Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Här hittar du samlad information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Håll dig uppdaterad

Tänk på att du som anordnare förväntas hålla dig uppdaterad om ändringar som görs i lagstiftningen, deltagarbegränsningarna och vilka restriktioner som gäller i just ditt län. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten.

Bestämmelser om begränsningar för att få genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns i

Nya deltagarbegränsningar fr.o.m. den 1 juni 2021

Deltagarbegränsningar i begränsningsförordningen

Från och med den 1 juni 2021 gäller enligt begränsningsförordningen att antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får uppgå till högst

 1. åtta deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus,
 2. 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats,
 3. 100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus, och
 4. 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.

För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande får i stället antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 150. Publiken (och övriga deltagare utanför start-, tävlings- och målområdet) vid en sådan idrottstävling omfattas alltså inte av deltagarbegränsningarna, utan för dessa personer gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12).

Bild: Flödesschema som sammanfattar deltagarbegränsningarna:

En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall (d.v.s. olika former av begravning) får alltid ha minst 20 deltagare, men måste i övrigt rätta sig efter de begränsningar som anges ovan. Om en begravning exempelvis äger rum i en kyrka och deltagarna anvisas sittplats får man vara högst 50 deltagare.

Observera att det inte spelar någon roll om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kräver tillstånd eller inte. Den omfattas ändå av begränsningen av antalet deltagare. Att sammankomsten eller tillställningen ska hållas på en stor yta, exempelvis på en arena, spelar inte heller någon roll. Deltagarbegränsningarna gäller ändå.

Deltagarbegränsningar från Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna

Folkhälsomyndigheten har föreskrivit om ytterligare begränsningar, som bl.a. reglerar hur stora ytor som varje deltagare ska kunna disponera. Även dessa föreskrifter börjar gälla den 1 juni 2021. Vilka ytterligare begränsningar som gäller för respektive deltagarbegränsning framgår av tabellen nedan.

Begränsningsförordningen Folkhälsomyndighetens föreskrifter
Åtta deltagare inomhus

Varje deltagare inomhus ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Antalet tillåtna deltagare får inte överstiga åtta.

Begränsningsförordningens maxantal på åtta deltagare får inte överskridas.

50 deltagare inomhus och deltagarna anvisas en sittplats

Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer.

Begränsningsförordningens maxantal på 50 deltagare får inte överskridas.

100 deltagare utomhus

Varje deltagare utomhus ska kunna disponera minst 5 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Begränsningsförordningens maxantal på 100 deltagare får inte överskridas.

500 deltagare utomhus och deltagarna anvisas en sittplats

Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer.

Begränsningsförordningens maxantal på 500 deltagare får inte överskridas.

150 idrottsutövare vid motionslopp eller liknande utomhus (start-, mål- och tävlingsområde)

Dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider.

Start- och målområdet ska vara tydligt avgränsat.

Enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start- och målområdet.

En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får alltid ha minst 20 deltagare Se ovan för stående respektive sittande och inomhus respektive utomhus.

Folkhälsomyndigheten får också föreskriva om regionala deltagarbegränsningar.

Länsstyrelsen får besluta om begränsningar i enskilda fall.

Ditt ansvar som anordnare

Du som anordnare ska begränsa antalet deltagare vid din allmänna sammankomst eller offentliga tillställning som du anordnar i enlighet med de begränsningar som träffar densamma. Du förväntas också löpande hålla dig uppdaterad om gällande begränsningar. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten.

Undantag från de fasta deltagarbegränsningarna

För stadigvarande tivolinöjen och tivolianordningar i nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknanden anläggningar finns fr.o.m. den 1 juni 2021 ingen deltagarbegränsning i begränsningsförordningen. Det finns inte heller någon deltagarbegränsning för marknader. Den som bedriver sådan verksamhet ska istället begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet eller på marknaden på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt samt utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.  

Observera att om det förekommer allmänna sammankomster, exempelvis teater eller konsert, i en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning omfattas dessa av begränsningsförordningens regler.

