Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Här hittar du samlad information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Från och med den 19 januari 2022 gäller nya bestämmelser.

Håll dig uppdaterad

Tänk på att du som anordnare förväntas hålla dig uppdaterad om ändringar som görs i lagstiftningen, deltagarbegränsningarna och vilka restriktioner som gäller för ditt evenemang. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten.

Bestämmelser om begränsningar för att få genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns i

Vilka begränsningar finns?

Utomhus

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs utomhus krävs varken vaccinationsbevis eller krav på avstånd med mera.

Inomhus

Om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning anordnas inomhus, får antalet deltagare som samtidigt besöker sammankomsten eller tillställningen uppgå till högst 500. Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller det utrymme där evenemanget hålls i sektioner får man ha 500 deltagare per sektion. Dessutom gäller följande för evenemanget.

20 deltagare eller färre 
Det krävs varken vaccinationsbevis eller krav på avstånd med mera. 

Fler än 20 men högst 50 deltagare
Det är inte tillåtet med stående deltagare, alla deltagare måste anvisas en sittplats. Det ska vara 1 meter mellan varje sällskap (i sidled, framåt och bakåt) och det får vara max 8 personer i varje sällskap. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet i flera sällskap med högst 8 deltagare i varje.

Vid gudstjänst eller annan sammankomst för religionsutövning där deltagarna står under ceremonin kan anordnaren anvisa deltagarna en ståplats, istället för anvisad sittplats.

Anordnaren får använda vaccinationsbevis.

Fler än 50 deltagare
Deltagarna ska uppvisa vaccinationsbevis.

Deltagarna ska också anvisas en sittplats. Det ska vara 1 meter mellan varje sällskap (i sidled, framåt och bakåt) och max 8 personer i varje sällskap. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet i flera sällskap med högst 8 deltagare i varje.

Observera att man inte kan anvisa deltagare i en gudstjänst, eller annan sammankomst för religionsutövning, en ståplats om det är fler än 50 deltagare.

Övrigt
Det finns ytterligare smittskyddsåtgärder som du som anordnare behöver vidta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ditt ansvar som anordnare

Du som anordnare ska begränsa antalet deltagare vid din allmänna sammankomst eller offentliga tillställning i enlighet med begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Du förväntas också löpande hålla dig uppdaterad om gällande begränsningar. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten.

Polismyndighetens roll

Polismyndigheten tar hänsyn till begränsningsförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt länsstyrelsens eventuella beslut i sin handläggning av ansökningar om tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polismyndigheten kan avslå ansökningar om att anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning om det framgår att sammankomsten eller tillställningen kommer att hållas i strid med begränsningarna.

Polismyndigheten kan också upplösa en pågående allmän sammankomst eller offentlig tillställning som genomförs i strid med begränsningsförordningen.

Du som vill söka tillstånd för, eller anmäla, en allmän sammankomst eller offentlig tillställning

Du som vill anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan behöva ansöka om tillstånd enligt ordningslagen från Polismyndigheten.

Observera att du som anordnare i ansökan ska uppge om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kommer att hållas i enlighet med eventuella begränsningar i begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. Den information som lämnas ska vara tillräcklig för att Polismyndigheten ska kunna bedöma om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kan hållas i enlighet med de krav som framgår av begränsningsförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt beslut från länsstyrelsen.

Om du ska anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 20 och högst 50 deltagare behöver det framgå av din ansökan att deltagarna har en anvisad sittplats, att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt till andra sällskap, och att antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till max 8 personer. Annars kan tillstånd inte meddelas.

Om du ska anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare behöver det framgå av din ansökan att deltagarna ska uppvisa vaccinationspass och har en anvisad sittplats samt att sällskapen ska hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap och att samma sällskap får uppgå till max 8 personer. Om du ska ha fler än 500 deltagare på din sammankomst eller tillställning ska den sektioneras. Också information om sektioneringen ska framgå av ansökan. Annars kan inte tillstånd meddelas.

I vissa fall behöver allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bara anmälas hos Polismyndigheten. 

