JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg

Det här utdraget är avsett för dig som ombetts visa upp ett utdrag ur belastningsregistret enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Utdraget skickar du in till arbetsgivaren när du valts ut för att anställas eller fått ett uppdrag, inte när du söker jobbet.

Du ska inte använda denna typ av utdrag om det finns andra utdrag som är bättre lämpade, exempelvis

Läs om vad som gäller för registerutdrag och registerkontroll och hur du fyller i blanketten för att få utdraget så snabbt som möjligt.

Utdraget är giltigt 1 år, så du kan alltså använda det för flera anställningar.

Blankett för registerutdrag övrigt arbete med barn

Skriv ut och underteckna

Blanketten kan fyllas i digitalt, men du måste ändå skriva ut och underteckna blanketten innan du skickar den till oss. Du kan också skanna den underskrivna blanketten och skicka den per e-post.

Så fyller du i blanketten

  • Fyll i alla uppgifterna på ansökan tydligt.
  • Din namnunderskrift krävs för att ansökan ska vara komplett. Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift godkänns inte.
  • Kom ihåg att du bara kan begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte. Exempelvis kan inte en vårdnadshavare eller god man beställa utdrag för personen i fråga.

Skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan antingen med vanlig post:

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Eller skanna in alla handlingar och bifoga via e-post: registerutdrag@polisen.se.

Om du väljer att skicka in blanketten via e-post måste den skannas. Skicka blanketten som bifogad pdf-fil, jpg-fil, eller tiff-fil, som är max 2 MB. Vi kan inte öppna filer som är länkade till internet eller liknande.

Handläggningstid

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan till dess utdraget lämnar oss. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Registerutdrag som ska användas i Sverige skickas med B-post (3-5 arbetsdagar). För försändelser utanför Sverige varierar leveranstiden, kontakta Postnord.

Vad som gäller för utdraget ur belastningsregistret

Du ska aldrig skicka in registerutdraget tillsammans med din ansökan till ett jobb. Det är först när du blivit erbjuden en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn som du på begäran måste visa upp ett registerutdrag.

Du ska även kunna visa upp registerutdrag på begäran om du erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn i stat, kommun, landsting, företag eller organisation. Detta gäller exempelvis:

  • ledare i idrottsföreningar eller barnverksamheter
  • i kyrkans verksamhet
  • anställd på ett bemanningsföretag som får ett uppdrag som innefattar direkta eller regelbundna kontakter med barn
  • praktiktjänstgöring inom en utbildning och arbetspraktik som anordnas av arbetsförmedlingen.

Det är huvudmannen för den verksamhet som beslutar anlita eller på annat sätt ta emot någon som kan begära att ett utdrag ur belastningsregistret ska visas upp. Om du som anställd på ett bemanningsföretag ska praktisera i en skola är det alltså skolan som har rätt att begära utdraget.

Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Med barn räknas alla personer under 18 år.

Utdraget har kommit till som ett led i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn samt barnpornografibrott.

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.

Vad som kontrolleras i belastningsregistret

Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor.

När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa misshandel räknas inte in (se 2 § tredje stycket lagen om registerkontroll som hänvisar till 22 § BRF). Om påföljden även avser ett annat brott ska även det brottet visas.

Om du är medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska polisen även hämta in uppgifter som finns i kriminalregistret i den staten, enligt 22c § förordning (1999:1134) om belastningsregister.

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister och polisregisterutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.

Till toppen