Ytterligare bestämmelser om hur verksamheterna ska utformas finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

 • För stadigvarande tivolinöjen och tivolianordningar i nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar gäller att varje besökare inom anläggningsområdet ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Förekommer t.ex. en konsert inom parkområdet träffas konserten dock av de fasta deltagarbegränsningarna.
 • Det finns inte något absolut maxtak för antalet deltagare vid marknader. För marknader inomhus ska maxantalet besökare enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter beräknas så att varje besökare kan disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. För marknader utomhus saknas en fastställd disponibel yta per deltagare. Folkhälsomyndigheten har också utfärdat allmänna råd för avstånd mellan försäljarna och avstånd i gångarna.

Att begränsningsförordningens fasta deltagarbegränsningar inte gäller betyder inte att ansökan enligt ordningslagen inte krävs. Ordningslagens regler gäller fortfarande.

Polismyndighetens roll

Polismyndigheten tar hänsyn till begränsningsförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt länsstyrelsens eventuella beslut i sin handläggning av ansökningar om tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polismyndigheten kan avslå ansökningar om att anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning om det framgår att sammankomsten eller tillställningen kommer att hållas i strid med deltagarbegränsningarna. Ett sådant avslag kan exempelvis meddelas om det framkommer att gränsen för antalet tillåtna deltagare kommer att överskridas.

Polismyndigheten kan också upplösa en pågående allmän sammankomst eller offentlig tillställning som genomförs i strid med begränsningsförordningen.

Du som vill söka tillstånd för, eller anmäla, en allmän sammankomst eller offentlig tillställning

Du som vill anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan behöva ansöka om tillstånd enligt ordningslagen från Polismyndigheten.

Observera att du som anordnare ska uppge i ansökan om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kommer att hållas i enlighet med eventuella begränsningar i begränsningsförordningen och föreskrifter från länsstyrelsen. Den information som lämnas ska vara tillräcklig för att Polismyndigheten ska kunna bedöma om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kan hållas i enlighet med de krav som framgår av begränsningsförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt beslut från länsstyrelsen.             

I vissa fall behöver allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bara anmälas hos Polismyndigheten. Mer information om detta finns i länkarna nedan.

Så ansöker du om att hålla en allmän sammankomst

Så ansöker du om att hålla en offentlig tillställning

Om du har sökt tillstånd för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, men ännu inte har fått ett beslut från Polismyndigheten, kan du ändra din ansökan så att den överensstämmer med de nya bestämmelserna.

Om du tidigare har fått tillstånd för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och till följd av förordningsändringar har möjlighet att ha fler deltagare gäller följande. Förordningsändringar innebär inte per automatik att redan tillståndsgivna sammankomster och tillställningar får ha fler deltagare än vad som framgår av det meddelade tillståndet, även om evenemanget uppfyller kriterierna för att få ha fler deltagare.

Du som vill ha fler deltagare än vad som framgår av ditt tillstånd behöver lämna in en ny ansökan till Polismyndigheten. Uppge tydligt i din nya ansökan att du redan har ett tillstånd och att du nu vill ha fler deltagare i enlighet med de nya bestämmelserna i begränsningsförordningen.

Vanliga frågor och svar

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
 • sammankomster som hålls för religionsutövning,
  teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för
 • att framföra konstnärligt verk,
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
 • danstillställningar,
 • tivolinöjen och festtåg,
 • marknader och mässor,
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Privata tillställningar, exempelvis privata fester och företagsevenemang, räknas vanligtvis inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Observera att privata tillställningar ändå kan omfattas av begränsningar i begränsningsförordningen. Begränsningar enligt begränsningsförordningen kan också gälla bibliotek, simhallar allmänna färdmedel, torg, handelsplatser, gallerior, varuhus och liknande.

Det kan exempelvis vara fråga om löptävlingar, längdskidtävlingar, eller tävlingar i orientering, cykel eller simning. Det är fråga om tävlingar som genomförs på stora ytor utomhus. Lagsportstävlingar såsom fotboll och bandy är vanligtvis inte motionslopp eller liknande. Polismyndigheten jämställer inte heller exempelvis motorsport och segling med motionslopp eller liknande.

