Exempel på domar i avdelningen för särskilda utredningars ärenden

Avdelningen för särskilda utredningar utreder anmälningar om misstänkta brott mot bland annat poliser. Här kan du ta del av exempel på domar i SU:s ärenden från 2020 och framåt.

Domar från 2021

Brott mot knivlagen och skadegörelse

En polis åtalades för brott mot knivlagen, skadegörelse och tre fall av olaga hot. Tingsrätten konstaterade att det inte stod utom rimligt tvivel vad polisen sagt eller vad som hänt och polisen frikändes därför från åtalspunkterna om olaga hot. Polisen dömdes för brott mot knivlagen och skadegörelse då han hade innehaft kniv på allmän plats samt stuckit hål på två däck på målsägandens bil. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn. 

Dataintrång

En polisanställd åtalades för att vid 149 tillfällen olovligen ha gjort slagningar i polisens it-system som inte ansågs nödvändiga för utförandet av hans arbetsuppgifter. Tingsrätten konstaterade att det rört sig om ett förhållandevis stort antal tillfällen av dataintrång. Sammantaget fann tingsrätten att brottsligheten vid en samlad bedömning ändå inte var sådan att gärningarna skulle rubriceras som grovt dataintrång. Den polisanställde dömdes för dataintrång av normalgraden. Påföljden bestämdes till villkorlig dom. 

Stöld

En polis åtalades för stöld då hon olovligen tagit ett paket kaffe till ett värde av 38 kronor på sin arbetsplats. Tingsrätten fann det styrkt att hon otillbörligen med uppsåt tillägnat sig kaffepaketet. Tingsrätten slog fast att trots att värdet av det tillgripna godset är lågt är det med hänsyn till att det är fråga om tillgrepp av en polis från arbetsgivaren att bedöma som stöld.
Påföljden bestämdes till villkorlig dom. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att polisen med största sannolikhet skulle komma att avskedas vid fällande dom.

Tjänstefel och tagande av muta

En polis åtalades för att han vid en hastighetskontroll av motorfordon underlåtit att rapportera en person som han var bekant med och att omhänderta dennes körkort. Han hade därigenom vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften. Polisen hade därefter mottagit 500 kr via Swish från personen som han hade underlåtit att rapportera, vilket är en otillbörlig förmån, och köpt tårtor för pengarna. Tingsrätten fann att det var bevisat att polisen uppsåtligen underlåtit att rapportera sin bekant. Vidare konstaterade tingsrätten att pengarna varit en otillbörlig förmån som polisen hade mottagit på grund av sin anställning. Polisen dömdes för tjänstefel och tagande av muta till villkorlig dom. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att polisen antagligen skulle komma att förlora sin anställning. 

Vållande till kroppsskada och brott mot trafikförordningen

En polis åtalades för att han i tjänsten kört personbil på cykelväg och av oaktsamhet orsakat en målsägande skador genom att föra personbilen i för hög hastighet i förhållande till trafiksituationen, missbedöma avståndet till målsäganden eller vara ouppmärksam och köra på målsäganden. Kroppsskadorna var inte ringa. Tingsrätten konstaterade att polisen inte hade iakttagit den särskilda försiktighet som han varit ålagd att göra under utryckning när han åsidosatte aktuell trafikregel och att han kört i en för hög hastighet i förhållande till trafiksituationen och med ett för litet avstånd till målsäganden. Tingsrätten dömde polisen för vållande till kroppsskada och brott mot trafikförordningen. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 300 kronor. 

Olaga hot, grovt rattfylleri och brott mot knivlagen

En polisanställd åtalades för olaga hot alternativt ofredande samt grovt rattfylleri och brott mot knivlagen. Den polisanställde hade följt efter flera målsäganden iförd en heltäckande ansiktsmask och med ett spikförsett basebollträ i handen. Tingsrätten konstaterade att den polisanställdes agerande var ägnat att hos målsägandena framkalla allvarlig rädsla för egen och annans personliga säkerhet och att han agerat uppsåtligen. Tingsrätten dömde honom för olaga hot. Han dömdes även för grovt rattfylleri samt för brott mot knivlagen då han under färden innehaft en batong i sitt fordon på allmän plats trots att det inte var befogat. Påföljden bestämdes till fängelse i två månader. 