Så ansöker du om att hålla en allmän sammankomst

Så ansöker du om att hålla en offentlig tillställning

Du som har ett pågående ärende om tillstånd Du som har ett pågående ärende om tillstånd

Om du har sökt tillstånd för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, men ännu inte fått ett beslut, kan du ändra din ansökan så att den överensstämmer med de nya bestämmelserna.

Du som fått ett tillstånd, men vill ändra utformningen Du som fått ett tillstånd, men vill ändra utformningen

Om du tidigare har fått tillstånd för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och till följd av förordningsändringar vill ändra utformningen att ditt arrangemang, t.ex. använda dig av vaccinationsbevis, gäller följande. Du behöver inte skicka in en ny ansökan eftersom förändringar i lagar, förordningar och föreskrifter gäller framför det som framgår av ditt tillstånd.

Om du däremot vill förändra antalet deltagare bör du ta en kontakt med Polismyndigheten. Om du vill ha fler deltagare än vad som framgår av ditt tillstånd behöver du skicka in en ny ansökan. Om antalet deltagare i stället sänks kan det finnas behov av att justera villkoren i tillståndet.

Vanliga frågor och svar

Vad är en allmän sammankomst? Vad är en allmän sammankomst?

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
 • sammankomster som hålls för religionsutövning,
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk,
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.
Vad är en offentlig tillställning? Vad är en offentlig tillställning?

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
 • danstillställningar,
 • tivolinöjen och festtåg,
 • marknader och mässor,
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.
Vad gäller för privata tillställningar? Vad gäller för privata tillställningar?

I lokaler som hyrs ut för privata sammankomster får max 20 personer samlas.

Det gäller dock inte om lokalen används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni. Då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

Vem är deltagare? Vem är deltagare?

Som deltagare räknas som huvudregel de personer som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. En bedömning av vem som är att anse som deltagare måste dock göras i varje enskilt fall, där man tar hänsyn till alla relevanta omständigheter. Det har t.ex. betydelse på vilket sätt allmänheten har möjlighet att delta i sammankomsten eller tillställningen. Exempelvis

 • Om i princip vem som helst kan anmäla sig som deltagare i en tävling räknas dessa personer som deltagare.
 • Om tävlingen däremot anordnas endast för elitidrottare har allmänheten inte tillträde till tävlingen utan kan bara delta som publik. Publiken räknas då som deltagare.

Som deltagare räknas inte polis och ordningsvakt. Inte heller annan säkerhetspersonal eller funktionärer som tjänstgör på uppdrag av anordnaren och som är nödvändiga för att arrangemanget ska kunna genomföras räknas som deltagare.

De personer som är nödvändiga för att en brukare ska kunna delta i sammankomsten eller tillställningen, t.ex. ledsagare eller personlig assistent, räknas inte som deltagare.

Några generella exempel:

Fotbolls- eller hockeymatch: Publiken räknas som deltagare. Idrottsutövare, tränare och annan personal som är nödvändiga för matchens genomförande räknas inte som deltagare.

Teaterföreställningar, operaföreställningar och konserter: Endast publiken räknas som deltagare. Ensemblen eller bandet räknas inte som deltagare. Publiken utgör den större folksamlingen.

Sammankomster för religionsutövning: Religiösa ledare (såsom präster, imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer m.fl. med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare.

Danstillställningar: Alla som befinner sig i de utrymmen som besökarna till danstillställningen har tillgång till räknas in i deltagarantalet. Om danstillställningen exempelvis hålls på en restaurang och deltagarna kan röra sig fritt mellan dansgolv, restaurang och övriga ytor räknas alla besökare där som deltagare. Personer som köar utanför räknas inte som deltagare.

Vad räknas som inomhus? Vad räknas som inomhus?
 • En byggnad med väggar och tak bör ses som inomhus.
 • En byggnad som är konstruerad så att det går att öppna upp en vägg bör ses som inomhus.
 • En byggnad utan tak eller med tak men utan väggar bör ses som utomhus.

Risken för smittspridning ska vägas in i bedömning av vad som bedöms vara inomhus och utomhus.

