Statistik om särskilda utredningar

Avdelningen för särskilda utredningar, SU, utreder anmälningar om misstänkta brott mot bland annat poliser. Här kan du ta del av statistik om de ärenden som SU utreder.

Under 2020 kom det in drygt 6 100 ärenden till SU. Det är över 200 ärenden fler än året innan.

Antalet inkomna ärenden per år (2015-2020)

Ett linjediagram som visar en stigande kurva för antalet inkomna ärenden till SU under åren 2015 till och med 2020.

SU inrättades 2015. Det första verksamhetsåret var antalet inkomna ärenden närmare 5 600. Efter en tillfällig nedgång 2016 har inflödet av ärenden ökat år från år. Ökningen mellan 2016 (5 244 ärenden) och 2020 (6 136 ärenden) är cirka 17 procent. Det ökade inflödet beror främst på att de personer som utreds av SU har blivit fler. Under samma period ökade till exempel antalet anställda inom Polismyndigheten med cirka 4 200 personer. Övriga befattningshavare som utreds av SU har inte ökat i samma omfattning. Här kan du läsa mer om vilka befattningshavare som SU utreder:
Särskilda utredningar

Fördelning mellan olika typer av anmälda brott i procent

Ett cirkeldiagram som med hjälp av olika färger och bokstäver visar fördelningen mellan olika brottskategorier som har anmälts till SU under 2020 i procent.
Typ av brott Andel i procent
A. Tjänstefel 58,1 %
B. Våldsbrott 13,0 %
C. Stöld, snatteri 3,7 %
D. Trafikbrott, rattfylleri 3,0 %
E. Ärekränkning 1,8 %
F. Brott mot tystnadsplikt 1,7 %
G. Dataintrång 2,3 %
H. Hemfridsbrott, olaga intrång 0,5 %
I. Skadegörelse 1,2 %
J. Ofredande 4,3 %
K. Olaga hot 1,4 %
L. Människorov, olaga frihetsberövande 0,5 %
M. Felaktig brottskod 0,3 %
N. Övriga brott 8,2 %

Det vanligast brottet som anmäls till SU är tjänstefel (cirka 58 procent). Därefter följer våldsbrott (cirka 13 procent), övriga brott (cirka 8 procent) och ofredande (cirka 4 procent). När det gäller fördelningen av anmälda brott är den i det närmaste oförändrad jämfört med 2019.

Tjänstefel används ofta när ingen annan brottsrubricering är passande, till exempel när en brottsanmälan upprättas som kan handla om olämpliga beteenden.  

Fördelning mellan anmälda befattningshavare i procent

Myndighet 2020
Polismyndigheten - polis 83,4 %
Polismyndigheten - civil 5,4 %
Polismyndigheten – oklar anställning 1,6 %
Polismyndigheten - polisstudent 0,4 %
Domstol 1,8 %
Åklagarmyndigheten 2,4 %
Riksdagsledamot, statsråd 0,9 %
Säkerhetspolisen 0,2 %
Tullverket 0,2 %
Övriga 0,4 %
Oklart i anmälan 3,3 %

Drygt 90 procent av alla anmälningar som kommer in till SU rör anställda inom polisen. Cirka 83 procent av anmälningarna rör poliser. Det är ingen skillnad mot hur det har sett ut tidigare år. Anmälningarna kan gälla allt ifrån misstänkt våldsanvändning till hur poliser uppträtt.

Handläggning av SU:s ärenden

Under 2020 inleddes förundersökning i cirka 20 procent av ärendena. Förundersökning är den utredning som genomförs när brott misstänks ha begåtts. I SU:s ärenden är det alltid en åklagare som bestämmer om det ska inledas en förundersökning eller inte.

Om förundersökning inleds eller inte skiljer sig åt mellan olika typer av brott. Exempelvis inleds förundersökning vid cirka 11 procent av tjänstefelen jämfört med cirka 70 procent av dataintrången.

Tiden det tog att handlägga ett ärende var i genomsnitt 65 dagar under 2020. Det är en minskning jämfört med tidigare år.