”Inte sant att polisen lider av strukturella problem” - Replik DN Debatt 14/1

Rikspolischef Anders Thornberg: Holgerssons kritik är anmärkningsvärd – i både händelser han tar upp är utredarna omvittnat erfarna och oberoende.

Den tjänstledige polisen Stefan Holgersson beskriver i en debattartikel i DN (14/1) att Polismyndigheten skyler över en skandal genom att tillsätta en egen utredning. Det är inte sant. Vi är en lärande organisation där egna granskningar är en självklar del av verksamheten.

Vi är för få inom svensk polis, det har vi sagt länge. För att klara vårt uppdrag måste vi växa – målet är en polistäthet som motsvarar genomsnittet i EU. Men det tar tid att dels få färdigutbildade medarbetare på plats och det tar tid innan ny lagstiftning och kraftfulla verktyg får genomslag.

För att hantera utmaningarna med att vi inte räcker till, är vi organiserade som EN polis med möjlighet att fördela de resurser vi har och det innebär att vissa uppdrag prioriteras och andra får stå tillbaka. De utmaningar vi tar oss an varje dag är ansträngande, men görs med gott mod och med hög kvalitet. Att anstalter är fyllda till bristningsgränsen är ett bevis på detta. Men vi är också fullt medvetna om våra vikande resultat och de utmaningar vi handskas med dagligen.

Här vill jag betona att vi har regelstyrda processer som ska tillse att tjänster tillsätts i enlighet med gällande lagstiftning och praxis.

I sin kritik av Polismyndigheten lyfter Holgersson fram strukturella problem kopplade till tjänstetillsättningar. Här vill jag betona att vi har regelstyrda processer som ska tillse att tjänster tillsätts i enlighet med gällande lagstiftning och praxis. I en organisation med 35 000 anställda och som är landets största förvaltningsmyndighet kan det emellanåt uppstå problem och misstag. Men att, som Holgersson gör, påstå att det skulle vara ett strukturellt problem är en helt annan sak och dessutom inte sant.

Holgersson påstår även att polisen skyler över problem genom att själv utse de personer som ska göra utvärderingar.

Den första händelsen är de så kallade påskupploppen som i skrivande stund lett till över 40 fällande domar tack vare ett mycket gott polisarbete. Eftersom vi är en lärande organisation tillsattes en utredning för att föreslå förändringar och förbättringar samt peka på brister. Holgerssons kritik är anmärkningsvärd eftersom han själv har erbjudit sig att genomföra en utredning kring påskupploppen internt och med framåtblick.

Eftersom vi är en lärande organisation tillsattes en utredning för att föreslå förändringar och förbättringar samt peka på brister.

Den andra händelsen som Holgersson tar upp är ett ärende som rör två chefer på hög nivå, som fått stort medialt genomslag och som har hanterats i första hand av åklagare. Om det finns brister i denna hantering så kommer det att visa sig dels genom åklagarens fortsatta utredning, dels genom den utredning som polisen själva tillsatt.

De båda utomstående utredarna som är utsedda av polisen i dessa två fall är omvittnat erfarna och oberoende och dess resultat beaktas och omhändertas i en öppen och transparant process.

Jag vill tillägga att det dessutom finns två av varandra oberoende enheter, Internrevisionen och Tillsynsenheten, som har i uppdrag att löpande granska vår verksamhet ur ett rättsligt perspektiv såväl som ur ett effektivitetsperspektiv. Om det därutöver finns krav på att andra samhällsfunktioner ska utvärdera vår verksamhet, välkomnar vi det.

Rikspolischef Anders Thornberg

Texten i DN Debatt Repliker