Vad gäller om anordnaren sektionerar sitt evenemang?

Man får ha 500 deltagare per sektion. På varje sektion ska sällskapen sitta med 1 meters mellanrum (i sidled, framåt och bakåt). Det får vara max 8 personer i varje sällskap. Om det är fler än 8 personer i ett sällskap ska sällskapet delas upp. Om antalet deltagare på en sektion överstiger 50 ska deltagarna på sektionen också uppvisa vaccinationsbevis.

Vad innebär sektionering? Vad innebär sektionering?

Sektionering innebär att anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls i sektioner. Deltagare från olika sektioner får inte komma i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen.

Sektioneringen ska ske under mycket ordnade former och bara vid sådana sammankomster och tillställningar där det finns förutsättningar att upprätthålla kravet att deltagarna i olika sektioner hålls isär. Deltagarna får inte komma i kontakt med varandra under sammankomsten eller tillställningen.

Sektioner kan skiljas åt med staket och personal som säkerställer att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen. Mellan sektionerna ska det finnas ett avstånd om minst 2 meter.

Sektioneringen ska också vara ordnad så att deltagarna inte heller kommer i kontakt med varandra i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, det vill säga vid ankomst till eller avfärd från evenemanget. Detta kan till exempel göras genom att sektionerna har olika tider för in- och utsläpp.

Om det finns hygienutrymmen, serveringsställen, handelsplatser eller liknande inrättningar ska även dessa vara separerade från andra sektioner eller på annat sätt avdelas så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra.

Vad gäller om man använder vaccinationsbevis? Vad gäller om man använder vaccinationsbevis?

Då finns ingen begränsning för hur många deltagare man får ha. Däremot finns andra smittskyddsregler som ska följas. Vaccinationsbeviset ska visas vid inpassage.

Om man anordnar en sammankomst eller tillställning med fler än 50 deltagare måste samtliga deltagare visa upp vaccinationsbevis och de ska anvisas sittplats. Det ska vara 1 meter mellan varje sällskap och ett sällskap får uppgå till max 8 personer. Om det är fler än 500 deltagare ska sammankomsten eller tillställningen också sektioneras. Det får vara högst 500 deltagare per sektion. Sektionering innebär att deltagare från olika sektioner inte får komma i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen.

Anordnar man en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med färre än 50 deltagare finns inget krav på att vaccinationsbevis ska uppvisas, däremot får vaccinationsbevis användas. Om antalet deltagare är mellan 21 och 50 måste deltagarna däremot anvisas sittplats, det ska vara 1 meter mellan varje sällskap och sällskapet får inte uppgå till fler än 8 personer.

Vad gäller om man inte använder vaccinationsbevis? Vad gäller om man inte använder vaccinationsbevis?

Då kan man anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning för max 50 deltagare. Om det är mellan 20 och 50 deltagare gäller följande:

 • Deltagarna ska anvisas en sittplats. Vid gudstjänst eller annan sammankomst för religionsutövning där deltagarna står under ceremonin kan anordnaren anvisa deltagarna en ståplats, istället för anvisad sittplats.
 • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
 • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst 8 personer.
 • Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.
Vad menas med anvisad sittplats? Vad menas med anvisad sittplats?

Med begreppen sittplats och anvisad sittplats avses att deltagare i den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen ska sitta ned på en anvisad plats. Att som anordnare ha någon form av sittplatssystem är vanligtvis huvudregeln. Det finns dock tillfällen då sittplatssystem inte används eller inte finns. En sittplats ska alltså vara en plats där deltagaren kan sitta, dock inte nödvändigtvis på en stol. Exempelvis kan en markering på marken fungera som anvisad sittplats så länge deltagaren på något sätt sitter ned på markeringen.

Vad räknas som giltig ID-handling? Vad räknas som giltig ID-handling?
 • Svenskt vanligt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
 • Svenskt nationellt id-kort
 • Svenskt körkort
 • Svenskt SIS-märkt id-kort
 • Identitetskort för folkbokförda i Sverige
 • Utländskt nationellt ID-kort utfärdat i länder inom Schengenområdet
 • Utländskt EU-pass
Finns det några begränsningar om jag genomför mitt arrangemang utomhus? Finns det några begränsningar om jag genomför mitt arrangemang utomhus?

Nej, då finns inga begräsningar.

Är det möjligt att inom en och samma sammankomst eller tillställning ha en del inomhus och en del utomhus? Är det möjligt att inom en och samma sammankomst eller tillställning ha en del inomhus och en del utomhus?

Ja det är möjligt men eftersom kravet på vaccinationsbevis endast gäller för inomhusdelen är det inte ett krav att anordnaren använder systemet med vaccinationsbevis utomhus.

Anordnaren kan dock själv välja att kontrollera vaccinationsbevis redan vid inpassagen till området om det är avgränsat så att inte andra personer än de som deltar vid arrangemanget kan befinna sig där. Kontroll kan då t ex ske vid en grind in på området. Det kan alltså vara praktiskt att tillämpa systemet med vaccinationsbevis inom hela området eftersom det är ett och samma arrangemang. I annat fall ska anordnaren kontrollera vaccinationsbevis vid inpassagen till inomhusdelen, vilket kan innebära att deltagare som rör sig mellan utomhusdelen och inomhusdelen blir kontrollerad flera gånger

Kan man ha både stående och sittande personer på ett evenemang? Kan man ha både stående och sittande personer på ett evenemang?

Ja, om antalet deltagare är 20 eller färre.

Om antalet deltagare är fler än 20 kan man endast ha sittande deltagare.

Kan man genomföra en danstillställning utan krav på vaccinationsbevis? Kan man genomföra en danstillställning utan krav på vaccinationsbevis?

Ja, för max 20 deltagare.

Är man fler än 20 deltagare finns ett krav på att deltagarna ska anvisas en sittplats. Stående deltagare tillåts inte.

Alla som befinner sig i de utrymmen som besökarna till danstillställningen har tillgång till räknas in i deltagarantalet. Om danstillställningen exempelvis hålls på en restaurang och deltagarna kan röra sig fritt mellan dansgolv, restaurang och övriga ytor räknas alla besökare där som deltagare. Personer som köar utanför räknas inte som deltagare.

Omfattas sammankomster för religionsutövning av begränsningarna? Omfattas sammankomster för religionsutövning av begränsningarna?

Ja, de omfattas av bestämmelserna.

Observera dock att vid gudstjänst eller annan sammankomst för religionsutövning med fler än 20 men högst 50 deltagare, där deltagarna står under ceremonin kan anordnaren anvisa deltagarna en ståplats, istället för anvisad sittplats. Är det fler än 50 deltagare gäller inte detta undantag.

Är man fler än 50 deltagare vid en religiös sammankomst måste alltid vaccinationsbevis uppvisas. Dessutom ska föreskrifterna om sittplats, avstånd mellan sällskap och sällskapets storlek följas.

Vad gäller för konferenser? Vad gäller för konferenser?

Konferenser som genomförs på eller genom arbetsplatser med t.ex. en eller några arbetsgrupp(er), enhet(er) eller avdelning(ar) är vanligtvis inte att bedöma som allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas därmed inte heller av några begränsningar.

Om det däremot är fråga om en konferens som anordnas för allmänheten eller ett stort antal deltagare kan denna bedömas som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och då också omfattas av bestämmelserna i begräsningsförordningen eller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall, dels om det är fråga om en sammankomst eller tillställning, dels om allmänheten har tillträde till den.

Vad gäller för öppet hus på gymnasieskolor (i samband med skolvalet)? Vad gäller för öppet hus på gymnasieskolor (i samband med skolvalet)?

Öppet hus är inte att anse som allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas därmed inte av begränsningsförordningens bestämmelser.

Vad gäller för gymnasiemässor? Vad gäller för gymnasiemässor?

På en gymnasiemässa gäller samma regler som på andra mässor. Anordnaren av en mässa ska beräkna maxantalet så att varje besökare och utställare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. 

Om antalet besökare och utställare är fler än 50 ska vaccinationsbevis användas.

