Polisens arbete för att kunna hantera kris och krig

Polismyndighetens arbete handlar om att öka myndighetens förmåga att hantera kriser och krig genom planering och åtgärder i såväl den egna verksamheten som i övriga samhället.

Beredskapsplanering

Planering och beredskap inför kris och krig (beredskapsplanering) inom Polismyndigheten bedrivs framförallt inom följande områden:

Risk- och sårbarhetsanalys

Arbetet handlar om att identifiera och analysera hot och risker för att hitta åtgärder som kan minska sårbarheter i verksamheten och öka Polismyndighetens förmåga att hantera kris eller krig.

Kontinuitetshantering

Innebär att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå oavsett vilken störning den utsätts för, exempelvis när elen försvinner, personalen inte kommer till jobbet eller leveranser av viktiga varor och tjänster uteblir. Det gäller då att ha en reservrutin – en plan B.

Skydd av samhällsviktig verksamhet

Handlar om att i samverkan säkerställa en förmåga att förebygga och hantera allvarliga störningar hos samhällsviktiga verksamheter. Polismyndigheten ska därför ha en god planläggning när det gäller säkerheten för viktiga objekt, som exempelvis kärnkraftverk, flygplatser och hamnar.

Övningsverksamhet

Utgör en viktig komponent för att testa och pröva de rutiner och förfaranden som är tänkta att användas i kris och krig. Polismyndigheten är en aktiv övningsaktör och deltar i de flesta större övningssammanhang som genomförs inom ramen för svensk beredskap.

Totalförsvarsplanering

Är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs.  Uppbyggnaden av totalförsvaret är en nationell angelägenhet och ett uppdrag som berör hela Polismyndigheten i såväl den operativa verksamheten

Farliga ämnen (CBRNE)

Handlar om att vi måste säkerställa att förmågan inom CBRNE-området är både tillförlitlig och tillämplig utmed hela konfliktskalan, dvs. även under kriser och krig. Det kan t.ex. innebära att polisanställda har rätt teoretisk kunskap, praktisk erfarenhet samt utrustning för att kunna vistas i en CBRNE-miljö.

CBRNE

CBRNE är den internationella förkortningen för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive och används vid beskrivning av verksamhet inom området skadliga kemikalier, allvarliga smittämnen, radioaktiva ämnen, nukleära ämnen och explosiva ämnen.

Så arbetar myndigheten med beredskapsplanering

På Noa (Nationella operativa avdelningen) finns en grupp för beredskapsplanering som samordnar och inriktar arbetet på Polismyndigheten. 

Samtliga avdelningschefer, regionpolischefer och processägare i myndigheten ansvarar för att beredskapsplanera så att verksamheten kan fungera under kris och krig.

I alla polisregioner och på alla avdelningar finns det beredskapssamordnare, som  samordnar regionens eller avdelningens arbete med beredskapsplanering.

Katastrofregistrering och id-verksamhet

Vid olyckor eller andra händelser där många människor skadas eller dödas behöver samhället få kontroll över vilka som drabbats för att kunna ge besked till anhöriga och bedriva utredning av händelsen.

Polisen ansvarar för katastrofregistrering inom riket men efter begäran från utrikesdepartementet kan även insatser utföras utomlands. I arbetet med katastrofregistrering ingår flertalet polisiära funktioner och tekniska system på olika nivåer inom myndigheten.

Polisen har även särskilda id-lag som har till uppgift att identifiera offer vid olyckor, naturkatastrofer eller attentat.

Identifiering av offer – polisens arbete

Stödstyrkan stöttar utländska myndigheter

För att kunna stödja utländska myndigheter i situationer då många invånare i Sverige drabbas av en allvarligare olycka eller katastrof utomlands, finns något som kallas Stödstyrkan.

Stödstyrkan består av personal från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Svenska kyrkan, Svenska röda korset, Rädda barnen samt Polismyndigheten. Stödstyrkan sätts samman utifrån det aktuella behovet.

Om stödstyrkan på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats