För närvarande är det tekniska problem med vårt passbokningssystem, både på webb och via 114 14. Vi ber er försöka lite senare om det inte fungerar att boka tider för pass i nuläget.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Här hittar du samlad information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Håll dig uppdaterad

Tänk på att du som anordnare förväntas hålla dig uppdaterad om ändringar som görs i lagstiftningen, deltagarbegränsningarna och vilka restriktioner som gäller i just ditt län. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten.

Bestämmelser om begränsningar för att få genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns i lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen). Det är främst begränsningsförordningen som är aktuell i detta sammanhang.

Begränsning av antalet deltagare

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare till högst åtta.

Observera att det inte spelar någon roll om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kräver tillstånd eller inte. Den omfattas ändå av begränsningen av antalet deltagare. Att du ska ha din sammankomst eller tillställning på en stor yta, exempelvis på en arena eller stora ytor utomhus spelar inte heller någon roll. Är det en allmän sammankomst eller offentlig tillställning gäller begränsningen om högst åtta deltagare.

Undantag från huvudregeln om åtta deltagare

En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall, det vill säga en religiös begravningsceremoni, får ha högst 20 deltagare.

För en borgerlig begravning finns ingen deltagarbegränsning. Däremot ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) följas.

Vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar där en deltagare anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till en annan deltagare och man i övrigt kan hålla detta avstånd under hela sammankomsten eller tillställningen får antalet deltagare uppgå till högst 300. Observera dock att länsstyrelsen kan begränsa antalet deltagare i denna undantagssituation, vilket samtliga länsstyrelser också valt att göra. Det innebär att det i dagsläget inte finns någon möjlighet att genomföra en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än åtta deltagare, oavsett utformning.

Polismyndighetens roll

Polismyndigheten tar hänsyn till begränsningsförordningen och länsstyrelsens eventuella begränsningar av deltagarantalet i sin handläggning av ansökningar om tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polismyndigheten kan avslå ansökningar om att anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning om det framgår att sammankomsten eller tillställningen kommer att hållas i strid med begränsningsförordningen eller föreskrifter från länsstyrelsen. Ett sådant avslag kan exempelvis meddelas om det framkommer att gränsen för antalet tillåtna deltagare kommer att överskridas.

Polismyndigheten kan också upplösa en pågående allmän sammankomst eller offentlig tillställning som genomförs i strid med  begränsningsförordningen.

Du som vill söka tillstånd för, eller anmäla, en allmän sammankomst eller offentlig tillställning

Du som vill anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan behöva ansöka om tillstånd enligt ordningslagen från Polismyndigheten.

Observera att du som anordnare ska uppge i ansökan om den allmänna sammankomsten eller den offentliga tillställningen kommer att hållas i enlighet med eventuella begränsningar i begränsningsförordningen och föreskrifter från länsstyrelsen. Den information som lämnas ska vara tillräcklig för att Polismyndigheten ska kunna bedöma om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kan hållas i enlighet med de krav som framgår av begränsningsförordningen och föreskrifter från länsstyrelsen.             

I vissa fall behöver allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bara anmälas hos Polismyndigheten. Mer information om detta finns i länkarna nedan.

Så ansöker du om att hålla en allmän sammankomst

Så ansöker du om att hålla en offentlig tillställning

Du får bara genomföra din planerade sammankomst eller tillställning om du begränsar antalet deltagare i enlighet med gällande bestämmelser. Deltagarbegränsningar i begränsningsförordningen och eventuella föreskrifter från länsstyrelsen ersätter tidigare meddelat villkor om antal deltagare i ditt tillstånd från Polismyndigheten. Du behöver inte kontakta Polismyndigheten för att få ett nytt tillstånd. Du som anordnare förväntas följa de begränsningar som gäller och att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar av dessa.

Om du har sökt tillstånd för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, men ännu inte har fått ett beslut från Polismyndigheten, kan du ändra din ansökan så att den överensstämmer med de nya bestämmelserna.