Om mässan anordnas inomhus, får antalet besökare som samtidigt är på mässan högst uppgå till 500. Om den som anordnar en mässa inomhus delar upp lokalen där mässan hålls i sektioner, så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till mässan, gäller deltagarbegränsningen för varje sektion. Om antalet deltagare på en sektion överstiger 50 ska deltagarna på sektionen uppvisa vaccinationsbevis.

Omfattas begravningar av begränsningarna? Omfattas begravningar av begränsningarna?

För att en begravning ska betraktas som allmän måste allmänheten ha tillträde till den. Det ska också vara en sammankomst för religionsövning som hålls med anledning av dödsfall. Detta gäller oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

För information om vilka begränsningar som gäller, se tidigare information på denna sida om religiösa sammankomster och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Observera att det vid religiösa sammankomster med fler än 20 men högst 50 deltagare, där deltagarna står under ceremonin kan anordnaren anvisa deltagarna en ståplats, istället för anvisad sittplats. Är det fler än 50 deltagare gäller inte detta undantag.

En borgerlig begravning räknas inte som en allmän sammankomst. Begränsningarna gäller därför inte dessa.

En minnesstund är i de flesta fall en privat sammankomst. I en lokal som används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni gäller ett deltagartak på 50 personer.

Hur bedöms folksamlingar kring t.ex. en talare inne på en galleria? Hur bedöms folksamlingar kring t.ex. en talare inne på en galleria?

En talare med åhörare i en galleria eller i ett köpcentrum kan i vissa fall vara att anse som en allmän sammankomst. Då omfattas sammankomsten av begränsningarna.

 • Är man 20 deltagare eller färre gäller inga begränsningar.
 • Är man däremot över 20 deltagare ska en sittplats anvisas, det ska vara 1 meter mellan varje sällskap och sällskapets storlek får uppgå till max 8 personer.

Är det fler än 50 deltagare ska vaccinationsbevis krävas.

Vad gäller vid drive-in-bio och bilbingo? Vad gäller vid drive-in-bio och bilbingo?

Om en sammankomst eller tillställning med bilburna deltagare ska anses anordnad inomhus eller utomhus får bedömas utifrån var själva sammankomsten eller tillställningen anordnas, snarare än var varje deltagare befinner sig.

Vid t.ex. en utomhusbio eller bilbingo där deltagarna sitter i bilar är det fråga om en allmän sammankomst utomhus. Då gäller inga begränsningar.

Vad avses med marknad? Vad avses med marknad?

En marknad är en publik handelsplats som ofta har ett antal försäljningsplatser bestående av bord, stånd eller liknande som skiljs åt av avgränsande gångar. Marknader hålls ofta på ett område som inte är tydligt avgränsat och som regel saknar särskilda in- och utgångar. Skillnader från exempelvis ett köpcenter är att en marknad sätts upp på nytt för det tillfälle den ska äga rum samt att den ofta, men inte alltid, äger rum utomhus på t.ex. ett fält eller i en park.

Folkhälsomyndigheten har utfärdat allmänna råd för genomförande av marknader

Vad gäller för inomhusmarknader? Vad gäller för inomhusmarknader?

För inomhusmarknader finns inget krav på vaccinationsbevis. Däremot ska varje kund och andra besökare, inom varje avgränsat område inomhus, kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Vad avses med mässa? Vad avses med mässa?

Det är ett arrangemang med flera näringsidkare och det huvudsakliga syftet är förevisning och demonstration av olika varor. Det kan också beskrivas som ett kommersiellt marknadsföringsevenemang för säljare, produkter och företag inom olika branscher. För mässor inomhus finns särskilda regler i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Vad gäller för mässor? Vad gäller för mässor?

Anordnaren av en mässa ska beräkna maxantalet så att varje besökare och utställare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Om antalet besökare och utställare är fler än 50 ska vaccinationsbevis användas.

Om mässan anordnas inomhus, får antalet besökare som samtidigt är på mässan högst uppgå till 500. Om den som anordnar en mässa inomhus delar upp lokalen där mässan hålls i sektioner, så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till mässan, gäller deltagarbegränsningen för varje sektion.

