Klargörande om allmänna sammankomster

Med anledning av medierapportering kring besluten att neka tillstånd för ett antal allmänna sammankomster där arrangören haft för avsikt att bränna koraner vill Polismyndigheten klargöra följande.

För statliga myndigheter gäller enligt regeringsformen ett uttryckligt förbud för bland andra regeringen och riksdagen att bestämma över ett myndighetsbeslut i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot en kommun.

Polismyndigheten prövar varje ansökan om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning för sig. Avgörande för om en ansökan beviljas är om det kan säkerställas att den kan ske på ett ordnat och säkert sätt utifrån de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet.

Polismyndigheten fattar sina beslut självständigt utan politiska påtryckningar nationellt eller internationellt. 

De så kallade påskupploppen, våren 2022, innebar att Polismyndigheten fick ta hänsyn till vilka platser tillstånd till en allmän sammankomst kunde beviljas på. I de fall det bedömdes att säkerheten inte kunde säkerställas på den plats som ansökan avsåg beviljades tillstånd i stället på en plats som låg så nära den önskade platsen som möjligt.

Polismyndigheten har uppfattningen att det inte finns något förbud i sig mot koranbränningar. Skälet till att myndigheten avslog två ansökningar om att bränna koranen i februari 2022 är att myndigheten fick information från Säkerhetspolisen rörande säkerhetsläget. Detta skiljer de två avslagsbesluten som nu har överklagats till kammarrätten från besluten under 2022.

Säkerhetspolisen gjorde, och gör fortfarande, bedömningen att koranbränningar medför en ökad hotbild mot Sverige. Mot bakgrund av Säkerhetspolisens bedömning av attentatshotet ansåg Polismyndigheten att den allmänna ordningen och säkerheten till följd av den planerade sammankomsten inte skulle kunna garanteras. 

Enligt både regeringsformen och ordningslagen får rätten att demonstrera begränsas med hänsyn till ordning och säkerhet. Polismyndigheten har beaktat det bakomliggande syftet med dessa bestämmelser och därför avslagit ansökan på grund av den bedömning av attentatshotet som Säkerhetspolisen har gjort. Myndigheten anser att det inte kan vara lagstiftarens mening att en demonstration ska kunna nekas på grund av att den kan orsaka allvarliga trafikstörningar men inte på grund av terrorhot.

Polismyndigheten anser att de frågor som nu prövats genom förvaltningsrät­tens domar är av avgörande betydelse för myndighetens möjligheter att agera när en allmän sammankomst bedöms medföra ett ökat säkerhetshot mot Sverige. Myndigheten anser därför att det är viktigt att detta prövas i högre rätt.