Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Här hittar du samlad information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Håll dig uppdaterad

Tänk på att du som anordnare förväntas hålla dig uppdaterad om ändringar som görs i lagstiftningen, deltagarbegränsningarna och vilka restriktioner som gäller i just ditt län. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten.

Bestämmelser om begränsningar för att få genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns i

Gällande deltagarbegränsningar

Deltagarbegränsningar i begränsningsförordningen

Enligt begränsningsförordningen gäller att antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får uppgå till högst

 1. 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus
 2. 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats
 3. 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus
 4. 3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.

Vid demonstrationer utomhus får antalet deltagare uppgå till högst 1 800.

Om en anordnare av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning delar upp den lokal, det område eller utrymme där den hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller deltagarbegränsningarna om 50, 300, 600 eller 3 000 deltagare för varje sektion.

För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp och liknande får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900. Publiken (och övriga deltagare utanför start- och målområdet) vid en sådan idrottstävling omfattas alltså inte av deltagarbegränsningarna, utan för dessa personer gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12). Detsamma gäller för andra idrottstävlingar utomhus som allmänheten kan delta i som utövare och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg.

Bild: Flödesschema som sammanfattar deltagarbegränsningarna

En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall (det vill säga olika former av begravning) får alltid ha minst 20 deltagare, men måste i övrigt rätta sig efter de begränsningar som anges ovan. Om en begravning exempelvis äger rum i en kyrka och deltagarna anvisas sittplats får man vara högst 300 deltagare.

Folkhälsomyndigheten får också föreskriva om regionala deltagarbegränsningar. Länsstyrelsen får besluta om begränsningar i enskilda fall.

Observera att det inte spelar någon roll om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kräver tillstånd eller inte. Den omfattas ändå av begränsningen av antalet deltagare. Att sammankomsten eller tillställningen ska hållas på en stor yta, exempelvis på en arena, spelar inte heller någon roll. Deltagarbegränsningarna gäller ändå.

Deltagarbegränsningar från Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna

Folkhälsomyndigheten har i Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 föreskrivit om ytterligare begränsningar. Bl.a. gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där deltagarna anvisas sittplats att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, samt att antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer.

Vid motionslopp eller liknande, samt vid andra idrottstävlingar utomhus som allmänheten kan delta i som utövare och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg, ska idrottsutövarna delas upp i mindre startgrupper med olika starttider, start- och målområdet ska vara tydligt avgränsat och enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start- och målområdet.

Sedan den 15 juli 2021 gäller inte längre något krav på att varje person ska ha möjlighet att disponera ett visst antal kvadratmeter.

Ditt ansvar som anordnare

Du som anordnare ska begränsa antalet deltagare vid din allmänna sammankomst eller offentliga tillställning i enlighet med begränsningsförordningen. Du förväntas också löpande hålla dig uppdaterad om gällande begränsningar. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten.

Undantag från de fasta deltagarbegränsningarna

För marknader och mässor samt för stadigvarande tivolinöjen och tivolianordningar i nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar finns ingen deltagarbegränsning i begränsningsförordningen. Den som bedriver sådan verksamhet ska istället begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet, på marknaden eller på mässan på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Verksamheten ska också utformas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.  

Observera att om det förekommer allmänna sammankomster, exempelvis teater eller konsert, i en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning omfattas dessa av begränsningsförordningens regler.

Ytterligare bestämmelser om hur verksamheterna ska utformas finns i Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Att begränsningsförordningens fasta deltagarbegränsningar inte gäller betyder inte att ansökan enligt ordningslagen inte krävs. Ordningslagens regler gäller fortfarande.

Polismyndighetens roll

Polismyndigheten tar hänsyn till begränsningsförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt länsstyrelsens eventuella beslut i sin handläggning av ansökningar om tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polismyndigheten kan avslå ansökningar om att anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning om det framgår att sammankomsten eller tillställningen kommer att hållas i strid med deltagarbegränsningarna. Ett sådant avslag kan exempelvis meddelas om det framkommer att gränsen för antalet tillåtna deltagare kommer att överskridas.