En marknad är en publik handelsplats som ofta har ett antal försäljningsplatser bestående av bord, stånd eller liknande som skiljs åt av avgränsande gångar. Marknader hålls ofta på ett område som inte är tydligt avgränsat och som regel saknar särskilda in- och utgångar. Skillnader från exempelvis ett köpcenter är att en marknad sätts upp på nytt för det tillfälle den ska äga rum samt att den ofta, men inte alltid, äger rum utomhus på t.ex. ett fält eller i en park.

Det är ett arrangemang med flera näringsidkare och det huvudsakliga syftet är förevisning och demonstration av olika varor. Det kan också beskrivas som ett kommersiellt marknadsföringsevenemang för säljare, produkter och företag inom olika branscher.  

En bedömning av vem som är att anse som deltagare måste göras i varje enskilt fall, där man tar hänsyn till alla relevanta omständigheter. Det har betydelse på vilket sätt allmänheten har möjlighet att delta i sammankomsten eller tillställningen. Om i princip vem som helst kan anmäla sig som deltagare i t.ex. en tävling räknas dessa personer som deltagare. Om däremot tävlingen anordnas endast för elitidrottare har allmänheten inte tillträde till tävlingen utan kan bara delta som publik. Publiken räknas då som deltagare.

Som deltagare räknas de personer som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning in.

Som deltagare räknas inte polis och ordningsvakt. Inte heller annan säkerhetspersonal eller funktionärer som tjänstgör på uppdrag av anordnaren och som är nödvändiga för att arrangemanget ska kunna genomföras räknas som deltagare.

Några generella exempel:

Fotbolls- eller hockeymatch: publiken räknas som deltagare. Idrottsutövare, tränare och annan personal som är nödvändiga för matchens genomförande räknas inte som deltagare.

Motionslopp: fr.o.m. den 1 juni gäller deltagarbegränsningarna bara för antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet (högst 150 personer).  Antalet personer i publiken är inte begränsat. För publiken gäller i stället Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Detsamma gäller för idrottsutövare som befinner sig utanför start-, tävlings- och målområdet.

Motorsportstävlingar: Om tävlingen, exempelvis speedway, genomförs på en arena räknas endast publiken som deltagare. Förare och nödvändiga funktionärer räknas inte som deltagare. Om det i stället är fråga om ett sådant motorsportsarrangemang där i princip vem som helst kan anmäla sig som tävlande räknas även dessa personer som deltagare. Både tävlande och publik räknas då som deltagare. Observera att motortävlingar på väg eller i terräng i stället kräver tillstånd av länsstyrelsen.

Teaterföreställningar, operaföreställningar och konserter: endast publiken räknas som deltagare. Ensemblen eller bandet räknas inte som deltagare. Publiken utgör den större folksamlingen.

Sammankomster för religionsutövning: Religiösa ledare (såsom präster, imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer m.fl. med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare.

Mässor: både säljare, köpare och de som endast kommer för att titta räknas som deltagare. Anordnaren räknas inte som deltagare.

Danstillställningar: Alla som befinner sig i de utrymmen som besökarna till danstillställningen har tillgång till räknas in i deltagarantalet. Om danstillställningen exempelvis hålls på en restaurang och deltagarna kan röra sig fritt mellan dansgolv, restaurang och övriga ytor räknas alla besökare där som deltagare. Personer som köar utanför räknas inte som deltagare.

Med begreppen sittplats och anvisad sittplats avses att deltagare i den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen ska sitta ned på en anvisad plats. Att som anordnare ha någon form av sittplatssystem torde vara huvudregeln. Det finns dock tillfällen då sittplatssystem inte används eller inte finns. En sittplats ska alltså vara en plats där deltagaren kan sitta, dock inte nödvändigtvis på en stol. Exempelvis kan en markering på marken fungera som anvisad sittplats så länge deltagaren på något sätt sitter ned på markeringen.

