Hedersrelaterade brott – utsatt

Om du har blivit utsatt för hedersrelaterade brott är det viktigt att du anmäler det till polisen. Det finns hjälp och stöd att få.

Anmäl brott till polisen

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

Många brott kan anmälas via e-tjänster. Det gäller till exempel stöld, inbrott, kontokortsbedrägeri, skadegörelse och parkeringsskada. 

Anmälan som kan göras i e-tjänster

Tänk på att:

  • Eventuella fysiska skador bör dokumenteras, helst fotograferade, av en läkare. Dokumentationen utgör sedan bevismaterial i den fortsatta rättsprocessen.
  • Tänk efter vem som kan ha sett skadorna, om det finns tidigare skador eller händelser som är dokumenterade genom bilder, dagboksanteckningar med mera. Detta kan vara viktiga bevismaterial.
  • Tänk på att även hot och kränkningar kan vara brottsliga handlingar.
  • Spara eventuella hot du får via telefon, mejl eller sociala medier.
  • Finns det någon som känner till vad du har utsatts för kan den personen bli ett viktigt vittne. 

Hjälp vid anmälan

  • Polisen tar upp en anmälan, men kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation.
  • Polisen gör vanligtvis en riskanalys och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm.

Information om du behöver skydd

Du kan även vända dig till socialtjänsten i din kommun som ger dig hjälp och stöd.

Rätt att få skyddat boende

På flera orter i landet finns skyddat boende där personalen är specialiserad på att hjälpa personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Många av dessa boenden tar emot barn, även i akuta situationer. Du har rätt till skyddat boende så länge det behövs och tills du fått hjälp att hitta ett eget boende.

Få hjälp och stöd

Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet. Du hittar dem via Kvinnofridslinjen och Brottsofferjouren.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla, även män, kan ringa kostnadsfritt. Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Det syns inte på din telefonräkning att du ringt dit.

Stöd i rättsprocessen

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Du kan även få ett juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Önskar du ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare.

Beskrivning av hedersrelaterade brott

Hedersrelaterad brottslighet är brott som helt eller delvis begåtts för att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps anseende utifrån en föreställning om heder.

Det kan handla om nästan vilket brott som helst, som till exempel:

Många unga utsätts idag för begränsningar och kränkningar av sin frihet och integritet som ofta kan utgöra brottsliga handlingar och som i de sammanhang och med den systematik de utförs får enorma konsekvenser för den som drabbas.

Straff

Hedersmotiv är en av de saker som ska vägas in vid valet av straff. Från och med den 1 juli 2020 finns en lag som skärper straffen för brott med hedersmotiv i 29 kap. 2 § p. 10 BrB:

"Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas […] om ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder."

Utreseförbud

Socialnämnden kan ansöka om utreseförbud för barn som löper stor risk att tas med utomlands för barnäktenskap eller könsstympning. Då är det förvaltningsrätten som beslutar. Socialnämnden kan ta beslut om tillfälligt utreseförbud om det behövs och det inte finns tid till att vänta på rättens beslut. Att ta med ett barn utomlands trots att ett utreseförbud finns är kriminellt och kan leda till fängelse i upp till två år. Detta beskrivs i lagparagraferna 31 a § LVU, 31 d § LVU och 45 § LVU.

Var och en som tar med en person med reseförbud ut ur Sverige omfattas av brottet. Även försök är straffbart och det räcker att gärningspersonen är medveten om eller borde ha förstått, men struntar i att barnet har utreseförbud.

Utreseförbud innebär att personen det gäller inte kan få något nytt pass. Om personen har ett pass, kan det återkallas eller omhändertas.