قوانین و قواعد

Statue

پلیس به این گونه در مقابل تخلفات رانندگی عمل می کند

در اینجا می توانید اطلاعاتی در باره ی عملکرد پلیس در مقابل تخلفات رانندگی، مثل سرعت غیر مجاز و یا رانندگی در حال مستی و یا رانندگی پس از استفاده از مواد مخدر کسب کنید.

عملکرد پلیس در مقابله با جرائم روزمره

در اینجا می توانید اطلاعاتی در باره ی عملکرد پلیس در مقابل جرائم روزمره کسب کنید.

قوانین سکونت در سوئد

سوئد کنترل های جدیدی را در مرز موقت خود پیاده کردهاست

سوئد کنترل های جدیدی را در مرز موقت خود پیاده کرده است

افرادی که می خواهند از سایر کشورهای شنگن در بعضی از نقاط مرزی وارد سوئد شوند توسط پلیس سوئد مورد بررسی قرار می گیرند. این امر بر حقوق و مسئولیت های پناهجویان تأثیری نخواهد گذاشت.