Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Här hittar du samlad information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Håll dig uppdaterad

Tänk på att du som anordnare förväntas hålla dig uppdaterad om ändringar som görs i lagstiftningen, deltagarbegränsningarna och vilka restriktioner som gäller för ditt evenemang. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten.

Bestämmelser om begränsningar för att få genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns i

Vilka begränsningar finns?

Utomhus

För de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs utomhus krävs varken vaccinationsbevis eller krav på avstånd m.m.

Inomhus

För de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs inomhus och som har 100 deltagare eller färre krävs varken vaccinationsbevis eller krav på avstånd m.m.

För de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs inomhus och där anordnaren ställer krav på att deltagare ska uppvisa vaccinationsbevis för att få tillträde gäller inte några begränsningar i form av krav på avstånd m.m.

För de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs inomhus och där anordnaren inte ställer krav på att deltagarna ska uppvisa vaccinationsbevis för att få tillträde gäller följande:

 • Deltagarna ska anvisas en sittplats
 • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap
 • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst 8 personer
 • Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal eller annat utrymme inomhus ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 också bl.a. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas, och erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion. Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ditt ansvar som anordnare

Du som anordnare ska begränsa antalet deltagare vid din allmänna sammankomst eller offentliga tillställning i enlighet med begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Du förväntas också löpande hålla dig uppdaterad om gällande begränsningar. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten.

Polismyndighetens roll

Polismyndigheten tar hänsyn till begränsningsförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt länsstyrelsens eventuella beslut i sin handläggning av ansökningar om tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polismyndigheten kan avslå ansökningar om att anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning om det framgår att sammankomsten eller tillställningen kommer att hållas i strid med deltagarbegränsningarna.

Polismyndigheten kan också upplösa en pågående allmän sammankomst eller offentlig tillställning som genomförs i strid med begränsningsförordningen.

Du som vill söka tillstånd för, eller anmäla, en allmän sammankomst eller offentlig tillställning

Du som vill anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan behöva ansöka om tillstånd enligt ordningslagen från Polismyndigheten.

Observera att du som anordnare i ansökan ska uppge om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kommer att hållas i enlighet med eventuella begränsningar i begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. Den information som lämnas ska vara tillräcklig för att Polismyndigheten ska kunna bedöma om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kan hållas i enlighet med de krav som framgår av begränsningsförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt beslut från länsstyrelsen.

Om du ska anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 100 deltagare utan vaccinationsbevis behöver det framgå av din ansökan att deltagarna har en anvisad sittplats, att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och att antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer. Annars kan tillstånd inte meddelas.

I vissa fall behöver allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bara anmälas hos Polismyndigheten. Mer information om detta finns i länkarna nedan.

Så ansöker du om att hålla en allmän sammankomst

Så ansöker du om att hålla en offentlig tillställning

Du som har ett pågående ärende om tillstånd Du som har ett pågående ärende om tillstånd

Om du har sökt tillstånd för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, men ännu inte fått ett beslut, kan du ändra din ansökan så att den överensstämmer med de nya bestämmelserna.

Du som fått ett tillstånd, men vill ändra utformningen Du som fått ett tillstånd, men vill ändra utformningen

Om du tidigare har fått tillstånd för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och till följd av förordningsändringar vill ändra utformningen att ditt arrangemang, t.ex. använda dig av vaccinationsbevis, gäller följande. Du behöver inte skicka in en ny ansökan eftersom förändringar i lagar, förordningar och föreskrifter gäller framför det som framgår av ditt tillstånd.

Om du däremot vill förändra antalet deltagare bör du ta en kontakt med Polismyndigheten. Om du vill ha fler deltagare än vad som framgår av ditt tillstånd behöver du skicka in en ny ansökan. Om antalet deltagare i stället sänks kan det finnas behov av att justera villkoren i tillståndet.

Vanliga frågor och svar

Vad är en allmän sammankomst? Vad är en allmän sammankomst?

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
 • sammankomster som hålls för religionsutövning,
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomsterför
 • att framföra konstnärligt verk,
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.
Vad är en offentlig tillställning? Vad är en offentlig tillställning?

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
 • danstillställningar,
 • tivolinöjen och festtåg,
 • marknader och mässor,
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.
Vad gäller för privata tillställningar? Vad gäller för privata tillställningar?

Det finns inga begränsningar för privata tillställningar.

Vem är deltagare? Vem är deltagare?

