Kommentar om antalet kommunikatörer inom polisen

I media ifrågasätts då och då antalet kommunikatörer som är anställda i olika offentliga organisationer och vilken samhällsnytta de gör.

Inte sällan tas polisen som exempel, nu senast i en krönika i Aftonbladet 22 oktober.

Vi diskuterar gärna polisens kommunikationsarbete och hur det kan förbättras, men diskussionen måste föras utifrån en rättvisande bild. Jag vill därför tydliggöra några viktiga utgångspunkter om polisens kommunikationsavdelning.

Polisen är Sveriges största myndighet och har drygt 30 000 anställda med verksamhet från nord till syd. Myndighetens uppdrag är brett, vilket även återspeglas i kommunikationsavdelningens arbete. Vårt mål är detsamma som myndighetens i stort, det vill säga att öka tryggheten och minska brottsligheten. Att bidra till det är syftet med allt kommunikationsarbete.

Information om polisens operativa pågående händelser är ett av våra viktiga arbetsområden. Det generar flest frågor till polisen. Det syns på samtalen till våra ledningscentraler, på besöken på vår webbplats och på samtalen från media. ”Vad är det som har hänt?” ”Vilka åtgärder vidtar polisen?” ”Hur påverkar detta min situation?”

Kommunikationsavdelningens medarbetare som sitter utspridda på 25 orter hanterar inte bara dessa mediesamtal om större brottsfenomen och lokala polisiära händelser. Vi har också beredskap dygnet runt, året om för att bemanna staber vid kriser och särskilda händelser. Vi genomför utbildningsinsatser om polisen till bland annat skolor och nyanlända. Vi producerar polisens personaltidning och trygghetsskapande information till sociala medier. Vi förvaltar och utvecklar en av Myndighetssveriges största webbplatser, upplyser medborgarna om deras rättigheter och skyldigheter, utvecklar digitala kanaler och producerar informationsmaterial. Vi producerar och genomför rekryteringskampanjer och brottsförebyggande kampanjer, arbetar med regeringsuppdrag, stöttar och samordnar chefer och medarbetare i deras kommunikation, och vi bemannar polisens regionledningscentraler i två skift. Det här är bara några exempel på arbetsuppgifter.

Vi gör detta för att våra verksamma poliser ska kunna ägna sig åt sitt brottsbekämpande uppdrag. För att polisen, en myndighet med våldsmonopol, har en skyldighet att informera om sitt uppdrag och de händelser vi hanterar. Kommunikation är ett viktigt brottsbekämpande verktyg, för att färre människor ska utsättas för brott och för att polisens alla medarbetare ska få den information och kunskap de behöver för att utföra sina uppdrag.

Kommunikation till allmänheten är en metod för att öka tryggheten och förtroendet för polisen och andra som arbetar för ett tryggare samhälle. En undersökning från Brottsförebyggande rådet indikerar till exempel att de medborgare som hade kännedom om polisens lokala trygghetsarbete hade högre förtroende för polisen. Kännedomen om polisens trygghetsarbete ökade mest i de lokalpolisområden där kommunikatörer involverats i arbetet (Brå-rapport 2018:14).

Självklart finns det utvecklingsområden i detta arbete. Det är något som vi löpande arbetar med. Men, som det ibland görs gällande i debatten, är kommunikationsavdelningens storlek inte på bekostnad av någon annan del av polisens verksamhet utan den är dimensionerad efter de behov av kommunikation som finns och det arbete som måste göras. Våra medarbetare är i många delar en integrerad del av polisens arbete och avlastar verksamheten på ett betydande sätt. Vi har olika roller och kunskaper och med våra olika kompetenser bidrar vi alla tillsammans till ett säkert och demokratiskt samhälle.

Carola Määttä
Kommunikationsdirektör