Statistik om särskilda utredningar

Avdelningen för särskilda utredningar, SU, utreder anmälningar om misstänkta brott mot bland annat poliser. Här kan du ta del av statistik om de ärenden som SU utreder.

Under 2021 inkom 7 110 ärenden till SU vilket är närmare 1 000 fler ärenden än under 2020.

Antalet inkomna ärenden per år (2015-2021)

Grafik inkomna ärenden under 2015 - 2021.


Inflödet till avdelningen har kontinuerligt ökat ända sedan 2016, men under 2021 skedde något av ett trendbrott med en avsevärt kraftigare ökning än tidigare år. Under tidigare år har ärendeinflödet ökat med mellan cirka 1 och 7 procent per år, men 2021 uppgick ökningen till närmare 16 procent. Den högsta noteringen gjordes i mars 2021 med 698 ärenden, och under ytterligare 5 månader kom det in mer än 600 ärenden/månad. Inflödet har under alla tidigare år hållit sig under 600 ärenden per månad. En drivande faktor för inflödet av ärenden till avdelningen är antalet anställda på Polismyndigheten.

Här kan du läsa mer om vilka befattningshavare som SU utreder:
Särskilda utredningar

Fördelning mellan olika typer av anmälda brott i procent

Diagram som visar fördelning mellan olika typer av anmälda brott i procent
Brottskategori 2019 2020 2021
Tjänstefel 55,1% 58,1% 58,8%
Våldsbrott 13,0% 13,0% 11,8%
Ofredande 4,6% 4,3% 4,4%
Stöld, snatteri 3,5 % 3,7% 3,0%
Dataintrång 2,3% 2,3% 2,2%
Olaga hot 1,7 % 1,4 % 1,7 %
Ärekränkning 1,8 % 1,8 % 2,1%
Trafikbrott, rattfylleri 2,2 % 3,0 % 2,6 %
Brott mot tystnadsplikt 2,0 % 1,7 % 1,7 %
Skadegörelse 1,0 % 1,2 % 1,3 %
Människorov, olaga frihetsberövande 0,6 % 0,5 % 0,7 %
Hemfridsbrott, olaga intrång 0,3 % 0,5 % 0,4 %
Övriga brott 11,4 % 8,2 % 8,9 %
Felaktig brottskod 0,5 % 0,3 % 0,4 %

Det vanligaste brottet som anmäls till SU är tjänstefel (cirka 59 procent). Därefter följer våldsbrott (cirka 12 procent), övriga brott (cirka 9 procent) och ofredande (cirka 4 procent). När det gäller fördelningen av anmälda brott är den i det närmaste oförändrad jämfört med 2020.

Tjänstefel används ofta när ingen annan brottsrubricering är passande, till exempel när en brottsanmälan upprättas som kan handla om olämpliga beteenden.  

Fördelning mellan anmälda befattningshavare i procent

Myndighet 2019 2020 2021
Polismyndigheten - polis 83,3 % 83,4 % 75,8 %
Polismyndigheten - civil 5,3 % 5,4 % 6,0 %
Polismyndigheten – oklar anställning 0,5 % 1,6 % 6,5 %
Polismyndigheten - polisstudent 0,4 % 0,4 % 0,6 %
Domstol 6,0 % 1,8 % 2,8 %
Åklagarmyndigheten 2,4 % 2,4 % 3,2 %
Riksdagsledamot, statsråd 0,8 % 0,9 % 1,1 %
Säkerhetspolisen 0,5 % 0,2 % 0,2 %
Tullverket 0,1 % 0,2 % 0,1 %
Övriga 0,5 % 0,4 % 0,8 %
Oklart i anmälan 0,2 % 3,3 % 3,0 %

Ärenden avseende poliser utgör som tidigare den största gruppen, och poliser är också den grupp av befattningshavare som är klart störst till antalet. Andelen anmälda poliser har dock minskat från 2020 till 2021, vilket beror på att en allt större andel ärenden klassificerats som ”oklar anställning”. Sammanlagt är andelen ärenden som avser polisanställda på ungefär samma nivå som tidigare år. För övriga befattningshavare som SU utreder är det relativt små förändringar av inkomna ärenden.

Den största ökningen har skett för ärenden avseende domare och nämndemän som ökat från 1,8 procent till 2,8 procent. Dessa ärenden utgör dock endast 200 av de 7 110 ärenden som kommit in.

Handläggning av SU:s ärenden

Om förundersökning inleds eller inte skiljer sig åt mellan olika typer av brott. Exempelvis inleds förundersökning vid mindre än 10 procent av tjänstefelen.

Förundersökning är den utredning som genomförs när brott misstänks ha begåtts. I SU:s ärenden är det alltid en åklagare från Särskilda åklagarkammaren som bestämmer om det ska inledas en förundersökning eller inte.

Vad gäller förundersökningar av brotten inom de övriga brottskategorierna är det betydligt vanligare att förundersökning inleds av dessa än av tjänstefelen. Sammanlagt inleddes förundersökning av 30 procent av de övriga brotten (som inte är tjänstefel), men det finns stora skillnader mellan de olika brottsgrupperna. Dataintrång är den brottsgrupp där inledd förundersökning är vanligast.

Tiden det tog att handlägga ett ärende var i genomsnitt 65 dagar under 2021. Medelgenomströmningstiden är oförändrad jämfört med 2020, men är samtidigt klart lägre än tidigare år.