Polismyndigheten kan också upplösa en pågående allmän sammankomst eller offentlig tillställning som genomförs i strid med begränsningsförordningen.

Du som vill söka tillstånd för, eller anmäla, en allmän sammankomst eller offentlig tillställning

Du som vill anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan behöva ansöka om tillstånd enligt ordningslagen från Polismyndigheten.

Observera att du som anordnare ska uppge i ansökan om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kommer att hållas i enlighet med eventuella begränsningar i begränsningsförordningen och föreskrifter från länsstyrelsen. Den information som lämnas ska vara tillräcklig för att Polismyndigheten ska kunna bedöma om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kan hållas i enlighet med de krav som framgår av begränsningsförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt beslut från länsstyrelsen.             

I vissa fall behöver allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bara anmälas hos Polismyndigheten. Mer information om detta finns i länkarna nedan.

Så ansöker du om att hålla en allmän sammankomst

Så ansöker du om att hålla en offentlig tillställning

Om du har sökt tillstånd för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, men ännu inte har fått ett beslut från Polismyndigheten, kan du ändra din ansökan så att den överensstämmer med de nya bestämmelserna.

Om du tidigare har fått tillstånd för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och till följd av förordningsändringar har möjlighet att ha fler deltagare gäller följande. Förordningsändringar och ändringar i föreskrifter innebär inte per automatik att redan tillståndsgivna sammankomster och tillställningar får ha fler deltagare än vad som framgår av det meddelade tillståndet, även om evenemanget uppfyller kriterierna för att få ha fler deltagare.

Du som vill ha fler deltagare än vad som framgår av ditt tillstånd behöver lämna in en ny ansökan till Polismyndigheten. Uppge tydligt i din nya ansökan att du redan har ett tillstånd och att du nu vill ha fler deltagare i enlighet med de nya bestämmelserna i begränsningsförordningen.

Vanliga frågor och svar

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
 • sammankomster som hålls för religionsutövning,
  teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för
 • att framföra konstnärligt verk,
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
 • danstillställningar,
 • tivolinöjen och festtåg,
 • marknader och mässor,
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Privata tillställningar, exempelvis privata fester och företagsevenemang, räknas vanligtvis inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Observera att privata tillställningar ändå omfattas av begränsningar i begränsningsförordningen. I dagsläget får man vara 50 deltagare. Begränsningar enligt begränsningsförordningen kan också gälla bibliotek, simhallar allmänna färdmedel, torg, handelsplatser, gallerior, varuhus och liknande.

Det kan exempelvis vara fråga om löptävlingar, längdskidtävlingar, eller tävlingar i orientering, cykel eller simning. Det är fråga om tävlingar som genomförs på stora ytor utomhus. Lagsportstävlingar såsom fotboll och bandy är vanligtvis inte motionslopp eller liknande. Polismyndigheten jämställer inte heller exempelvis motorsport och segling med motionslopp eller liknande.

Man får vara 900 idrottsutövare samtidigt i start- och målområdet. Man kan alltså inte vara 900 i startområdet och 900 i målområdet. Det finns ingen begränsning av hur många som får befinna sig på bansträckningen eller i publiken. Däremot ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) beaktas.

Med idrottstävlingar utomhus avses tävlingar som har bansträckning på land eller i eller på vatten. Exempel på tävlingar som omfattas är segling, enduro, motorcross och rally.

Man får vara 900 idrottsutövare samtidigt i start- och målområdet. Man kan alltså inte vara 900 i startområdet och 900 i målområdet samtidigt. Detta gäller idrottstävlingar till vilka allmänheten har tillträde som utövare och som har en bansträckning på land eller i eller på vatten.

Det finns ingen begränsning hur många som får befinna sig på bansträckningen eller i publiken. Däremot ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) beaktas.

Om tävlingen, exempelvis speedway, genomförs på en arena räknas endast publiken som deltagare.