En begravning får alltid ha minst 20 deltagare om den är att se som en allmän sammankomst för religions­utövning som hålls med anledning av dödsfall. Begravningar, urnsättningar och motsvarande är sammankomster om de exempelvis hålls som en ceremoni där religionsfriheten utövas. För att en begravning ska betraktas som allmän måste även allmänheten ha tillträde till den. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

En begravning får ha som högst det deltagarantal som framgår av de fasta deltagarbegränsningarna. Vilken deltagarbegränsning som ska tillämpas beror på om begravningen hålls inomhus eller utomhus och om deltagarna anvisas sittplats. Begravningen får dock alltid ha minst 20 deltagare. Om en begravning exempelvis äger rum i en kyrka och deltagarna anvisas sittplats får man vara högst 50 deltagare.

En borgerlig begravning räknas inte som en allmän sammankomst. Antalet deltagare vid en borgerlig begravning begränsas därför inte av den anledningen. Dock omfattas även borgerliga begravningar av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12).

Den form av minnesstund som de anhöriga ofta håller efter en begravning där en begränsad krets personer, till exempel släkt och vänner, bjuds in är inte en allmän sammankomst (under förutsättning att allmänheten inte har tillträde). En sådan minnesstund kan däremot ses som en privat sammankomst. Det innebär att den ändå omfattas av de begränsningar i antalet deltagare som finns i begränsningsförordningen gällande privat sammankomst. Minnesstunden omfattas av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12).

Studentutspring, mösspåtagning, champagnefrukost och picknick i olika former är inte en offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Arrangemangen omfattas därmed inte av den deltagarbegränsning som gäller enligt begränsningsförordningen. Tänk dock på att Folkhälsomyndigheten utfärdat riktlinjer om studentfiranden, att det kan finnas kommunala föreskrifter att förhålla sig till (exempelvis vistelseförbud) och att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. ska följas.

Studentskivan, studentbalen eller avslutningsfesten kan bedömas som en offentlig tillställning (t.ex. en danstillställning) om allmänheten har tillträde. Så kan t.ex. vara fallet om deltagarna tillåts ta med kompisar eller anhöriga till festen. Kretsen av personer som har möjlighet att delta blir då så stor att allmänheten anses ha tillträde. Festerna omfattas då av begränsningsförordningens deltagarbegränsningar. Tänk på att även om allmänheten inte är inbjuden till den planerade festen, och den därmed inte är att se det som en offentlig tillställning, kan festen ändå behöva begränsas i antalet deltagare. Beroende på var festen hålls kan den omfattas av begränsningsförordningen regler om privata sammankomster. Även då får antalet deltagare uppgå till maximalt åtta. Vid frågor om privata sammankomster kan man kontakta länsstyrelsen.

Transportstyrelsen har förlängt förbudet att åka studentflak till och med den 30 juni 2021. Förbudet omfattar bl.a. lastbilsflak, bilar med flak och släpvagnar. Om man som förare eller passagerare bryter mot förbudet kan en ordningsbot utfärdas.

S.k. partybussar och partybåtar är som huvudregel inte att betrakta som offentliga tillställningar. För sådana evenemang gäller istället begränsningsförordningens regler om privata sammankomster i upplåtna lokaler eller utrymmen. Antalet deltagare får då uppgå till max åtta.

Deltagarbegränsningarna i begränsningsförordningen gäller även vid allmänna sammankomster (t.ex. drive-in-bio) och offentliga tillställningar (t.ex. bilbingo) där deltagarna befinner sig i bilar eller andra fordon.

Om deltagarna sitter i fordon som är i rörelse (t.ex. cruising) är det inte fråga om en sådan sammankomst eller tillställning där deltagarna kan anses ha anvisats sittplats.

Om en sammankomst eller tillställning med bilburna deltagare ska anses anordnad inomhus eller utomhus får bedömas utifrån var själva sammankomsten eller tillställningen anordnas, snarare än var varje deltagare befinner sig. Vid t.ex. en utomhusbio där deltagarna sitter i bilar är det fråga om en allmän sammankomst utomhus. Är det i stället fråga om en konsert inne i en partybuss är sammankomsten anordnad inomhus.

