Sök tillstånd för filminspelning

Innan du använder e-tjänsten finns det ett par saker du behöver tänka på.

Använd inte e-tjänsten om:

  • du har skyddad identitet.
  • du saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer. 

Använd då blanketten på förra sidan eller kontakta polisen på 11414.

Vid ansökan om tillstånd för användande av offentlig plats behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Detta gäller även de personuppgifter du uppger om andra. De personuppgifter som lämnas i och med ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till en kommun då kommunen ska yttra sig i ärendet enligt ordningslagen. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Ändamålet med behandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 5 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ha följande handlingar redo när du startar e-tjänsten

Du kommer att bli ombedd att bifoga några handlingar i e-tjänsten. Tillåtna format för bilagor är pdf, docx, jpg, png och maximal storlek per bilaga är 10 MB.

  • Beskrivning av filminspelningen. Du behöver bifoga en beskrivning innehållandes:
    • scenbeskrivning där det framgår vad som ska ske på platsen under inspelningsscenen/scenerna
    • skiss eller karta där placering av utrustning som till exempel kamerastativ, monitor, tält, fikabord, segel och lampor framgår
    • beskrivning av hur fordonstrafikanter och gångtrafikanter ska stoppas och en bild där placering av flaggvakter framgår (om det är aktuellt)
  • Vid behov en ritning över placering och förvaring av pyroteknik (om pyroteknik ska användas under inspelningen). Om möjligt ska en ritning över var varorna ska placeras under användandet och var de förvaras när de inte används bifogas, detta är dock frivilligt.