قوانین و قواعد

Statue

پلیس به این گونه در مقابل تخلفات رانندگی عمل می کند

در اینجا می توانید اطلاعاتی در باره ی عملکرد پلیس در مقابل تخلفات رانندگی، مثل سرعت غیر مجاز و یا رانندگی در حال مستی و یا رانندگی پس از استفاده از مواد مخدر کسب کنید.

عملکرد پلیس در مقابله با جرائم روزمره

در اینجا می توانید اطلاعاتی در باره ی عملکرد پلیس در مقابل جرائم روزمره کسب کنید.

قوانین سکونت در سوئد

سوئد کنترل های جدیدی را در مرز موقت خود پیاده کردهاست