Som deltagare räknas som huvudregel de personer som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. En bedömning av vem som är att anse som deltagare måste dock göras i varje enskilt fall, där man tar hänsyn till alla relevanta omständigheter. Det har t.ex. betydelse på vilket sätt allmänheten har möjlighet att delta i sammankomsten eller tillställningen. Exempelvis

 • Om i princip vem som helst kan anmäla sig som deltagare i en tävling räknas dessa personer som deltagare.
 • Om tävlingen däremot anordnas endast för elitidrottare har allmänheten inte tillträde till tävlingen utan kan bara delta som publik. Publiken räknas då som deltagare.

Som deltagare räknas inte polis och ordningsvakt. Inte heller annan säkerhetspersonal eller funktionärer som tjänstgör på uppdrag av anordnaren och som är nödvändiga för att arrangemanget ska kunna genomföras räknas som deltagare.

Några generella exempel:

Fotbolls- eller hockeymatch: Publiken räknas som deltagare. Idrottsutövare, tränare och annan personal som är nödvändiga för matchens genomförande räknas inte som deltagare.

Teaterföreställningar, operaföreställningar och konserter: Endast publiken räknas som deltagare. Ensemblen eller bandet räknas inte som deltagare. Publiken utgör den större folksamlingen.

Sammankomster för religionsutövning: Religiösa ledare (såsom präster, imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer m.fl. med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare.

Danstillställningar: Alla som befinner sig i de utrymmen som besökarna till danstillställningen har tillgång till räknas in i deltagarantalet. Om danstillställningen exempelvis hålls på en restaurang och deltagarna kan röra sig fritt mellan dansgolv, restaurang och övriga ytor räknas alla besökare där som deltagare. Personer som köar utanför räknas inte som deltagare.

Vad räknas som inomhus? Vad räknas som inomhus?
 • En byggnad med väggar och tak bör ses som inomhus.
 • En byggnad som är konstruerad så att det går att öppna upp en vägg bör ses som inomhus.
 • En byggnad utan tak eller med tak men utan väggar bör ses som utomhus.

Risken för smittspridning ska vägas in i bedömning av vad som bedöms vara inomhus och utomhus.

Vad gäller om man väljer att använda vaccinationsbevis? Vad gäller om man väljer att inte använda vaccinationsbevis?

Om man som anordnare av en tillställning eller sammankomst där deltagarantalet överstiger 100 väljer att besökarna ska visa vaccinationsbevis när de går in på arrangemanget gäller inga begräsningar.

Vaccinationsbeviset ska visas vid inträdet.

Vad gäller om man väljer att inte använda vaccinationsbevis? Vad gäller om man väljer att inte använda vaccinationsbevis?

Om man som anordnare ska genomföra en sammankomst eller tillställning inomhus, deltagarantalet överstiger 100 och man väljer att inte kräva vaccinationsbevis vid inträde gäller följande:

 • Deltagarna ska anvisas en sittplats
 • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap
 • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst 8 personer
 • Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje
Vad menas med anvisad sittplats? Vad menas med anvisad sittplats?

Med begreppen sittplats och anvisad sittplats avses att deltagare i den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen ska sitta ned på en anvisad plats. Att som anordnare ha någon form av sittplatssystem torde vara huvudregeln. Det finns dock tillfällen då sittplatssystem inte används eller inte finns. En sittplats ska alltså vara en plats där deltagaren kan sitta, dock inte nödvändigtvis på en stol. Exempelvis kan en markering på marken fungera som anvisad sittplats så länge deltagaren på något sätt sitter ned på markeringen.

Vad räknas som giltig ID-handling? Vad räknas som giltig ID-handling?
 • Svenskt vanligt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
 • Svenskt nationellt id-kort
 • Svenskt körkort
 • Svenskt SIS-märkt id-kort
 • Identitetskort för folkbokförda i Sverige
 • Utländskt nationellt ID-kort utfärdat i länder inom Schengenområdet
 • Utländskt EU-pass
Finns det några begränsningar om jag genomför mitt arrangemang utomhus? Finns det några begränsningar om jag genomför mitt arrangemang utomhus?

Nej, då finns inga begräsningar.

Kan man genomföra en danstillställning utan krav på vaccinationsbevis? Kan man genomföra en danstillställning utan krav på vaccinationsbevis?

Nej, det kan man inte. Om man genomför en sammankomst eller tillställning utan krav på vaccinationsbevis tillåts endast sittande deltagare, inte stående.