Vanliga frågor och svar

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
 • sammankomster som hålls för religionsutövning,
  teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för
 • att framföra konstnärligt verk,
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
 • danstillställningar,
 • tivolinöjen och festtåg,
 • marknader och mässor,
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Privata tillställningar, exempelvis privata fester och företagsevenemang, räknas vanligtvis inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Observera att privata tillställningar ändå kan omfattas av begränsningar i begränsningsförordningen. Begränsningar enligt begränsningsförordningen kan också gälla bibliotek, simhallar allmänna färdmedel, torg, handelsplatser, gallerior, varuhus och liknande.

En bedömning av vem som är att anse som deltagare måste göras i varje enskilt fall, där man tar hänsyn till alla relevanta omständigheter. Det har betydelse på vilket sätt allmänheten har möjlighet att delta i sammankomsten eller tillställningen. Om i princip vem som helst kan anmäla sig som deltagare i t.ex. en tävling räknas dessa personer som deltagare. Om däremot tävlingen anordnas endast för elitidrottare har allmänheten inte tillträde till tävlingen utan kan bara delta som publik. Publiken räknas då som deltagare.

Som deltagare räknas de personer som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning in.

Som deltagare räknas inte polis och ordningsvakt. Inte heller annan säkerhetspersonal eller funktionärer som tjänstgör på uppdrag av anordnaren och som är nödvändiga för att arrangemanget ska kunna genomföras räknas som deltagare.

Begränsningarna av antalet deltagare gäller oavsett om den allmänna sammankomsten och offentliga tillställningen hålls inomhus eller utomhus.

Några generella exempel:

Fotbolls- eller hockeymatch: publiken räknas som deltagare. Idrottsutövare, tränarna och annan personal som är nödvändiga för matchens genomförande räknas inte som deltagare.

Motionslopp: både publiken och idrottsutövarna räknas som deltagare. Detta gäller för idrottsevenemang där den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar idrotten.

Motorsportstävlingar: Om tävlingen, exempelvis speedway, genomförs på en arena räknas endast publiken som deltagare. Förare och nödvändiga funktionärer räknas inte som deltagare. Om det i stället är fråga om ett sådant motorsportsarrangemang där i princip vem som helst kan anmäla sig som tävlande räknas även dessa personer som deltagare. Både tävlande och publik räknas då som deltagare. Observera att motortävlingar på väg eller i terräng i stället kräver tillstånd av länsstyrelsen.

Teaterföreställningar, operaföreställningar och konserter: endast publiken räknas som deltagare. Ensemblen eller bandet räknas inte som deltagare. Publiken utgör den större folksamlingen.

Sammankomster för religionsutövning: Religiösa ledare (såsom präster, imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer m.fl. med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare.

Marknader, loppmarknader och mässor: både säljare, köpare och de som endast kommer för att titta räknas som deltagare. Anordnaren av marknaden, loppmarknaden eller mässan räknas inte som deltagare.

Danstillställningar: Alla som befinner sig i de utrymmen som besökarna till danstillställningen har tillgång till räknas in i deltagarantalet. Om danstillställningen exempelvis hålls på en restaurang och deltagarna kan röra sig fritt mellan dansgolv, restaurang och övriga ytor räknas alla besökare där som deltagare. Personer som köar utanför räknas inte som deltagare.

En begravning får ha högst 20 deltagare om den är att se som en allmän sammankomst för religions­utövning som hålls med anledning av dödsfall. Begravningar, urnsättningar och motsvarande är sammankomster om de exempelvis hålls som en ceremoni där religionsfriheten utövas. För att en begravning ska betraktas som allmän måste även allmänheten ha tillträde till den. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

En borgerlig begravning räknas inte som en allmän sammankomst. Antalet deltagare vid en borgerlig begravning begränsas därför inte av den anledningen. Dock omfattas även borgerliga begravningar av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12).