Misshandel, ringa misshandel och brott mot vapenlagen

En polis åtalades för brott mot vapenlagen, tre fall av misshandel och ett fall av ringa misshandel alternativt ofredande. Målsäganden avseende åtalspunkterna för misshandel ändrade sin berättelse i förhöret under rättegången. Tingsrätten ansåg att den berättelse som lämnades under rättegången syftade till att skydda polisen och lade berättelsen som målsäganden hade lämnat inledningsvis till grund för bedömningen. Tingsrätten fann åtalet styrkt och dömde polisen för brott mot vapenlagen, tre fall av misshandel och ett fall av ringa misshandel. Påföljden bestämdes till tre månaders fängelse. Dessutom dömdes polisen att betala skadestånd med 5 000 kronor till en av målsägandena. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att polisen skulle komma att förlora sin anställning vid fällande dom.

Dataintrång

En polisanställd åtalades för att vid 120 tillfällen olovligen ha gjort slagningar i Polisens IT-system. Slagningarna har inte varit nödvändiga för utförandet av hennes arbetsuppgifter. Den tilltalade erkände en (1) gärning delvis.  Avseende de andra åtalspunkterna vidgick den tilltalade de faktiska omständigheterna men förnekade brott eftersom hon saknat uppsåt. Hon gjorde gällande att hon inte känt till att hon inte fick göra de aktuella slagningarna. Tingsrätten konstaterade att den tilltalade genomgått en sekretessutbildning och att hon efter utbildningen skrivit under en bekräftelse på genomgången IT-säkerhetsinformation. Tingsrätten slog fast att den tilltalade måste ha insett att slagningarna inte var föranledda av någon arbetsuppgift och att de var otillåtna. Den tilltalade dömdes för dataintrång vid 120 tillfällen. Påföljden bestämdes till 120 dagsböter om 240 kronor

Domar från 2020

Narkotikabrott

En polisanställd dömdes för narkotikabrott för att uppsåtligen och olovligen ha framställt 154,6 gram cannabis i sin bostad. Tingsrätten konstaterade att gärningen var att bedöma som narkotikabrott av normalgraden. Påföljden bestämdes till en månads fängelse. Tingsrätten beaktade att den tilltalade skulle komma att skiljas från sin anställning vid fällande dom.

Oaktsam våldtäkt och brott mot vapenlagen

En polisstudent dömdes för oaktsam våldtäkt för att ha genomfört samlag med målsäganden utan dennas samtycke. Tingsrätten konstaterade att han varit grovt oaktsam beträffande den omständigheten att målsäganden inte deltog frivilligt.

Tingsrätten fann att det framstod som uteslutet att han undgått att märka att målsäganden starkt motsatte sig hans agerande och inte deltog frivilligt och konstaterade att polisstudentens medvetna oaktsamhet låg ytterst nära ett uppsåtligt handlande. Han dömdes även för brott mot vapenlagen eftersom han innehaft 75 patroner utan att ha rätt till det.

Påföljden bestämdes till fängelse i 10 månader. Polisstudenten ska även betala 95 000 kronor i skadestånd till målsäganden.

Grovt koppleri och medhjälp till grovt bokföringsbrott samt ringa dopningsbrott, brott mot vapenlagen och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor

En polis åtalades för grovt koppleri för att tillsammans med sin fru uppsåtligen ha främjat och på ett otillbörligt sätt utnyttjat att flera målsäganden haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Han åtalades även för medhjälp till grovt bokföringsbrott då han enligt åtalet hade varit sin fru behjälplig med att utföra allt bokföringsarbete och han i bokföringen endast tagit upp en mindre del av verksamhetens totala intäkter.