Omfattas sammankomster för religionsutövning av begränsningarna? Omfattas sammankomster för religionsutövning av begränsningarna?

Ja, de omfattas av bestämmelserna. Om man anordnar ett arrangemang inomhus för fler än 100 deltagare kan man däremot som anordnare välja om man vill att besökare ska uppvisa vaccinationsbevis eller inte. Om man som anordnare väljer att besökare inte ska uppvisa vaccinationsbevis ska man följa Folkhälsomyndighetens regler om endast sittande besökare, 1 meter mellan varje sällskap och maximalt 8 personer i varje sällskap.

Vad gäller för konferenser? Vad gäller för konferenser?

Konferenser som genomförs på eller genom arbetsplatser med t.ex. en eller några arbetsgrupp(er), enhet(er) eller avdelning(ar) är vanligtvis inte att bedöma som allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas därmed inte heller av några begränsningar.

Om det däremot är fråga om en konferens som anordnas för allmänheten eller ett stort antal deltagare kan denna bedömas som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och då också omfattas av bestämmelserna i begräsningsförordningen eller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall, dels om det är fråga om en sammankomst eller tillställning, dels om allmänheten har tillträde till den.

Vad gäller för skolavslutningar? Vad gäller för skolavslutningar?

Skolavslutningar är vanligtvis inte att se som allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas därför inte av bestämmelserna i begränsningsförordningen.

Vad gäller för öppet hus på gymnasieskolor (i samband med skolvalet)? Vad gäller för öppet hus på gymnasieskolor (i samband med skolvalet)?

Öppet hus är inte att anse som allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas därmed inte av begränsningsförordningens bestämmelser.

Vad gäller för gymnasiemässor? Vad gäller för gymnasiemässor?

En gymnasiemässa bedöms vanligtvis som en offentlig tillställning. Något krav på vaccinationsbevis finns dock inte eftersom det är en mässa. Däremot ska man som anordnare bland annat begränsa antalet besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt samt utforma lokaler, områden och utrymmen så att trängsel undviks.

Vad gäller för luciatåg och luciakonserter i skolor? Vad gäller för luciatåg och luciakonserter i skolor?

En luciakonsert i en skola kan vara en allmän sammankomst, beroende på vilka som är inbjudna att delta. Om exempelvis bara en eller ett fåtal klasser är inbjudna är det inte att se som en allmän sammankomst. Om man däremot har en luciakonsert dit hela skolan bjuds in och/eller anhöriga bjuds in kan den däremot vara att se som en allmän sammankomst och omfattas i sådant fall av begränsningsförordningens bestämmelser liksom Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Omfattas begravningar av begränsningarna? Omfattas begravningar av begränsningarna?

För att en begravning ska betraktas som allmän måste allmänheten ha tillträde till den. Det ska också vara en sammankomst för religionsövning som hålls med anledning av dödsfall. Detta gäller oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

Om begravningen genomförs inomhus med fler än 100 deltagare behöver den anpassas efter gällande begränsningar. Om vaccinationsbevis uppvisas gäller inga begränsningar. Om vaccinationsbevis inte behöver uppvisas måste arrangemanget anpassas efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om avstånd, antal i sällskap m.m.

En borgerlig begravning räknas inte som en allmän sammankomst. Begränsningarna gäller därför inte dessa.

Hur bedöms folksamlingar kring t.ex. en talare inne på en galleria? Hur bedöms folksamlingar kring t.ex. en talare inne på en galleria?

En talare med åhörare i en galleria eller i ett köpcentrum kan i vissa fall vara att anse som en allmän sammankomst. Då kan sammankomsten omfattas av de nya bestämmelserna. Är man 100 deltagare eller färre gäller inga begränsningar. Är man däremot över 100 deltagare kan anordnaren kräva vaccinationsbevis för deltagande. Om anordnaren inte vill kräva vaccinationsbevis för deltagande ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd om bl.a. krav på sittande deltagare följas.

Vad gäller vid drive-in-bio och bilbingo? Vad gäller vid drive-in-bio och bilbingo?

Om en sammankomst eller tillställning med bilburna deltagare ska anses anordnad inomhus eller utomhus får bedömas utifrån var själva sammankomsten eller tillställningen anordnas, snarare än var varje deltagare befinner sig.

Vid t.ex. en utomhusbio eller bilbingo där deltagarna sitter i bilar är det fråga om en allmän sammankomst utomhus. Då gäller inga begränsningar.

Vad avses med marknad? Vad avses med marknad?