Den form av minnesstund som de anhöriga ofta håller efter en begravning där en begränsad krets personer, till exempel släkt och vänner, bjuds in är inte en allmän sammankomst (under förutsättning att allmänheten inte har tillträde). En sådan minnesstund kan däremot ses som en privat sammankomst. Det innebär att den ändå omfattas av de begränsningar i antalet deltagare som finns i begränsningsförordningen gällande privat sammankomst. Minnesstunden omfattas av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12).

Studentutspring, mösspåtagning, champagnefrukost och picknick i olika former är inte en offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Arrangemangen omfattas därmed inte av den deltagarbegränsning som gäller enligt begränsningsförordningen. Tänk dock på att Folkhälsomyndigheten utfärdat riktlinjer om studentfiranden, att det kan finnas kommunala föreskrifter att förhålla sig till (exempelvis vistelseförbud) och att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. ska följas.

Studentskivan, studentbalen eller avslutningsfesten kan bedömas som en offentlig tillställning (t.ex. en danstillställning) om allmänheten har tillträde. Så kan t.ex. vara fallet om deltagarna tillåts ta med kompisar eller anhöriga till festen. Kretsen av personer som har möjlighet att delta blir då så stor att allmänheten anses ha tillträde. Festerna omfattas då av begränsningsförordningen. Antalet deltagare får uppgå till maximalt åtta stycken. Tänk på att även om allmänheten inte är inbjuden till den planerade festen, och den därmed inte är att se det som en offentlig tillställning, kan festen ändå behöva begränsas i antalet deltagare. Beroende på var festen hålls kan den omfattas av begränsningsförordningen regler om privata sammankomster. Även då får antalet deltagare uppgå till maximalt åtta. Vid frågor om privata sammankomster kan man kontakta länsstyrelsen.

Transportstyrelsen har förlängt förbudet att åka studentflak till och med den 30 juni 2021. Förbudet omfattar bl.a. lastbilsflak, bilar med flak och släpvagnar. Om man som förare eller passagerare bryter mot förbudet kan en ordningsbot utfärdas.

S.k. partybussar och partybåtar är som huvudregel inte att betrakta som offentliga tillställningar. För sådana evenemang gäller istället begränsningsförordningens regler om privata sammankomster i upplåtna lokaler eller utrymmen. Antalet deltagare får då uppgå till max åtta.

Organiserade bilträffar där avsikten är att visa upp sin bil alternativt titta på andras bilar, delta i eller titta på olika bedömningstävlingar eller det finns försäljningsstånd där reservdelar eller tidstypiska kläder säljs bedöms som offentliga tillställningar. Dessa bilträffar liknas vid en mässa.

Det finns också exempel på tillfällen då ett stort antal personer med bilar samlas på en större öppen yta, såsom en parkeringsplats vid ett köpcentrum, en mack eller en restaurang utan att det bedöms som en mässa. Samlingarna kan bestå av ett fåtal eller tiotal personer men kan också uppgå till flera tusen personer. Samlingarna har inget egentligt syfte utöver att man vill umgås. Denna form av ”bilträff” bedöms inte som en offentlig tillställning utan jämförs med andra tillfällen när många personer samlas utomhus för att umgås.  

Den som bedriver verksamhet i form av en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning ska vidta ett antal åtgärder för att se till att risken för smittspridning minskar. Bland annat ska antalet besökare begränsas och trängsel undvikas både på området och vid in- och utpassage. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska också följas.

Inom till exempel nöjesparker förekommer det att det anordnas allmänna sammankomster i form av teaterföreställningar eller konserter. Delar av en nöjespark kan exempelvis också vara ett tivolinöje som är en offentlig tillställning. Observera att där allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar pågår inom en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning gäller begränsningsförordningens bestämmelser om högst åtta deltagare.

Det förekommer normalt även handelsplatser och serveringsställen i sådana parker. Dessa verksamheter omfattas av begränsningsförordningens bestämmelser om handelsplatser respektive regleringen som meddelats med stöd av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

En marknad är en offentlig tillställning och omfattas av begränsningsförordningen. Även loppmarknader räknas in. Maximalt åtta deltagare är tillåtna.