Förare och nödvändiga funktionärer räknas inte som deltagare.

Om det i stället är fråga om ett sådant motorsportsarrangemang där i princip vem som helst kan anmäla sig som tävlande och tävlingen genomförs i skog och eller på väg finns det enbart en begränsning för antalet utövare. Maximalt 900 utövare får befinna sig i start- och målområdet samtidigt. Det finns ingen begränsning av hur många som får befinna sig på bansträckningen eller i publiken. Däremot ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) beaktas.

Observera att motortävlingar på väg eller i terräng i stället kräver tillstånd av länsstyrelsen.

En marknad är en publik handelsplats som ofta har ett antal försäljningsplatser bestående av bord, stånd eller liknande som skiljs åt av avgränsande gångar. Marknader hålls ofta på ett område som inte är tydligt avgränsat och som regel saknar särskilda in- och utgångar. Skillnader från exempelvis ett köpcenter är att en marknad sätts upp på nytt för det tillfälle den ska äga rum samt att den ofta, men inte alltid, äger rum utomhus på t.ex. ett fält eller i en park.

Folkhälsomyndigheten har utfärdat allmänna råd för avstånd mellan försäljarna och avstånd i gångarna.

Det är ett arrangemang med flera näringsidkare och det huvudsakliga syftet är förevisning och demonstration av olika varor. Det kan också beskrivas som ett kommersiellt marknadsföringsevenemang för säljare, produkter och företag inom olika branscher.  

Nej, det finns ingen deltagarbegränsning. Däremot ska man som anordnare bland annat begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt samt utforma lokaler, områden och utrymmen så att trängsel undviks. Man ska också följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:2).

Loppisar eller loppmarknader är marknader.

Som anordnare måste du också ansöka om tillstånd enligt ordningslagen får att få anordna en marknad eller en mässa.

En bedömning av vem som är att anse som deltagare måste göras i varje enskilt fall, där man tar hänsyn till alla relevanta omständigheter. Det har betydelse på vilket sätt allmänheten har möjlighet att delta i sammankomsten eller tillställningen. Om i princip vem som helst kan anmäla sig som deltagare i till exempel en tävling räknas dessa personer som deltagare. Om tävlingen däremot anordnas endast för elitidrottare har allmänheten inte tillträde till tävlingen utan kan bara delta som publik. Publiken räknas då som deltagare.

Som deltagare räknas de personer som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Som deltagare räknas inte polis och ordningsvakt. Inte heller annan säkerhetspersonal eller funktionärer som tjänstgör på uppdrag av anordnaren och som är nödvändiga för att arrangemanget ska kunna genomföras räknas som deltagare.

Några generella exempel:

Fotbolls- eller hockeymatch: publiken räknas som deltagare. Idrottsutövare, tränare och annan personal som är nödvändiga för matchens genomförande räknas inte som deltagare.

Teaterföreställningar, operaföreställningar och konserter: endast publiken räknas som deltagare. Ensemblen eller bandet räknas inte som deltagare. Publiken utgör den större folksamlingen.

Sammankomster för religionsutövning: Religiösa ledare (såsom präster, imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer m.fl. med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare.

Danstillställningar: Alla som befinner sig i de utrymmen som besökarna till danstillställningen har tillgång till räknas in i deltagarantalet. Om danstillställningen exempelvis hålls på en restaurang och deltagarna kan röra sig fritt mellan dansgolv, restaurang och övriga ytor räknas alla besökare där som deltagare. Personer som köar utanför räknas inte som deltagare.

Med begreppen sittplats och anvisad sittplats avses att deltagare i den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen ska sitta ned på en anvisad plats. Att som anordnare ha någon form av sittplatssystem torde vara huvudregeln. Det finns dock tillfällen då sittplatssystem inte används eller inte finns. En sittplats ska alltså vara en plats där deltagaren kan sitta, dock inte nödvändigtvis på en stol. Exempelvis kan en markering på marken fungera som anvisad sittplats så länge deltagaren på något sätt sitter ned på markeringen.

