. I filmen får du en kort beskrivning av hur man gör en riskbedömning.

Film om kundkännedom

Verksamhetsutövare  som lyder under penningtvättsregelverket får inte etablera eller upprätthålla en affärsrelation eller utföra enstaka transaktioner med en kund som de inte har tillräcklig kännedom om. Ett företag får heller inte etablera en affärsförbindelse om det finns misstanke om att deras produkter och tjänster kan komma att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. På samma sätt får ett företag inte utföra en transaktion om det på skälig grund kan misstänka att transaktionen utgör penningtvätt eller finansiering av terrorism. Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska utgå från företagets allmänna riskbedömning i kombination med en bedömning om risken hos den enskilda kunden. Den här filmen beskriver vad kundkännedom innebär och hur man uppnår det.

Film om att rapportera till Finanspolisen

Verksamhetsutövare är enligt penningtvättslagen skyldiga att granska och vid misstanke rapportera transaktioner och aktiviteter till Finanspolisen för att det ska vara möjligt att upptäcka penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vad, vem, hur? Den här filmen beskriver kort vad som gäller vid rapportering till Finanspolisen i IT-systemet goAML.

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De är skyldiga att granska och rapportera misstänkta transaktioner. Det behöver inte finnas bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism faktiskt har skett.

Rapportering ska ske utan dröjsmål till Finanspolisen. Rapportera till Finanspolisen via goAML.

Företag kan komma i kontakt med Finanspolisen via mejladressen fipo@polisen.se eller på telefon 010-56 368 00.

Läs vägledningen Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen vänder sig till dig som driver verksamhet inom bokföring eller redovisning, som oberoende jurist, skatterådgivare, bolagsbildare, företagsmäklare, som har kontorshotell eller postbox-företag.  

goAML

Film: Rapportera misstänkt penningtvätt till finanspolisen

Förebyggande åtgärder mot penningstvätt

Lag 2017:630 beskriver de förebyggande åtgärder som verksamhetsutövare ska vidta mot penningtvätt och finansiering av terrorism:

  • Riskbedömning
  • Rutiner
  • Utbildning
  • Kundkännedom
  • Riskklassificering
  • Övervakning

Här kan du som verksamhetsutövare ta del av en utförlig beskrivning av stegen: beskrivs de utförligt på Finansinspektionens webbplats:

Arbetsgång för åtgärder mot risker för penningtvätt på Finansinspektionens webbplats

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism på riksdagens webbplats

Lagstiftning för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Ett antal lagändringar har skett de senaste åren inom området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, både på det administrativa som det straffrättsliga området. Hoten och utmaningarna ändrar sig hela tiden vilket medför ett behov av att regelverken ses över löpande.

Nationella strategier mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Skrivelsen "En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism" från 2014 grundar sig på den kunskap som finns om de hot, sårbarheter och risker som Sverige är exponerat för. Strategin anger målsättningar, prioriteringar och åtgärder som behöver vidtas på kort och lite längre sikt.

En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism på regeringens webbplats

Det finns även en nationell strategi om bekämpning av terrorism som har betydelse för arbetet mot finansiering av terrorism.

Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism på regeringens webbplats

Artikel skriven av Marcus Forsman som är kansliråd på Finansdepartementets bankenhet och sedan 2016 ledare för Sveriges delegation till Financial Action Task Force, FATF.

Genomgång av penningtvättsdomar 2018-2019

Nationella och internationella riskbedömningar

Trots en rad utmaningar håller Sverige i internationell jämförelse en god nivå i motståndskraften mot penningtvätt och finansiering av terrorism (enligt utvärdering från FATF Financial action task force 2017 och 2018). Samtidigt behöver arbetet med att stärka det svenska systemet fortsätta, något som samordningsfunktionen har ett tydligt uppdrag att göra.

Samordningsfunktionen har i uppdrag att årligen ta fram nationella riskbedömningar av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den 21 april 2021 lanserade samordningsfunktionen sin andra riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige för 2020/2021. Syftet med denna är att identifiera, förstå och värdera utmaningarna med penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Riskbedömningens målgrupp är främst de verksamhetsutövare som omfattas av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism, regeringskansliet samt samordningsfunktionens medlemmar. Målet med riskbedömningen är att öka kunskapen om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism hos målgrupperna samt att öka kunskapen så att de kan vidta riskreducerande åtgärder för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021

National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing in Sweden 2020/2021

Samordningsfunktionens första riskbedömning togs fram 2019 och syftet var då att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området.

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019

Nationell riskbedömning penningtvätt 2013

Nationell riskbedömning finansiering av terrorism

National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing in Sweden 2019

EU-kommissionen presenterade i juni 2017 en riskbedömning beträffande penningtvätt och bekämpning av terrorism i samband med att nya EU-regler för började tillämpas inom EU.

EU-kommissionens supranationella riskbedömning på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Nationell Samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ett antal olika myndigheter är involverade inom området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Det finns en mängd olika verksamhetsutövare som har skyldigheter enligt den befintliga penningtvättsregleringen.

För att de kunskaper och kompetenser som finns på olika ställen ska kunna vara till nytta för systemet i sin helhet krävs god samverkan, dialog och effektivt utbyte mellan myndigheterna, samt mellan myndigheterna och verksamhetsutövare.

Samordningsfunktionen består av representanter från 17 organisationer.

Uppdraget är att:

  • fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring mellan de deltagande organisationerna
  • löpande identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism
  • sammanställa nationella riskbedömningar
  • ge information till verksamhetsutövare för att bidra till deras allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder samt övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner.

Kontakt

Kontakta samordningsfunktionen via epost till samordningsfunktionens kansli.