Sök
Stäng Meny

Det här är brott i nära relation

Brott i nära relation är när du blir utsatt för olika typer av våld såsom hot, fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuellt våld. En närstående kan vara till exempel en partner eller före detta partner, föräldrar, syskon eller barn.

Lämna sidan och dölj ditt besök

Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna är eller har varit gifta, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Närstående omfattar också barn, föräldrar och syskon.

Brotten kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara brott där man tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner sig hemma hos någon utan lov. Genom att göra en polisanmälan är det möjligt att stoppa det våld eller de övergrepp man utsätts för.

Den här typen av brott förekommer i alla former av relationer, i alla samhällsgrupper, i alla delar av landet. Barn och unga är extra utsatt då den vanligaste förövaren vid brott mot barn är en förälder eller annan närstående till familjen.

Olika motiv till våld i nära relation

Brotten sker oftast i hemmet och kan därför vara svåra att upptäcka för polisen och övriga rättsväsendet. Det gör att det också kan vara svårt att ingripa och hjälpa den som är utsatt.

I många fall är motivet svartsjuka eller konflikter i samband med separation eller skilsmässa. Ofta finns alkohol med i bilden. Inte sällan handlar det också om att den ena parten vill ha makt och kontroll över den andra.

Det kan också handla om så kallad hedersrelaterad brottslighet. Det är brott som helt eller delvis begåtts för att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps anseende utifrån en föreställning om heder.

Mer om hedersrelaterad brottslighet

Okänt antal utsatta

Det här är en vanlig typ av brott. Exakt hur många som är utsatta vet ingen, men enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, är det en av fyra utsatta som anmäler. 

Brottsförebyggande rådet

Det är vanligt att bagatellisera

Många som blir utsatta för brott av sin partner lever ändå kvar i relationen under lång tid. Att man väljer att stanna kvar kan ha flera förklaringar, till exempel att man fortfarande älskar sin partner eller är orolig för hur det ska gå för honom/henne om man går eller är rädd för konsekvenserna av ett uppbrott.

Det är också vanligt att den som är utsatt själv bagatelliserar våldet och "viftar bort" det man utsätts för, eftersom man efter lång tid av psykiskt och fysiskt våld känner sig mindre värd som människa. Man skuldbelägger sig själv och tycker att man förtjänar våldet.

Eva och Johan - en film om svartsjuka och våld i nära relation

Brott mot personer med funktionsnedsättning är svåra att upptäcka

Brott i nära relationer förekommer även i relationer där den ena parten står i beroendeställning till den andra – till exempel till följd av funktionsnedsättning.

Det kan handla om fysiska funktionshinder som begränsad rörelseförmåga eller nedsatt syn och hörsel, men också om psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Den här gruppen har det extra svårt, eftersom de ofta är så beroende av den person som är både partner och förövare. Det gör de här brotten ännu svårare att upptäcka.

Därför är du som bevittnar, eller misstänker, brott mot människor med funktionsnedsättning extra viktig. Om du kommer i kontakt med någon som du tror är utsatt, ska du komma till oss på polisen.

Hur barn påverkas av brott i nära relation

Barn som upplever kränkningar, hot och våld i hemmet drabbas av både fysiska och psykiska skador. Forskning visar på att dessa barn visar mer tecken på oro, ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom och aggressivitet än andra barn. Det är därför viktigt att inte glömma bort barnen, även om föräldrarna tror att barnet inte har sett eller märkt av våldet eller hoten.

Våld mellan vuxna i familjen ökar risken för att även barnen ska utsättas för fysiskt våld.

Brott mot barn och unga