Sök
Stäng Meny

Unga som begår brott - polisens arbete

Ett av polisens viktigaste uppdrag är att förhindra ungdomar från att begå brott. Polisen är också skyldig att snabbt utreda vad som hänt när en ung person misstänks för att ha begått ett brott.

Brottsförebyggande arbete är viktigt

Polisen arbetar på många olika sätt för att förhindra ungdomar från att begå brott. Bland annat rör sig polisen på platser där ungdomar samlas och många brott begås.

Polisen försöker också att på olika sätt att försvåra för ungdomar att få tag i alkohol och droger. 

En viktig del i polisens förebyggande arbete är samarbetet med till exempel socialtjänst, skolor och frivilligorganisationer. På flera platser i landet delar polisens ungdomsenheter och socialtjänsten lokaler.

Utredningen ska ske så snabbt som möjligt

När polisen utreder ett brott där den misstänkte är under 18 år ska utredningen ske så snabbt som möjligt. Det är viktigt för att utredningen ska bli så bra som möjligt och för att kopplingen mellan brottet och straffet ska bli tydlig.

Det får ta högst sex veckor från att polisen underrättat en person under 18 år om misstanke tills dess att åklagaren beslutar om åtal ska väckas eller inte, om ett strafföreläggande ska utfärdas eller om ärendet ska läggas ned.

Polisen informerar socialtjänsten om ungdomar i riskzon

Ungdomars brottslighet är komplex och det finns inga enkla lösningar. Enligt forskningen behövs brottsförebyggande insatser från många håll i samhället: från skola, socialtjänst och fritidsverksamhet.

Det är polisens ansvar att informera socialtjänsten om de ungdomar vi bedömer löper risk att hamna i brottslighet, så att socialtjänsten kan ge dem och deras familjer det stöd och den hjälp de behöver.

Riskfaktorer när unga begår brott

Det finns ingen enkel förklaring till varför unga begår brott, men forskning om ungdomsbrottslighet visar att det finns flera omständigheter som ökar risken för att begå brott. Riskfaktorer är till exempel:

  • en svår familjesituation
  • bristande skolgång
  • kriminella familjemedlemmar
  • uppmärksamhetsstörningar
  • att leva i ett område med begränsade ekonomiska och sociala resurser.

Många ungdomar kan ha en eller flera av de här riskfaktorerna utan att de blir kriminella. Ju fler riskfaktorer som finns i en ungdoms liv, desto större är dock risken att han eller hon begår brott.

Sociala insatsgrupper

Polisen arbetar med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella. Arbetssättet innebär bland annat att polisen, socialtjänsten och skolan samverkar kring ungdomar som har begått brott.

Motverka normbrytande beteende med Carin Götblad

"Vi måste använda samhällets alla resurser för att skydda de mest utsatta barnen."