Vid sittande evenemang ska anordnaren se till att antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer. Ett sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

Vid arrangemang där deltagarna inte erbjuds en sittplats gäller inte kravet på högst åtta personer per sällskap och inte heller regeln om 1 meters avstånd. Däremot ansvarar du som anordnare bl.a. för att trängsel ändå undviks och att deltagare kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd till varandra.

Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller deltagarbegränsningarna om 50, 300, 600 eller 3 000 för varje sektion.

Som anordnare kan du välja att både ha sektioner inom- och utomhus och sektioner med stående publik och sektioner med sittande publik. På stående sektioner får max 50 deltagare (inomhus) eller 600 deltagare (utomhus) vistas och på sittande sektioner får max 300 deltagare (inomhus) eller 3 000 deltagare (utomhus) vistas.

Sektioneringen ska ske under mycket ordnade former och bara vid sådana sammankomster och tillställningar där det finns förutsättningar att upprätthålla kravet att deltagarna i olika sektioner hålls isär. Deltagarna får inte komma i kontakt med varandra under sammankomsten eller tillställningen. Sektioner kan skiljas åt med staket och personal som säkerställer att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen. Mellan sektionerna ska det finnas ett avstånd om minst 2 meter.

Sektioneringen ska också vara ordnad så att deltagarna inte heller kommer i kontakt med varandra i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, det vill säga vid ankomst till eller avfärd från evenemanget. Detta kan till exempel göras genom att sektionerna har olika tider för in- och utsläpp.

Om det finns hygienutrymmen, serveringsställen, handelsplatser eller liknande inrättningar ska även dessa vara separerade från andra sektioner eller på annat sätt avdelas så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra.

En begravning får alltid ha minst 20 deltagare om den är att se som en allmän sammankomst för religions­utövning som hålls med anledning av dödsfall. Begravningar, urnsättningar och motsvarande är sammankomster om de exempelvis hålls som en ceremoni där religionsfriheten utövas. För att en begravning ska betraktas som allmän måste även allmänheten ha tillträde till den. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

En begravning får ha som högst det deltagarantal som framgår av de fasta deltagarbegränsningarna. Vilken deltagarbegränsning som ska tillämpas beror på om begravningen hålls inomhus eller utomhus och om deltagarna anvisas sittplats. Begravningen får dock alltid ha minst 20 deltagare. Om en begravning exempelvis äger rum i en kyrka och deltagarna anvisas sittplats får man vara högst 300 deltagare.

En borgerlig begravning räknas inte som en allmän sammankomst. Antalet deltagare vid en borgerlig begravning begränsas därför inte av den anledningen. Dock omfattas även borgerliga begravningar av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12).

Den form av minnesstund som de anhöriga ofta håller efter en begravning där en begränsad krets personer, till exempel släkt och vänner, bjuds in är inte en allmän sammankomst (under förutsättning att allmänheten inte har tillträde). En sådan minnesstund kan däremot ses som en privat sammankomst. Det innebär att den ändå omfattas av de begränsningar i antalet deltagare som finns i begränsningsförordningen gällande privat sammankomst. Minnesstunden omfattas av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12).

Deltagarbegränsningarna i begränsningsförordningen gäller även vid allmänna sammankomster (t.ex. drive-in-bio) och offentliga tillställningar (t.ex. bilbingo) där deltagarna befinner sig i bilar eller andra fordon.

Om deltagarna sitter i fordon som är i rörelse (t.ex. cruising) är det inte fråga om en sådan sammankomst eller tillställning där deltagarna kan anses ha anvisats sittplats.

Om en sammankomst eller tillställning med bilburna deltagare ska anses anordnad inomhus eller utomhus får bedömas utifrån var själva sammankomsten eller tillställningen anordnas, snarare än var varje deltagare befinner sig. Vid t.ex. en utomhusbio där deltagarna sitter i bilar är det fråga om en allmän sammankomst utomhus. Är det i stället fråga om en konsert inne i en partybuss är sammankomsten anordnad inomhus.

