Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

På uppdrag av Sveriges regering leder Polismyndigheten en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sedan 1 januari 2018.

Ett antal olika myndigheter är involverade inom området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Det finns en mängd olika verksamhetsutövare som har skyldigheter enligt den befintliga penningtvättsregleringen.

För att de kunskaper och kompetenser som finns på olika ställen ska kunna vara till nytta för systemet i sin helhet krävs god samverkan, dialog och effektivt utbyte mellan myndigheterna, samt mellan myndigheterna och verksamhetsutövare.

Samordningsfunktionen består av representanter från 17 organisationer.

Dess uppdrag är huvudsakligen att

  • fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring mellan de deltagande organisationerna
  • löpande identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism
  • sammanställa nationella riskbedömningar
  • ge information till verksamhetsutövare för att bidra till deras allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder samt övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner.

Kontakt

Kontakta samordningsfunktionen via epost till samordningsfunktionens kansli.

 

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De är skyldiga att granska och rapportera misstänkta transaktioner. Det behöver inte finnas bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism faktiskt har skett.

Rapportering ska ske utan dröjsmål till Finanspolisen. Företag kan komma i kontakt med Finanspolisen via mejladressen fipo@polisen.se eller på telefon 010-56 368 00.

Förebyggande åtgärder mot penningstvätt

Lag 2017:630 beskriver de förebyggande åtgärder som verksamhetsutövare ska vidta mot penningtvätt och finansiering av terrorism:

  • Riskbedömning
  • Rutiner
  • Utbildning
  • Kundkännedom
  • Riskklassificering
  • Övervakning

Här kan du som verksamhetsutövare ta del av en utförlig beskrivning av stegen: beskrivs de utförligt på Finansinspektionens webbplats:

Process - arbetsgång för åtgärder mot risker för penningtvätt (Finansinspektionens webbplats)

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lagstiftning för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Ett antal lagändringar har skett de senaste åren inom området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, både på det administrativa som det straffrättsliga området. Hoten och utmaningarna ändrar sig hela tiden vilket medför ett behov av att regelverken ses över löpande.

EU-direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

EU-förordning 2015/847 om information som ska åtfölja överföringar av medel
Proposition: Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (genomför EU-direktiv 2015/849)

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Nationella strategier mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Skrivelsen "En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism" från 2014 grundar sig på den kunskap som finns om de hot, sårbarheter och risker som Sverige är exponerat för. Strategin anger målsättningar, prioriteringar och åtgärder som behöver vidtas på kort och lite längre sikt.

Skrivelse 2013/14:245 En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Det finns även en nationell strategi om bekämpning av terrorism som har betydelse för arbetet mot finansiering av terrorism.

Skrivelse 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism

Nationella och internationella riskbedömningar

På uppdrag av regeringen tog de 17 myndigheterna som numer ingår i samordningsfunktionen fram en nationell bedömning av läget i Sverige beträffande penningtvätt. Denna följdes senare av en nationell riskbedömning beträffande finansiering av terrorism.

Nationell riskbedömning penningtvätt

Nationell riskbedömning finansiering av terrorism

EU-kommissionen presenterade i juni 2017 en riskbedömning beträffande penningtvätt och bekämpning av terrorism i samband med att nya EU-regler för började tillämpas inom EU.

EU-kommissionens supranationella riskbedömning

 

Till toppen