Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Här hittar du samlad information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Håll dig uppdaterad

Tänk på att du som anordnare förväntas hålla dig uppdaterad om ändringar som görs i lagstiftningen, deltagarbegränsningarna och vilka restriktioner som gäller i just ditt län. Begränsningar som meddelas av regeringen eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten.

Det här gäller från och med den 10 januari 2021

Bestämmelser om begränsningar för att få genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns i lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen). Det är främst begränsningsförordningen som är aktuell i detta sammanhang.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige.

Från denna huvudregel finns två undantag.

 • Förbudet gäller inte allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Det är alltså möjligt att hålla t.ex. begravningar med högst 20 deltagare. Den form av minnesstund som de anhöriga ofta håller efter en begravning där en begränsad krets personer, t.ex. släkt och vänner, bjuds in är inte en allmän sammankomst (under förutsättning att allmänheten inte har tillträde). En sådan minnesstund kan dock ses som en privat sammankomst som också omfattas av de begränsningar i antalet deltagare som finns i begränsningsförordningen.
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare kan hållas under förutsättning att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet vid arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter.

Länsstyrelsen kan begränsa antalet deltagare i dessa två undantagssituationer. Det innebär att deltagarantalet kan begränsas ytterligare i de situationer där 20 respektive 300 deltagare är tillåtna.

Observera att det inte spelar någon roll att du ska ha din sammankomst eller tillställning på en stor yta, exempelvis på en arena eller stora ytor utomhus. Är det en allmän sammankomst eller offentlig tillställning gäller begränsning av antal deltagare.

Polismyndighetens roll

Polismyndigheten tar hänsyn till begränsningsförordningen och länsstyrelsens eventuella begränsningar av deltagarantalet i sin handläggning av ansökningar om tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polismyndigheten kan avslå ansökningar om allmän sammankomst eller offentlig tillställning om det framgår att sammankomsten eller tillställningen kommer att hållas i strid med begränsningsförordningen eller föreskrifter från länsstyrelsen. Ett sådant avslag kan exempelvis meddelas om det framkommer att gränsen för antalet tillåtna deltagare kommer att överskridas.

Polismyndigheten kan också agera mot en pågående sammankomst eller tillställning som genomförs i strid med ordningslagen, covid-19-lagen eller begränsningsförordningen. Polismyndigheten kan bland annat upplösa en sådan sammankomst eller tillställning.

Du som vill söka tillstånd för, eller anmäla, en allmän sammankomst eller offentlig tillställning

Du som vill anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan behöva ansöka om tillstånd enligt ordningslagen från Polismyndigheten.

Observera att du som anordnare ska uppge i ansökan om den allmänna sammankomsten eller den offentliga tillställningen kommer att hållas i enlighet med eventuella begränsningar i begränsningsförordningen och föreskrifter från länsstyrelsen. Den information som lämnas ska vara tillräcklig för att Polismyndigheten ska kunna bedöma om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kan hållas i enlighet med de krav som framgår av begränsningsförordningen och föreskrifter från länsstyrelsen.             

I vissa fall behöver allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bara anmälas hos Polismyndigheten. Mer information om detta finns i länkarna nedan.

Så ansöker du om att hålla en allmän sammankomst

Så ansöker du om att hålla en offentlig tillställning

Du som har ett tillstånd för fler deltagare än vad som nu är tillåtet

Du får bara genomföra din planerade sammankomst eller tillställning om du begränsar antalet deltagare i enlighet med gällande bestämmelser. Deltagarbegränsningar i begränsningsförordningen och eventuella föreskrifter från länsstyrelsen ersätter tidigare meddelat villkor om antal deltagare i ditt tillstånd från Polismyndigheten. Du behöver inte kontakta Polismyndigheten för att få ett nytt tillstånd. Du som anordnare förväntas följa de begränsningar som gäller och att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar av dessa.

Du som har ett pågående ärende om tillstånd för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning

Om du har sökt tillstånd för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, men ännu inte har fått ett beslut från Polismyndigheten, kan du ändra din ansökan så att den överensstämmer med de nya bestämmelserna.

Vanliga frågor och svar

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
 • sammankomster som hålls för religionsutövning,
  teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för
 • att framföra konstnärligt verk,
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
 • danstillställningar,
 • tivolinöjen och festtåg,
 • marknader och mässor,
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Privata tillställningar, exempelvis privata fester och företagsevenemang, räknas vanligtvis inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Observera att privata tillställningar ändå kan omfattas av begränsningar i begränsningsförordningen. Begränsningar enligt begränsningsförordningen kan också gälla bibliotek, simhallar allmänna färdmedel, torg, handelsplatser, gallerior, varuhus och liknande.

I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Som deltagare räknas inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av anordnaren. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer utanför till exempel en krog räknas inte som deltagare.

Begränsningarna av antalet deltagare gäller även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls utomhus.