Organiserade bilträffar där avsikten är att visa upp sin bil alternativt titta på andras bilar, delta i eller titta på olika bedömningstävlingar eller det finns försäljningsstånd där reservdelar eller tidstypiska kläder säljs bedöms som offentliga tillställningar. 

Vid så kallad cruising är det inte fråga om en sådan sammankomst eller tillställning där deltagarna kan anses ha anvisats sittplats. Maximalt 600 deltagare är tillåtet. Observera att det inte är tillåtet med 600 fordon, utan varje person i fordonet räknas som en deltagare.

Det finns också exempel på tillfällen då ett stort antal personer med bilar samlas på en större öppen yta, såsom en parkeringsplats vid ett köpcentrum, en mack eller en restaurang utan att det bedöms som en offentlig tillställning. Samlingarna kan bestå av ett fåtal eller tiotal personer men kan också uppgå till flera tusen personer. Samlingarna har inget egentligt syfte utöver att man vill umgås. Denna form av ”bilträff” bedöms inte som en offentlig tillställning utan jämförs med andra tillfällen när många personer samlas utomhus för att umgås. 

Den som bedriver verksamhet i form av en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning ska vidta ett antal åtgärder för att se till att risken för smittspridning minskar. Bland annat ska trängsel undvikas både på området och vid in- och utpassage. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska också följas. 

Inom till exempel nöjesparker förekommer det att det anordnas allmänna sammankomster (till exempel i form av teaterföreställningar eller konserter) och delar av en nöjespark kan exempelvis tas i anspråk för en danstillställning (offentlig tillställning). Dessa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kräver som vanligt tillstånd/anmälan enligt ordningslagen. Sådana allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar omfattas av begränsningsförordningens fasta deltagarbegränsningar.

Ett undantag gäller för stadigvarande tivolinöjen och tivolianordningar i nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar. Dessa ska, liksom övriga delar av parken, regleras av de mer generella bestämmelserna i begränsningsförordningen, som tar hänsyn till vad som är ett lämpligt deltagarantal utifrån ett smittskyddsperspektiv.

Ytterligare bestämmelser om hur verksamheterna ska utformas finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Krav på tillstånd enligt ordningslagen gäller fortfarande.

Det förekommer normalt även handelsplatser och serveringsställen i sådana parker. Dessa verksamheter omfattas av begränsningsförordningens bestämmelser om handelsplatser respektive regleringen som meddelats med stöd av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Ett tivolinöje bör betraktas som stadigvarande om det består av tivolianordningar som är konstruerade på ett sådant sätt att de inte är avsedda att regelbundet monteras ned och förflyttas, och tivolianordningarna faktiskt inte heller monteras ned eller förflyttas regelbundet. Med regelbundet avses exempelvis veckovis och månadsvis, men även säsongsvis. Det ska alltså röra sig om mer permanenta byggnationer. Hänsyn bör också kunna tas till exempelvis omfattningen av markarbeten (t.ex. ledningsdragningar och förankringar i marken) samt verksamhetens karaktär och omfattning. En bedömning behöver dock göras i varje enskilt fall.

Polismyndigheten tittar inte bara på antalet försäljare eller uppställda bord för att avgöra om en försäljning är att betrakta som en marknad. Polismyndigheten tittar även på om försäljningen har marknadsförts och i vilken omfattning, om försäljningen är tänkt att locka många köpare, platsen för försäljningen och om försäljningen är samordnad med exempelvis gemensamt datum och gemensamma öppettider. En bedömning görs i det enskilda fallet.

Nej, det finns inte någon sådan definition. Vad som definierar en folksamling är till exempel att deltagarna ska vara så många att det inte säkert går att fastställa vem som gör vad, den enskilde ska försvinna i massans anonymitet, och det ska inte vara en sluten grupp.

En talare med åhörare i en galleria eller ett köpcentrum kan i vissa fall vara att anse som en allmän sammankomst.