Organiserade bilträffar där avsikten är att visa upp sin bil alternativt titta på andras bilar, delta i eller titta på olika bedömningstävlingar eller det finns försäljningsstånd där reservdelar eller tidstypiska kläder säljs bedöms som offentliga tillställningar. Dessa bilträffar liknas vid en mässa.

Det finns också exempel på tillfällen då ett stort antal personer med bilar samlas på en större öppen yta, såsom en parkeringsplats vid ett köpcentrum, en mack eller en restaurang utan att det bedöms som en mässa. Samlingarna kan bestå av ett fåtal eller tiotal personer men kan också uppgå till flera tusen personer. Samlingarna har inget egentligt syfte utöver att man vill umgås. Denna form av ”bilträff” bedöms inte som en offentlig tillställning utan jämförs med andra tillfällen när många personer samlas utomhus för att umgås.  

Den som bedriver verksamhet i form av en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning ska vidta ett antal åtgärder för att se till att risken för smittspridning minskar. Bland annat ska antalet besökare begränsas och trängsel undvikas både på området och vid in- och utpassage. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska också följas. Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter framgår att varje besökare inom en nöjesparks, djurparks, temaparks eller liknande anläggnings anläggningsområde ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Inom t.ex. nöjesparker förekommer det att det anordnas allmänna sammankomster (t.ex. i form av teaterföreställningar eller konserter) och delar av en nöjespark kan exempelvis tas i anspråk för en danstillställning (offentlig tillställning). Dessa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kräver som vanligt tillstånd/anmälan enligt ordningslagen. Sådana allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar omfattas av begränsningsförordningens fasta deltagarbegränsningar.

Fr.o.m. den 1 juni 2021 gäller ett undantag för stadigvarande tivolinöjen och tivolianordningar i nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar. Dessa ska, liksom övriga delar av parken, regleras av de mer generella bestämmelserna i begränsningsförordningen, som tar hänsyn till vad som är ett lämpligt deltagarantal utifrån ett smittskyddsperspektiv. Varje besökare inom anläggningsområdet ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Ytterligare bestämmelser om hur verksamheterna ska utformas finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Krav på tillstånd enligt ordningslagen gäller fortfarande.

Det förekommer normalt även handelsplatser och serveringsställen i sådana parker. Dessa verksamheter omfattas även av begränsningsförordningens bestämmelser om handelsplatser respektive regleringen som meddelats med stöd av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Ett tivolinöje bör betraktas som stadigvarande om det består av tivolianordningar som är konstruerade på ett sådant sätt att de inte är avsedda att regelbundet monteras ned och förflyttas, och tivolianordningarna faktiskt inte heller monteras ned eller förflyttas regelbundet. Med regelbundet avses exempelvis veckovis och månadsvis, men även säsongsvis. Det ska alltså röra sig om mer permanenta byggnationer. Hänsyn bör också kunna tas till exempelvis omfattningen av markarbeten (t.ex. ledningsdragningar och förankringar i marken) samt verksamhetens karaktär och omfattning. En bedömning behöver dock göras i varje enskilt fall.

En marknad är en offentlig tillställning, men omfattas som beskrivits ovan inte av de fasta deltagarbegränsningarna. Det finns inte något absolut maxtak för antalet deltagare vid marknader. För marknader inomhus ska antalet besökare enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter beräknas så att varje besökare kan disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. För marknader utomhus saknas en fastställd disponibel yta per deltagare. Folkhälsomyndigheten har också utfärdat allmänna råd för avstånd mellan försäljarna och avstånd i gångarna. Loppisar är marknader. Observera att tillstånd enligt ordningslagen fortfarande krävs.

Undantaget från de fasta deltagarbegränsningarna gäller bara för marknader, inte för mässor. För mässor gäller alltså fortfarande de fasta deltagarbegränsningarna (åtta deltagare om det är en mässa inomhus och 100 deltagare om det är en mässa utomhus). Förenklat kan skillnaden beskrivas som att man vid en marknad säljer varor medan man vid mässor visar upp varor. En bedömning av tillställningens form får göras i varje enskilt fall.