Exempel på deltagare:

 • Fotbolls-/hockeymatch: endast publiken räknas som deltagare. Idrottsutövarna och tränarna eller andra yrkeskategorier som är nödvändiga för matchens genomförande, räknas inte som deltagare.
 • Motionslopp: både publiken och löparna/idrottsutövarna räknas som deltagare. Detta gäller för idrottsevenemang där den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar idrotten.
 • Motorsporttävlingar som inte hålls på väg eller i terräng: endast publiken, inte föraren och dennes team, räknas som deltagare. Observera att motortävlingar på väg eller i terräng i stället kräver tillstånd av länsstyrelsen.
 • Teaterföreställningar, operaföreställningar och konserter: endast publiken räknas som deltagare. Ensemblen eller bandet räknas inte som deltagare. Publiken utgör den större folksamlingen.
 • Sammankomster för religionsutövning: Religionsledare (såsom präster imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer m.fl. med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare.
 • Marknader: både säljare, köpare och de som endast kommer för att titta räknas som deltagare. Anordnaren av marknaden räknas inte som deltagare.
 • Danstillställningar: det är inte bara de som befinner sig på dansgolvet som räknas som deltagare, utan alla som befinner sig i de utrymmen som besökarna till danstillställningen har tillgång till räknas in i deltagarantalet. Om danstillställningen exempelvis hålls på en restaurang och deltagarna kan röra sig fritt mellan dansgolv, restaurang och övriga ytor räknas alla besökare där som deltagare.

Nej. Du får inte ha fler deltagare även om du kan tillhandahålla en yta om minst 10 kvm per person till ett större antal än vad deltagarbegränsningarna är just nu för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Samma begränsningar i antal deltagare gäller även när sammankomsten eller tillställningen ska hållas på en stor yta, exempelvis på en arena eller på en stor yta utomhus.

En begravning får ha högst 20 deltagare om den är att se som en allmän sammankomst för religions­utövning som hålls med anledning av dödsfall. Begravningar, urnsättningar och motsvarande är sammankomster om de exempelvis hålls som en ceremoni där religionsfriheten utövas. För att en begravning ska betraktas som allmän måste även allmänheten ha tillträde till den. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

En borgerlig begravning räknas inte som en allmän sammankomst. Antalet deltagare vid en borgerlig begravning begränsas därför inte av den anledningen. Dock omfattas även borgerliga begravningar av gällande lagar, regler samt rekommendationer från ansvariga myndigheter vilket kan innebära att det ändå kan finnas en begränsning i hur många som får delta.

Polismyndigheten tittar inte bara på antalet försäljare eller uppställda bord för att avgöra om en försäljning är att betrakta som en marknad. Polismyndigheten tittar även på om försäljningen har marknadsförts och i vilken omfattning, om försäljningen är tänkt att locka många köpare, platsen för försäljningen och om försäljningen är samordnad med exempelvis gemensamt datum och gemensamma öppettider. En bedömning görs i det enskilda fallet.

Nej, det finns inte någon sådan definition. Vad som definierar en folksamling är till exempel att deltagarna ska vara så många att det inte säkert går att fastställa vem som gör vad, den enskilde ska försvinna i massans anonymitet, och det ska inte vara en sluten grupp.

En talare med åhörare i en galleria eller ett köpcentrum kan i vissa fall vara att anse som en allmän sammankomst.

Observera också att handelsplatser, gallerior och varuhus kan omfattas av begränsningar enligt begränsnings-förordningen.

Det har i vissa fall visat sig vara mycket svårt för den som är anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar att upprätthålla det tillåtna antalet deltagare. Det har lett till stora folksamlingar. Vid dialog med anordnaren vill polisen därför ha en redogörelse för hur anordnaren ska kunna upprätthålla begränsningen. Om anordnaren inte på ett övertygande sätt kan visa på att det i det konkreta fallet finns förutsättningar att upprätthålla begränsningen bör tillstånd avslås. I den samlade bedömningen väger polisen även in t.ex. information om hur pass känt det är hos allmänheten att evenemanget ska äga rum. Evenemangets innehåll saknar betydelse för tillståndsprövningen.

Rätten att demonstrera är en grundlagsskyddad rättighet, men av regeringsformen framgår att mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas bland annat för att motverka epidemier. Det finns enligt ordningslagen en möjlighet att avslå ansökan om tillstånd för en allmän sammankomst bland annat för att motverka epidemi. Den rådande pandemin faller in under dessa bestämmelser. 

Utöver dessa möjligheter har riksdag och regering beslutat om ytterligare begränsningar att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i covid-19-lagen och begränsningsförordningen.  En länsstyrelse kan dessutom i vissa fall meddela förbud mot att inom länet eller en del av det hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med ännu färre deltagare.

Utgångspunkten är att alla utrymmen där en allmän sammankomst eller offentlig tillställning äger rum, inklusive restauranger, är en del av evenemanget och omfattas av deltagarbegränsningen.

Restauranger räknas inte som en del av den offentliga tillställningen om:

 • Man kan ta sig till restaurangen utan att beblanda sig med övrig publik på sammankomsten/tillställningen.
 • Man kan inte röra sig fritt ut till övriga anläggningen.
 • Man betalar ingen inträdes-/biljettavgift för att komma till restaurangen i samband med sammankomsten/tillställningen. Även årskort räknas som en sådan avgift. Inte heller bör restaurangens gäster tilldelas sina platser genom utdelning av eller köp av biljetter för tillställningen.

Personer som är gäster på sådana restauranger som uppfyller kriterierna ovan räknas alltså inte som deltagare på den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen.

Den som i egenskap av anordnare bryter mot ordningslagen kan straffas för det. Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls i strid med bestämmelserna.

Frågor kring specifika sammankomster eller tillställningar hänvisas till respektive arrangör.