Observera också att handelsplatser, gallerior och varuhus kan omfattas av begränsningar enligt begränsningsförordningen.

Det har i vissa fall visat sig vara mycket svårt för den som är anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar att upprätthålla det tillåtna antalet deltagare. Vid dialog med anordnaren vill polisen därför ha en redogörelse för hur anordnaren ska kunna upprätthålla begränsningen. Om anordnaren inte på ett övertygande sätt kan visa på att det i det konkreta fallet finns förutsättningar att upprätthålla begränsningen kan ansökan avslås. I den samlade bedömningen väger polisen även in till exempel information om hur pass känt det är hos allmänheten att evenemanget ska äga rum. Evenemangets innehåll saknar betydelse för tillståndsprövningen.

Rätten att demonstrera är en grundlagsskyddad rättighet, men av regeringsformen framgår att mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas bland annat för att motverka epidemier. Det finns enligt ordningslagen en möjlighet att avslå ansökan om tillstånd för en allmän sammankomst bland annat för att motverka epidemi. Den rådande pandemin faller in under dessa bestämmelser. 

Utöver dessa möjligheter har riksdag och regering beslutat om ytterligare begränsningar att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i covid-19-lagen och begränsningsförordningen. Den nuvarande begränsningen för antalet deltagare som får delta i en demonstration utomhus utan anvisad sittplats är 1 800.

Om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning anordnas på eller invid ett serveringsställe (t.ex. en restaurang) gäller som vanligt begränsningsförordningens bestämmelser och föreskrifter kopplade till denna. På en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som anordnas inomhus på ett serveringsställe får sällskap uppgå till max åtta personer med ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

Utöver ovanstående gäller också de särskilda reglerna för serveringsställen. Det innebär bland annat att när konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned. Det är alltså inte möjligt att stå upp på en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på eller invid ett serveringsställe. Eftersom danstillställningar är en typ av offentlig tillställning är det alltså inte heller möjligt att stå upp och dansa på ett serveringsställe. Läs mer i Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m.

Om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen inte hålls på hela serveringsstället utan bara en del av det, kan begränsningsförordningens regler under vissa förutsättningar bli tillämpliga endast på den del där sammankomsten eller tillställningen hålls. Den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen måste då vara tydligt separerad från resten av serveringsstället genom till exempel en vägg eller att den hålls på en egen våning. Polismyndigheten gör en bedömning i det enskilda fallet av hur sammankomsten eller tillställningen har separerats från övriga delar av serveringsstället.

Utgångspunkten är att alla utrymmen där en allmän sammankomst eller offentlig tillställning äger rum, inklusive restauranger, är en del av evenemanget och omfattas av deltagarbegränsningen.

Restauranger räknas inte som en del av den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen om:

 • det inte krävs inträdes-/biljettavgift för att komma till restaurangen i samband med sammankomsten/tillställningen. Även årskort räknas som en sådan avgift.
 • man kan ta sig till restaurangen utan att beblanda sig med övrig publik på sammankomsten/tillställningen.
 • man inte kan röra sig fritt ut till övriga anläggningen.

Gäster på sådana restauranger som uppfyller kriterierna ovan räknas alltså inte som deltagare på den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen.

Om man genomför eller planerar att genomföra en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler deltagare än vad som är tillåtet kan Polismyndigheten ställa in eller upplösa sammankomsten eller tillställningen. Att Polismyndigheten upplöser en sammankomst eller tillställning betyder att Polismyndigheten avbryter den.

När Polismyndigheten upplöst eller ställt in den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare från platsen. Polismyndigheten får också förbjuda tillträde till området eller utrymmet, d.v.s. spärra av området.

Om du ska anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska du ansöka om tillstånd eller anmäla detta hos Polismyndigheten. Om du inte gör det kan du göra dig skyldig till brott mot ordningslagen. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls i strid med bestämmelserna i begränsningsförordningen.

Frågor kring specifika sammankomster eller tillställningar hänvisas till respektive arrangör.