Filmer

Filmerna på den här sidan vänder sig till dig som verksamhetsutövare (företagare). Syftet är att visa vad du som verksamhetsutövare behöver veta och göra för att inte riskera att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Film om penningtvättsregelverket

Den här filmen ger en kort introduktion till penningtvättsregelverket. Många verksamhetsutövare (företag) omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, såväl finansiella som vissa icke-finansiella verksamhetsutövare. Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över de finansiella verksamhetsutövarna. Andra myndigheter och självreglerande organ ansvarar för tillsynen över de icke-finansiella aktörerna.

Film om riskbedömning

Verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket måste göra en allmän riskbedömning för att analysera vilka sårbarheter som finns i verksamheten. I riskbedömningen ska verksamhetsutövaren analysera sina kunder, typen av produkter och tjänster som erbjuds, distributionskanaler samt geografiska riskfaktorer. I filmen får du en kort beskrivning av hur man gör en riskbedömning.

Film om kundkännedom

Verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket får inte etablera eller upprätthålla en affärsrelation eller utföra enstaka transaktioner med en kund som de inte har tillräcklig kännedom om. Ett företag får heller inte etablera en affärsförbindelse om det finns misstanke om att deras produkter och tjänster kan komma att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. På samma sätt får ett företag inte utföra en transaktion om det på skälig grund kan misstänka att transaktionen utgör penningtvätt eller finansiering av terrorism. Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska utgå från företagets allmänna riskbedömning i kombination med en bedömning om risken hos den enskilda kunden. Den här filmen beskriver vad kundkännedom innebär och hur man uppnår det.

Film om att rapportera till Fipo

Verksamhetsutövare är enligt penningtvättslagen skyldiga att granska och vid misstanke rapportera transaktioner och aktiviteter till Finanspolisen för att det ska vara möjligt att upptäcka penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vad, vem, hur? Den här filmen beskriver kort vad som gäller vid rapportering till Finanspolisen i IT-systemet goAML.