Sök
Stäng Meny

Rikspolischefens svar till DN:s Hanne Kjöller

Rikspolischef Anders Thornberg svarar kolumnisten Hanne Kjöller i DN. För att rädda så många barn som möjligt från övergrepp är det viktigt att prioritera rätt. Informationen i tipsen kommer till nytta även i de fall det inte finns en anmälan.

Hanne Kjöller tar i sin kolumn upp de grova brotten med övergrepp på barn och som sedan publiceras på nätet. Den som sett dessa filmer och bilder kan aldrig känna sig annat än mycket illa berörd.

Dessa övergrepp som filmats och som förekommer i miljontals på nätet är ett globalt problem som är närmast övermäktigt för alla världens polisorganisationer. Vi lever i ett konstant flöde av information via internet och sociala medier och i det flödet begås brott.

Det allra viktigaste för Polismyndigheten i arbetet mot den här brottsligheten är att försöka rädda så många barn som möjligt från sexuella övergrepp. För att göra det måste vi prioritera i det flöde av tips och rapporter som inkommer till myndigheten.

I samtliga regioner finns dedikerade medarbetare som har till uppgift att bekämpa internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Därtill kommer alla de som jobbar med barnärenden. En prioritering för att kunna arbeta med de ärenden som är allvarligast är dock absolut nödvändigt.

Här vill jag förtydliga att även om vi inte upprättar en anmälan i alla tipsen som vi får in till polisen, betyder detta inte att vi inte jobbar med informationen i tipset. Vi använder den som underrättelseinformation, som underlag för en anmälan, precis som i så mycket annan brottslighet.

Mina medarbetare gör ett fantastiskt arbete med de möjligheter som finns. Självklart är jag ytterst ansvarig för vår verksamhet, men innan man – för att utkräva ansvar av högsta chefen – skriver och indirekt påstår att vi inte gör vårt jobb – ta reda på fakta.

Detta gäller även Hanne Kjöllers kommentarer om nationellt forensiskt centrum (NFC) och rapporten från polisens revisorer.

Ett omfattande utvecklingsarbete av hela den forensiska verksamheten i polisen pågår sedan 2018. Vi fokuserar mycket på att utredningsverksamheten och den forensiska verksamheten samarbetar nära och effektivt, bland annat med prioriteringar, för att nå framgång i brottsbekämpningen. Mellan 2018-2022 har handläggningstiderna på NFC på totalen minskat med 20 procent och den positiva utvecklingen håller i sig även nu under 2023.

Gällande den revisionsrapport som Hanne Kjöller nämner, så vill jag förklara att det handlar om en granskning gjord av polisens internrevision på uppdrag av mig, i syfte att utveckla styrningen av den forensiska verksamheten.

Det hör till arbetsprocessen att innehållet faktagranskas av berörd verksamhet inklusive förankring kring rekommendation av åtgärder. Att en internrevisionschef ändrar i ett rapportutkast efter en sakgranskning är inget ovanligt, vilket också förklarats för SVT.

Omplaceringen som Hanne Kjöller refererar till handlade inte om illojalitet.

För övrigt:  Att som medarbetare påtala missförhållanden inom Polismyndigheten är inte något som jag betraktar som illojalt. Det är tvärtom något vi inom polisledningen arbetar aktivt med för att uppmuntra – främst genom samtal med närmaste chef, men också genom vår visselblåsarfunktion och genom långsiktiga insatser inom kultur och likabehandling.

Läs svaret i Dagens Nyheter