En marknad är en publik handelsplats som ofta har ett antal försäljningsplatser bestående av bord, stånd eller liknande som skiljs åt av avgränsande gångar. Marknader hålls ofta på ett område som inte är tydligt avgränsat och som regel saknar särskilda in- och utgångar. Skillnader från exempelvis ett köpcenter är att en marknad sätts upp på nytt för det tillfälle den ska äga rum samt att den ofta, men inte alltid, äger rum utomhus på t.ex. ett fält eller i en park.

Folkhälsomyndigheten har utfärdat allmänna råd för genomförande av marknader

Vad avses med mässa? Vad avses med mässa?

Det är ett arrangemang med flera näringsidkare och det huvudsakliga syftet är förevisning och demonstration av olika varor. Det kan också beskrivas som ett kommersiellt marknadsföringsevenemang för säljare, produkter och företag inom olika branscher. För mässor inomhus finns särskilda regler i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Vad gäller för sammankomster och tillställningar på serveringsställen? Vad gäller för sammankomster och tillställningar på serveringsställen?

Om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning anordnas på ett serveringsställe inomhus (t.ex. en restaurang) gäller begränsningsförordningens bestämmelser.

 • Om det är 100 deltagare eller färre gäller inte några begränsningar.
 • Om det är fler än 100 deltagare och man uppvisar vaccinationsbevis för att komma in finns inte heller några begränsningar.
 • Om det är fler än 100 deltagare och man inte behöver uppvisa vaccinationsbevis för att komma in måste anordnaren följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

För att bara en viss del av ett serveringsställe ska ses som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning (och alltså inte spilla över på hela serveringsstället) krävs att besökare på övriga delar av serveringsstället inte fritt kan gå in på den del där en allmän sammankomst eller offentlig tillställning hålls.

Särskilt om restauranger på inomhusarenor/andra anläggningar Särskilt om restauranger på inomhusarenor/andra anläggningar

Utgångspunkten är att alla utrymmen där en allmän sammankomst eller offentlig tillställning äger rum, inklusive restauranger, är en del av arrangemanget om man köpt en biljett för att få tillträde.

 • Om det är 100 deltagare eller färre på sammankomsten eller tillställningen gäller inte några begränsningar.
 • Om det är fler än 100 deltagare på sammankomsten eller tillställningen och man uppvisar vaccinationsbevis för att komma in finns inte heller några begränsningar.
 • Om det är fler än 100 deltagare på sammankomsten eller tillställningen och man inte behöver uppvisa vaccinationsbevis för att komma in måste anordnaren följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
Vad händer om man inte följer begränsningarna? Vad händer om man inte följer begränsningarna?

Om det då Polismyndigheten handlägger din ansökan om att få genomföra en allmän sammankomst eller offentlig tillställning framkommer uppgifter om att man inte kommer följa de bestämmelser som finns i begränsningsförordningen kan myndigheten avslå din ansökan på grund av risk för epidemi.

Om man genomför eller planerar att genomföra en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i strid med begränsningarna i begränsningsförordningen kan Polismyndigheten ställa in eller upplösa sammankomsten eller tillställningen. Att Polismyndigheten upplöser en sammankomst eller tillställning betyder att Polismyndigheten avbryter den.

När Polismyndigheten upplöst eller ställt in den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare från platsen. Polismyndigheten får också förbjuda tillträde till området eller utrymmet, d.v.s. spärra av området.

Vad händer om man som anordnare inte söker tillstånd? Vad händer om man som anordnare inte söker tillstånd?

Om du ska anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska du ansöka om tillstånd eller anmäla detta hos Polismyndigheten. Om du inte gör det kan du göra dig skyldig till brott mot ordningslagen. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls i strid med bestämmelserna i begränsningsförordningen.

Frågor kring specifika sammankomster eller tillställningar hänvisas till respektive arrangör.

Vad ska man som anordnare göra om man misstänker att ett vaccinationsbevis är falskt? Vad ska man som anordnare göra om man misstänker att ett vaccinationsbevis är falskt?

Både att tillverka och att använda ett falskt vaccinationsbevis är brottsligt, och brott ska anmälas till Polismyndigheten. Vilken brottsrubricering det blir fråga om beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Du som anordnare förväntas inte veta vilket brott det är fråga om, utan ditt ansvar är att anmäla. Exempel på brott som kan bli aktuella är brukande av falsk urkund, osant intygande och urkundsförfalskning.