Polismyndigheten tittar inte bara på antalet försäljare eller uppställda bord för att avgöra om en försäljning är att betrakta som en marknad. Polismyndigheten tittar även på om försäljningen har marknadsförts och i vilken omfattning, om försäljningen är tänkt att locka många köpare, platsen för försäljningen och om försäljningen är samordnad med exempelvis gemensamt datum och gemensamma öppettider. En bedömning görs i det enskilda fallet.

Nej, det finns inte någon sådan definition. Vad som definierar en folksamling är till exempel att deltagarna ska vara så många att det inte säkert går att fastställa vem som gör vad, den enskilde ska försvinna i massans anonymitet, och det ska inte vara en sluten grupp.

En talare med åhörare i en galleria eller ett köpcentrum kan i vissa fall vara att anse som en allmän sammankomst.

Observera också att handelsplatser, gallerior och varuhus kan omfattas av begränsningar enligt begränsningsförordningen.

Det har i vissa fall visat sig vara mycket svårt för den som är anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar att upprätthålla det tillåtna antalet deltagare. Det har lett till stora folksamlingar. Vid dialog med anordnaren vill polisen därför ha en redogörelse för hur anordnaren ska kunna upprätthålla begränsningen. Om anordnaren inte på ett övertygande sätt kan visa på att det i det konkreta fallet finns förutsättningar att upprätthålla begränsningen bör tillstånd avslås. I den samlade bedömningen väger polisen även in t.ex. information om hur pass känt det är hos allmänheten att evenemanget ska äga rum. Evenemangets innehåll saknar betydelse för tillståndsprövningen.

Rätten att demonstrera är en grundlagsskyddad rättighet, men av regeringsformen framgår att mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas bland annat för att motverka epidemier. Det finns enligt ordningslagen en möjlighet att avslå ansökan om tillstånd för en allmän sammankomst bland annat för att motverka epidemi. Den rådande pandemin faller in under dessa bestämmelser. 

Utöver dessa möjligheter har riksdag och regering beslutat om ytterligare begränsningar att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i covid-19-lagen och begränsningsförordningen.

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om att antalet deltagare vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom ett län ska vara lägre än vad som framgår av begränsningsförordningen.  

Folkhälsomyndigheten får också meddela ytterligare föreskrifter om kraven på deltagarbegränsning och om andra smittskyddsåtgärder samt föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, och så har också skett i HSLF-FS 2021:2.

Utgångspunkten är att alla utrymmen där en allmän sammankomst eller offentlig tillställning äger rum, inklusive restauranger, är en del av evenemanget och omfattas av deltagarbegränsningen.

Restauranger räknas inte som en del av den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen om:

 • det inte krävs inträdes-/biljettavgift för att komma till restaurangen i samband med sammankomsten/tillställningen. Även årskort räknas som en sådan avgift.
 • man kan ta sig till restaurangen utan att beblanda sig med övrig publik på sammankomsten/tillställningen.
 • man inte kan röra sig fritt ut till övriga anläggningen.

Personer som är gäster på sådana restauranger som uppfyller kriterierna ovan räknas alltså inte som deltagare på den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen.

Om man genomför eller planerar att genomföra en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler deltagare än vad som är tillåtet kan Polismyndigheten ställa in eller upplösa sammankomsten eller tillställningen. Att Polismyndigheten upplöser en sammankomst eller tillställning betyder att Polismyndigheten avbryter den.

När Polismyndigheten upplöst eller ställt in den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare från platsen. Polismyndigheten får också förbjuda tillträde till området eller utrymmet, d.v.s. spärra av området.

Om du ska anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska du ansöka om tillstånd eller anmäla detta hos Polismyndigheten. Om du inte gör det kan du göra dig skyldig till brott mot ordningslagen. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls i strid med bestämmelserna i begränsningsförordningen.

Frågor kring specifika sammankomster eller tillställningar hänvisas till respektive arrangör.

Frågor kring specifika sammankomster eller tillställningar hänvisas till respektive arrangör.