Vad gäller på serveringsställen? Vad gäller på serveringsställen?

Om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning anordnas på ett serveringsställe inomhus (t.ex. en restaurang) gäller begränsningsförordningens bestämmelser, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Oavsett antal deltagare ska den som driver serveringsstället alltid organisera verksamheten så att besökare sitter ned. I övrigt gäller också att det ska vara 1 meter mellan varje sällskap och ett sällskap får uppgå till max 8 personer. Om ett sällskap är fler än detta ska det delas upp. Är man fler än 50 deltagare krävs också vaccinationsbevis.

För ytterligare information om vilka regler som gäller på serveringsställen, se Länsstyrelsens webbplats och Folkhälsmyndighetens webbplats.

För att bara en viss del av ett serveringsställe ska ses som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning (och alltså inte spilla över på hela serveringsstället) krävs att besökare på övriga delar av serveringsstället inte fritt kan gå in på den del där en allmän sammankomst eller offentlig tillställning hålls.

Särskilt om restauranger på inomhusarenor/andra anläggningar Särskilt om restauranger på inomhusarenor/andra anläggningar

Utgångspunkten är att alla utrymmen där en allmän sammankomst eller offentlig tillställning äger rum, inklusive restauranger, är en del av arrangemanget om man köpt en biljett för att få tillträde.

Deltagarna ska sitta ned. Det ska vara 1 meter mellan varje sällskap (i sidled, framåt och bakåt) och ett sällskap får uppgå till max 8 personer. Om ett sällskap är fler är 8 personer ska det delas upp.

Om det är fler än 50 deltagare ska deltagarna utöver ovanstående uppvisa vaccinationsbevis.

Vad händer om man inte följer begränsningarna? Vad händer om man inte följer begränsningarna?

Om det då Polismyndigheten handlägger din ansökan om att få genomföra en allmän sammankomst eller offentlig tillställning framkommer uppgifter om att man inte kommer följa de bestämmelser som finns i begränsningsförordningen kan myndigheten avslå din ansökan på grund av risk för epidemi.

Om man genomför eller planerar att genomföra en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i strid med begränsningarna i begränsningsförordningen kan Polismyndigheten ställa in eller upplösa sammankomsten eller tillställningen. Att Polismyndigheten upplöser en sammankomst eller tillställning betyder att Polismyndigheten avbryter den.

När Polismyndigheten upplöst eller ställt in den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare från platsen. Polismyndigheten får också förbjuda tillträde till området eller utrymmet, d.v.s. spärra av området.

Vad händer om man som anordnare inte söker tillstånd? Vad händer om man som anordnare inte söker tillstånd?

Om du ska anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska du som huvudregel ansöka om tillstånd eller anmäla detta hos Polismyndigheten. Om du inte gör det kan du göra dig skyldig till brott mot ordningslagen. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Om det på grund av det förväntade antalet deltagare vid sammankomsten eller tillställningen saknas risk för att ordningen störs eller säkerheten äventyras vid den eller i dess omedelbara omgivning eller för att trafiken störs, krävs det inte alltid ansökan/anmälan. Hör av dig till polisen om du är osäker på om din sammankomst eller tillställning är tillstånds- eller anmälningspliktig.

Polismyndigheten har rätt att ställa in eller upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls i strid med bestämmelserna i begränsningsförordningen.

Om du som ska delta i en sammankomst eller tillställning har frågor om just den sammankomsten eller tillställningen ska du ta kontakt med arrangören.

Vad ska man som anordnare göra om man misstänker att ett vaccinationsbevis är falskt? Vad ska man som anordnare göra om man misstänker att ett vaccinationsbevis är falskt?

Både att tillverka och att använda ett falskt vaccinationsbevis är brottsligt, och brott ska anmälas till Polismyndigheten. Vilken brottsrubricering det blir fråga om beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Du som anordnare förväntas inte veta vilket brott det är fråga om, utan ditt ansvar är att anmäla. Exempel på brott som kan bli aktuella är brukande av falsk urkund, osant intygande och urkundsförfalskning.