פארשריפטן און געזעצן

Statue

טרעפיק פארלעצונגען

דא קענט איר לייענען וויאזוי די פאליציי ארבעט אקעגן טרעפיק פארלעצונגען אזויווי פארן שנעל, און דרייווען אונטער די איינפלוס פון דראגס אדער אלקאהאל.

וואליום פארברעכן

וואליום פארברעכן איז פארברעכנס וועלכע פארסירן אפט און באווירקט מערערע מענטשן, צום ביישפיל, קאר גניבות און גניבות פון קארס, ביציקל גניבות און נעמען פון געשעפטן אומבאצאלט, איינברעכערייען און הייזער, וואנדאליזם, שווינדל, אנפעלער, און דרייווען אנגעטרונקען.