Tingsrätten konstaterade att det inte i målet presenterades något bevis som på ett klart och otvetydigt sätt visade att polisen hade haft uppsåt till de påstådda brotten, det vill säga att han skulle ha känt till att försäljning av sexuella tjänster ägde rum i verksamheten. Tingsrätten slog därför fast att det inte var ställt utom rimligt tvivel att polisen hade gjort sig skyldig till grovt koppleri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Han frikändes därför från dessa åtalspunkter.

Polisen stod också åtalad för ringa dopningsbrott, brott mot vapenlagen och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I denna del fann tingsrätten åtalet styrkt.

Påföljden bestämdes till 80 dagsböter om 300 kronor.

Misshandel

En polis dömdes för misshandel då han utdelat en spark som träffat benet på en gripen i samband med avvisitering. Tingsrätten konstaterade att målsäganden vid tillfället varit frihetsberövad, obeväpnad, kraftigt berusad och inte kunnat värja sig. Tingsrätten dömde polisen för misshandel av normalgraden.

Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 60 dagsböter om 425 kr. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att den tilltalade antagligen skulle komma att skiljas från sin anställning.

Bedrägeri

En polis dömdes för bedrägeri då han vid elva tillfällen tankat sina privata bilar och betalat med det kreditkort Polismyndigheten tillhandahållit honom för att bestrida kostnader i tjänsten. 

Påföljden bestämdes till villkorlig dom. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att Polismyndighetens ansvarsnämnd meddelat att den tilltalade kommer att skiljas från sin anställning vid fällande dom.

Grov stöld

En tidigare polisanställd dömdes för grov stöld för att vid 39 tillfällen ha tagit ett stort antal bildäck från Polismyndigheten. Tingsrätten bedömde att vart och ett av tillgreppen var ett fullbordat stöldbrott och att tillgreppen skulle rubriceras som grova mot bakgrund av att den tilltalade missbrukat sin position och Polismyndighetens förtroende, att han stulit systematiskt och att däcken haft ett icke obetydligt värde. I bedömningen vägdes också in att han dragit in andra personer i brottsligheten när han anlitat till honom närstående personer vid försäljningen av däcken. Den tidigare polisanställde dömdes för grov stöld vid 39 tillfällen. 

Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst 240 timmar. Han ska även betala skadestånd till Polismyndigheten med 163 770 kr. Den tidigare polisanställde hade redan avslutat sin anställning vid Polismyndigheten vid tiden för domen.

Dataintrång och brott mot tystnadsplikt

En polis dömdes för att vid sju tillfällen olovligen ha gjort slagningar i Polisens it-system som inte ansågs nödvändiga för utförandet av hans arbetsuppgifter samt för brott mot tystnadsplikt genom att röja uppgift som han var skyldig att hemlighålla, genom att berätta för en person att denna inte var efterlyst.

Tingsrätten konstaterade att det var visat att polisen hade gjort slagningar som inte var tjänsterelaterade. Därefter konstaterade tingsrätten att en sekretessbelagd uppgift om tvångsmedel kan avse såväl förekomst som icke-förekomst i ett register och att polisen lämnat ut uppgift som han varit pliktig att hemlighålla. Tingsrätten bedömde att polisen gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikt genom oaktsamhet.

Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 360 kronor. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att polisen antagligen skulle komma att skiljas från sin anställning.

Osant intygande

En arrestvakt dömdes för osant intygande efter att under tjänstgöring i fyra olika personers respektive tillsynsblankett oriktigt ha uppgett att tillsyn skett trots att så inte hade skett. Personerna var frihetsberövade enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) och befann sig i polisens arrestavdelning. Tingsrätten fann det klarlagt att den tilltalade hade lämnat osanna uppgifter om annat än egna angelägenheter i tillsynsbladen och att åtgärden inneburit fara i bevishänseende. Påföljden bestämdes till 80 dagsböter om 200 kr.