Sök
Stäng Meny

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Östersund

I samverkan med andra samhällsaktörer jobbar vi målmedvetet och kontinuerligt för att Östersund ska fortsätta vara en trygg och säker stad.

I den dagliga medierapporteringen får vi till oss att kriminella nätverk breder ut sig över landet vilket kan skapa en bild av att det är en otrygg situation även i vår stad. Det pågår ett antal samarbeten mellan oss, kommunen, näringslivet och andra organisationer för att öka tryggheten.

Här nedan följer en beskrivning av några.

Medborgarlöften - Polisen och kommunen har sedan ett antal år tillbaks undertecknade samverkansöverenskommelser och konkreta medborgarlöften som bland annat utgår från medborgarnas behov och uppfattningar. Det senaste medborgarlöftet gäller för 2023–2024 och fokuserar på trygghet, unga och unga vuxnas bruk av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) och kriminalitet i lokalsamhället. Specifika åtgärder formuleras i särskilda handlingsplaner vilka följs upp och revideras vid behov.

SSPF – Tillsammans med kommunen jobbar vi brottsförebyggande med ungdomsproblematik där kriminalitet och drogmissbruk är i fokus. Målgruppen är ungdomar 12 – 16 år och arbetet syftar till att förhindra och förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng och/eller inleder missbruk. Målet är att ungdomarna ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger. Samarbetet benämns SSPF och står för Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid.

EST – Effektiv Samordning för ökad Trygghet. Sedan 2021 har Polisen och kommunen ingått i ett kunskapsbaserat arbetssätt tillsammans med fastighetsägare och nattvandring.nu. Arbetet syftar till att få en bättre gemensam lägesbild för att effektivare styra våra gemensamma resurser och vidta åtgärder för att tillsammans skapa ett tryggare Östersund. Det kan till exempel handla om att motverka störningar, klotter, skadegörelse och inbrott. Genom regelbundna möten och tack vare att rapporteringar om störningar gjorts via ett gemensamt system, har vi en god överblick av behoven i olika bostadsområden.

Andra initiativ för ett tryggare Östersund är krogtillsyner och gemensamma utbildningar i ansvarsfull alkoholservering samt trygghetsvandringar för att skapa tryggare utomhusmiljöer. Vi samarbetar även med Hej Främling! och deltar i Purple Flag som syftar till att skapa en tryggare, attraktivare och mer hållbar centrummiljö.

Samverkan mellan polis, kommun, myndigheter, frivilligorganisationer, näringsliv, föreningsliv och medborgare är av stor vikt för att förebygga att det grova våldet inte ska etablera sig i vår stad. Nödvändiga prioriteringar är bland annat att bryta nyrekryteringen till kriminalitet, få igång en fungerande avhopparverksamhet och fokusera på tidiga insatser i unga åldrar hos normbrytande barn och unga.

 

Maria Könberg, Kommunpolis

Åsa Söderkvist, Tf Chef LPO Östersund