Valåret 2022

Den 11 september genomfördes de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Här kan du läsa om polisens uppdrag under valåret, om tillstånd som krävs vid valrelaterade aktiviteter och hur du gör för att ansöka.

Två poliser som patrullerar vid valstugor i stadsmiljö.

Polisens ansvar i samband med valrörelsen är att se till att ett fritt och säkert val kan genomföras. Polisens uppdrag är också att säkerställa att den grundläggande opinionsfriheten kan utövas med bibehållen allmän ordning och säkerhet. Ett exempel på opinionsfrihet är rätten att demonstrera.

Allas rätt till opinionsfrihet

I Sverige råder yttrandefrihet och alla medborgare har rätt att demonstrera, manifestera och hålla torgmöten. Det är en i grundlagen starkt skyddad rättighet. Polisens roll är att se till att alla får uttrycka sina åsikter i enlighet med gällande lagar och skapa praktiska förutsättningar för olika arrangemang. Polisen ska ansvara för ordning och säkerhet och lagföra eventuella brott.

Polisens uppgift i samband med demonstrationer

Tillstånd för valrelaterade aktiviteter

Under valåret sker särskilt många aktiviteter som kräver tillstånd från polisen. Exempel på sådana är:

  • demonstration,
  • manifestation,
  • ställa upp valstuga/valbod,
  • torgmöte,
  • sätta upp affischer med information om till exempel ett parti.

I vissa fall krävs dock bara en anmälan istället för tillstånd, till exempel om sammankomsten har ett lågt deltagarantal och det med hänsyn till platsen och tiden inte väntas några ordningsstörningar.

Ansök om tillstånd i god tid

Om du ska söka tillstånd är det viktigt att du skickar in din ansökan i så god tid som möjligt. Under vår och sommar är det många som söker tillstånd samtidigt och det tar då längre tid att få ett beslut.

Partier ska i första hand inkomma med egna ansökningar. I andra hand kan partier inkomma med en gemensam ansökan. Oavsett om separata ansökningar eller en gemensam ansökan lämnas in tas en ansökningsavgift per parti och prövning ut. En gemensam ansökan/ansökningsblankett medför flera prövningar.

Tillstånd under valåret 2022

Sök tillstånd för allmän sammankomst
Exempelvis vid torgmöten, demonstrationer och manifestationer eller större tal av partirepresentanter under valkampanjen.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats
Exempelvis för att ställa upp valstugor/valbodar eller sätta upp affischer inom detaljplanelagt område.

Tillstånd under valåret 2022, frågor och svar

Polisens valorganisation

Polisens arbete under valrörelsen kommer att pågå under lång tid. Arbetet fördelas så att varje polisregion skapar en egen organisation, en så kallad valstab. En nationell valstab ansvarar för att samordna arbetet nationellt.

Statistik över valrelaterad brottslighet

Anmälningar av brott som bedöms ha koppling till valet taggas från 1 april 2022 som valrelaterade. Med valrelaterade brott avses alla typer av brott som har koppling till valrörelsen. Valrelaterade brott kan upptas i statistiken vid tidpunkten för när en brottsanmälan görs, vid utredningen eller i slutet på ett utrett ärende.

Statistik valrelaterad brottslighet

Statistik över anmälda valrelaterade brott per region och brottskategori, från v 14 till och med vecka 36

Statistiken som redovisas avser anmälda valrelaterade brott under valrörelsen 2022 samt 2018. 

Relaterat innehåll

Polismyndigheten samverkar tillsammans med flera olika aktörer och samtliga kommuner i valarbetet.

Säkerhetspolisen

Valmyndighetens webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap