Polisens krisberedskapsarbete

När en större händelse inträffar som påverkar samhällets grundläggande funktioner samlar polisen sina resurser och arbetar enligt särskilda rutiner. Det kan till exempel handla om en terrorhändelse eller naturkatastrof.

Myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap i Sverige

Polismyndigheten är en av 25 så kallad bevakningsansvariga myndigheter i landet. Det betyder att Polismyndigheten tillsammans med de övriga bevakningsansvariga myndigheterna har ett särskilt ansvar för krisberedskapen i Sverige.

Bland de övriga bevakningsansvariga myndigheterna finns Kustbevakningen, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Transportstyrelsen, Tullverket med flera.

Särskilt ansvar för utpekade områden

Det särskilda ansvaret innebär att de utpekade myndigheterna ska planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris förebygga sårbarheter och motstå hot och risker inom ett antal särskilt utpekade områden.

De utpekade områdena är

  • Farliga ämnen
  • Skydd, undsättning och vård
  • Teknisk infrastruktur
  • Transporter
  • Ekonomisk säkerhet
  • Geografiskt områdesansvar

Polismyndigheten har ett särskilt ansvar inom områdena Farliga ämnen och Skydd, undsättning och vård

Åtgärder som myndigheterna gör

Den planering och de åtgärder myndigheterna ska utföra bestå bland annat av att

  • anpassa sin verksamhet inför en förändrad säkerhetspolitisk situation
  • genomföra omvärldsbevakning och risk- och sårbarhetsanalyser
  • utbilda och öva personalen för höjd beredskap
  • skaffa proviant och utrustning som myndigheterna behöver för att klara sina uppgifter vid höjd beredskap.