مقررات پاکسازی/حذف - مدت زمان باقی ماندن اطلاعات در بایگانی سوء سابقه

نوع مجازات است که مدت زمان باقی ماندن آنرا در بایگانی سوء سابقه تعیین می کند.

اطلاعاتی که 3 سال پس از تصمیم گیری حذف می شوند

هشدار مجازات (تصمیم دادستان برای عدم پیگرد قانونی جُرم)، در مواردی که سن فرد در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده باشد.

اطلاعاتی که 5 سال پس از حکم دادگاه، تصمیم/قرار یا با تأیید حذف می شوند
·         جریمه های نقدی، مانند جریمه سرعت غیر مجاز.

 • جریمه نقدی روزانه.
 • ممنوعیت ورود.
 • مجازات حبس تعزیری که مطابق ماده 8 یا 9 فصل 35  قانون جرائم کیفری یا مجازات تبدیلی برای جریمه که مطابق ماده 18 یا 21 قانون اجرای جرائم حذف شده باشد.
 • حکم مشروط برای فردی که سن او هنگام ارتکاب جُرم زیر 18 سال بوده است.
 • نظارت تأمینی برای فردی که سن او هنگام ارتکاب جُرم زیر 18 سال بوده است.
 • خدمت جوانان برای فردی که سن او هنگام ارتکاب جُرم زیر 18 سال بوده است.
 • مراقبت از جوانان و واگذاری برای درمان مطابق قانون (1988:870) راجع به مراقبت از معتادان در برخی موارد، چنانچه سن فرد هنگام ارتکاب جُرم زیر 18 سال بوده است.
 • اطلاعات در مورد اعلام عدم مجازات مطابق ماده 6 فصل 30 قانون جرائم کیفری چنانچه سن فرد هنگام ارتکاب جُرم زیر 18 سال بوده است.

اطلاعاتی که 10 سال پس از حکم دادگاه، تصمیم/قرار یا با تأیید حذف می شوند

 • حکم مشروط.
 • عدم پیگرد قانونی (تصمیم دادستان در صورتی که فرد در زمان ارتکاب جرم بیش از ١٨ سال سن داشته باشد).
 • نظارت تأمینی.
 • خدمت جوانان برای فردی که سن او هنگام ارتکاب جُرم بالای 18 سال بوده است.
 • مراقبت از جوانان و واگذاری برای درمان مطابق قانون (1988:870) راجع به مراقبت از معتادان در برخی موارد، چنانچه سن فرد هنگام ارتکاب جُرم بالای 18 سال بوده است.
 • اطلاعات در مورد اعلام عدم مجازات مطابق ماده 6 فصل 30 قانون جرائم کیفری چنانچه سن فرد هنگام ارتکاب جُرم بالای 18 سال بوده است.
 • تصمیم ممنوعیت تماس و ممنوعیت مطابق ماده 5 فصل 3 قانون (2015:642) راجع به مقررات حفاظتی اروپا.
 • مجازات حبس تعزیری که با تحمل حبس قبلی یا تصمیم عفو مبنی بر تبرئه کامل، تشخیص داده شود که بطور کامل به اجرا در آمده است.

اطلاعاتی که 10 سال پس از تحمل مجازات حذف می شوند

 • مجازات حبس یا انتقال مجازات برای جریمه (10 سال پس از آزاد شدن).
 • مراقبت جوانان پشت درب های بسته (10 سال پس از آنکه مجازات بطور کامل اجرا شده باشد).
 • درمان روانپزشکی قانونی (10 سال پس از ترخیص).

مطالب بیشتر در باره حذف (پاکسازی)

یک مورد در بایگانی سوء سابقه بایستی تا زمانی که وقت پاکسازی، وقت حذف مورد دیگری فرا نرسیده بایستی در بایگانی باقی بماند. جریمه نقدی از این قاعده مستثنی است چون جرائم نقدی بر وقت حذف/پاکسازی سایر موارد تأثیری ندارند.

طولانی ترین مدتی که یک مورد در بایگانی سوء سابقه باقی می ماند 20 سال است، به استثناء احکام حبس تعزیری که حداکثر 20 سال پس از آزاد شدن و واگذاری برای درمان روانپزشکی قانونی که حداکثر 20 سال پس از ترخیص حذف/پاکسازی می شوند (ماده 17 و 18).

اگر یک جُرم مورد شکایت به صدور حکم ختم نشود در بایگانی سوء سابقه ثبت نمی شود. حکم تبرئه در مرجع اول دادرسی نیز ثبت نمی شود. هنگام تبرئه در مرجع دادرسی بالاتر مورد سوء سابقه پس از تاریخ قطعی و لازم الاجرا شدن حکم، از بایگانی سوء سابقه حذف/پاکسازی می شود.

مقررات مربوط به پاکسازی یا حذف اطلاعات در بایگانی سوء سابقه در قانون بایگانی سوء سابقه وجود دارد.

قانون بایگانی سوء سابقه در وبگاه پارلمان سوئد