Särskilda utredningar

När någon anställd inom Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen blir anmäld eller misstänkt för ett brott överlämnas alltid ärendet till avdelningen för särskilda utredningar (SU).

Förutom brottsanmälningar mot anställda vid polisen utreder SU också brottsanmälningar mot polisstudenter, domare, åklagare, riksdagsledamöter och några andra grupper av befattningshavare inom rättssystemet och statsmakten.

Oberoende av var brottet ska ha begåtts eller om det var i tjänsten eller på fritiden är det enbart SU som får utreda ärenden där polisanställda är anmälda.

Fristående och oberoende utredningar

Det är av högsta vikt för SU att utredningar av interna brottsärenden kan bedrivas på ett sätt som är oberoende av påverkan från övriga polisen. Därför inrättade riksdagen SU som en egen avdelning inom polisen och med en chef som utses av regeringen. SU:s lokaler ligger avskilda från övriga Polismyndigheten.

Till skillnad från andra brottsutredningar är det enbart speciella åklagare som får fatta beslut om en förundersökning i SU:s ärenden ska inledas eller läggas ner. Det är också alltid åklagare som är förundersökningsledare och som kan besluta vilka utredningsåtgärder som ska göras, till exempel vem som ska förhöras eller om bevismaterial ska beslagtas.

På det här sättet kan SU:s utredningar bedrivas med hög rättssäkerhet och integritet.

Anmälan och tips

Anmälan mot polisanställd

Om du vill anmäla någon som arbetar vid polisen för brott kan du göra det genom att ringa 114 14 eller gå till receptionen på en polisstation. Det finns särskilt utsedda personer vid Polismyndigheten som tar upp sådana anmälningar och skickar dem vidare till SU.

Tips

Om du vill lämna tips om brottslig verksamhet gällande någon anställd inom polisen kan du göra det genom att ringar 114 14, genom någon av kontaktvägarna här på polisen.se eller genom att gå till receptionen på en polisstation. Alla sådana tips kommer att lämnas över till SU.

Vad händer efter anmälan

Beslut om förundersökning

När det kommer in en anmälan till SU tittar alltid en åklagare på anmälan och beslutar om en förundersökning ska inledas eller inte. I beslutet tar åklagaren hänsyn till saker som till exempel om det som påstås är en brottslig gärning och om anmälan är tillräckligt specifik för att händelsen ska kunna utredas.

Om åklagare beslutar att inleda förundersökning kommer SU att utreda ärendet med åklagaren som förundersökningsledare.

Om åtal väcks

Om tillräckligt framkommer i utredningen beslutar åklagaren att väcka åtal i en domstol där ärendet blir prövat i rättegång. I vissa fall kan åklagaren istället utfärda ett strafföreläggande.

Om utredningen läggs ner

Om åklagaren anser att utredningen inte kan ge tillräckligt underlag för att leda till ett åtal eller strafföreläggande, läggs utredningen ner.

Alla anmälningar, även de där förundersökning inte inleds eller där förundersökningen har blivit nedlagd, lämnas dessutom över till Polismyndigheten för en arbetsrättslig utredning. Det betyder att arbetsgivaren tittar på anmälan och avgör om det ska göras några åtgärder, till exempel ändrade rutiner eller disciplinåtgärder. Anmälningar som inte leder till ett åtal kan alltså fortfarande ge konsekvenser inom Polismyndigheten.

Om Särskilda utredningar

Avdelningen för särskilda utredningar (SU) inrättades i samband med den nya polisorganisationen den 1 januari 2015. SU är en fristående och oberoende avdelning inom polisen som rapporterar direkt till regeringen.

Alla ärenden som kommer till SU lämnas över till åklagare vid särskilda åklagarkammaren (SÅK) som beslutar om förundersökning ska inledas eller inte. SU har stort fokus på brottsförebyggande arbete.

SU ansvarar för att handlägga brottsanmälningar mot polisanställda och polisstudenter men även mot åklagare, domare, riksdagsledamöter och statsråd. Även anmälningar om brott i samband med brottsutredande verksamhet vid Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket handläggs av SU.

Under de senaste tre åren har SU arbetat med att utveckla verksamheten. Under 2017 har fokus varit att utveckla samordnings- och underrättelseverksamhet.