Fakta om brott i nära relation

Den här typen av brott förekommer i alla former av relationer, i alla samhällsgrupper, i alla delar av landet. Barn och unga är extra utsatt då den vanligaste förövaren vid brott mot barn är en förälder eller annan närstående till familjen.

Olika motiv till våld i nära relationer

Brotten sker oftast i hemmet och kan därför vara svåra att upptäcka för polisen och övriga rättsväsendet. Det gör att det också kan vara svårt att ingripa och hjälpa den som är utsatt.

I många fall är motivet svartsjuka eller konflikter i samband med separation eller skilsmässa. Ofta finns alkohol med i bilden. Inte sällan handlar det också om att den ena parten vill ha makt och kontroll över den andra.

Det kan också handla om så kallad hedersrelaterad brottslighet, det vill säga att en familj övervakar sina medlemmar så att de inte gör något som kan äventyra familjens heder. Eller att de bestraffar en familjemedlem som brutit mot släktens regler.

Okänt antal utsatta

Det här är en vanlig typ av brott. Exakt hur många som är utsatta vet ingen, men enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, anmäler 25 procent av alla som blivit utsatta.

Det är vanligt att bagatellisera

Många som blir utsatta för brott av sin partner lever ändå kvar i relationen under lång tid. Att man väljer att stanna kvar kan ha flera förklaringar, till exempel att man fortfarande älskar sin partner eller är orolig för hur det ska gå för honom/henne om man går eller är rädd för konsekvenserna av ett uppbrott.

Det är också vanligt att den som är utsatt själv bagatelliserar våldet och "viftar bort" det man utsätts för, eftersom man efter lång tid av psykiskt och fysiskt våld känner sig mindre värd som människa. Man skuldbelägger sig själv och tycker att man förtjänar våldet.

Hur barn påverkas av brott i nära relation

Barn som upplever kränkningar, hot och våld i hemmet drabbas av både fysiska och psykiska skador.

Forskning visar på att dessa barn visar mer tecken på oro, ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom och aggressivitet än andra barn.

Det är därför viktigt att inte glömma bort barnen, även om föräldrarna tror att barnet inte har sett eller märkt av våldet eller hoten.

Våld mellan vuxna i familjen ökar risken för att även barnen ska utsättas för fysiskt våld.

Hur jobbar polisen med barn?

Hos polisen finns särskilt utbildade barnförhörsledare som är vana att möta och prata med barn som har blivit utsatta för alla typer av brott.

Barn som bevittnat våld i nära relationer betraktas som brottsoffer och har rätt till brottsskadeersättning. För att barn ska kunna få ut sin brottsskadeersättning måste det alltid finnas en polisanmälan.

Polisens arbete mot brott mot barn

Brott mot personer med funktionsnedsättning är svåra att upptäcka

Brott i nära relationer förekommer även i relationer där den ena parten står i beroendeställning till den andra – till exempel till följd av funktionsnedsättning.

Det kan handla om fysiska funktionshinder som begränsad rörelseförmåga eller nedsatt syn och hörsel, men också om psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Den här gruppen har det extra svårt, just eftersom de ofta är så beroende av den person som är både partner och förövare. Det gör de här brotten ännu svårare att upptäcka.

Därför är du som bevittnar, eller misstänker, brott just mot människor med funktionsnedsättning extra viktig. Om du kommer i kontakt med någon som du tror är utsatt, genom ditt jobb eller på annat sätt, ska du komma till oss på polisen.

 

Till toppen