Polismyndigheten tittar inte bara på antalet försäljare eller uppställda bord för att avgöra om en försäljning är att betrakta som en marknad. Polismyndigheten tittar även på om försäljningen har marknadsförts och i vilken omfattning, om försäljningen är tänkt att locka många köpare, platsen för försäljningen och om försäljningen är samordnad med exempelvis gemensamt datum och gemensamma öppettider. En bedömning görs i det enskilda fallet.

Nej. Du får inte ha fler deltagare även om du kan tillhandahålla en yta om minst 10 kvm per person till ett större antal än vad deltagarbegränsningarna är just nu för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Samma begränsningar i antal deltagare gäller även när sammankomsten eller tillställningen ska hållas på en stor yta, exempelvis på en arena eller på en stor yta utomhus.

Nej, det finns inte någon sådan definition. Vad som definierar en folksamling är till exempel att deltagarna ska vara så många att det inte säkert går att fastställa vem som gör vad, den enskilde ska försvinna i massans anonymitet, och det ska inte vara en sluten grupp.

En talare med åhörare i en galleria eller ett köpcentrum kan i vissa fall vara att anse som en allmän sammankomst.

Observera också att handelsplatser, gallerior och varuhus kan omfattas av begränsningar enligt begränsningsförordningen.

Det har i vissa fall visat sig vara mycket svårt för den som är anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar att upprätthålla det tillåtna antalet deltagare. Det har lett till stora folksamlingar. Vid dialog med anordnaren vill polisen därför ha en redogörelse för hur anordnaren ska kunna upprätthålla begränsningen. Om anordnaren inte på ett övertygande sätt kan visa på att det i det konkreta fallet finns förutsättningar att upprätthålla begränsningen bör tillstånd avslås. I den samlade bedömningen väger polisen även in t.ex. information om hur pass känt det är hos allmänheten att evenemanget ska äga rum. Evenemangets innehåll saknar betydelse för tillståndsprövningen.

Rätten att demonstrera är en grundlagsskyddad rättighet, men av regeringsformen framgår att mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas bland annat för att motverka epidemier. Det finns enligt ordningslagen en möjlighet att avslå ansökan om tillstånd för en allmän sammankomst bland annat för att motverka epidemi. Den rådande pandemin faller in under dessa bestämmelser. 

Utöver dessa möjligheter har riksdag och regering beslutat om ytterligare begränsningar att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i covid-19-lagen och begränsningsförordningen.  En länsstyrelse kan dessutom i vissa fall meddela förbud mot att inom länet eller en del av det hålla en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Utgångspunkten är att alla utrymmen där en allmän sammankomst eller offentlig tillställning äger rum, inklusive restauranger, är en del av evenemanget och omfattas av deltagarbegränsningen.

Restauranger räknas inte som en del av den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen om:

 • det inte krävs inträdes-/biljettavgift för att komma till restaurangen i samband med sammankomsten/tillställningen. Även årskort räknas som en sådan avgift.
 • man kan ta sig till restaurangen utan att beblanda sig med övrig publik på sammankomsten/tillställningen.
 • man inte kan röra sig fritt ut till övriga anläggningen.

Personer som är gäster på sådana restauranger som uppfyller kriterierna ovan räknas alltså inte som deltagare på den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen.

Om man genomför eller planerar att genomföra en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än åtta deltagare kan Polismyndigheten ställa in eller upplösa sammankomsten eller tillställningen. Att Polismyndigheten upplöser en sammankomst eller tillställning betyder att Polismyndigheten avbryter den.

När Polismyndigheten upplöst eller ställt in den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare från platsen. Polismyndigheten får också förbjuda tillträde till området eller utrymmet, d.v.s. spärra av området.

Om du ska anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska du ansöka om tillstånd eller anmäla detta hos Polismyndigheten. Om du inte gör det kan du göra dig skyldig till brott mot ordningslagen. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls i strid med bestämmelserna i begränsningsförordningen.

Frågor kring specifika sammankomster eller tillställningar hänvisas till respektive arrangör.