פארברעכן פון קרבן

utsatt-for-brott

מאכן א באריכט

אויב זענט איר באטראפן געווארן פון א פארברעכן, זאלט איר דאס באריכטן פאר די פאליציי די שנעלסטע וואס מעגליך. דא קענט איר לייענען וואס איר קענט טוען דערצו.

הילף פאר פארברעכן באטראפענע

דא קענען פארברעכן באטראפענע באקומען אינפארמאציע וועלכע סארט הילף און שטיצע זיי קענען באקומען.

פארברעכנס דורך נאנטע

דא קענט איר אויסגעפונען וואס צו טוען אויב איר ווילט באריכטן אז איינער וואס איז נאנט פארבינדן מיט אייך באקלאפט אייך אדער שטעלט אייך אויס צו אנדערע מיסברויכן.

פארברעכנס אקעגן קינדער

דא קענט איר אויסגעפונען וואס צו טוען אויב איר פארדעכטיגט א פארברעכן קעגן א קינד.

האס פארברעכנס

דא קענט אויסגעפונען וויאזוי צו באריכטן א האס פארברעכן און וואספארא הילף איר קענט באקומען אויב איר אליינס זענט באטראפן געווארן פון א האס פארברעכן.

עהרע-פארבינדעטע פארברעכנס

דא קענט איר ליינען איבער וואס פארא שטיצע, קרבנות פון עהרע-פארבינדעטע פארברעכנס קענען באקומען.

געשלעכטליכע פארברעכן

אויב איר זענט געווען די קרבן פון געצוואונגע געשלעכטליכע באציאונגען אדער געשלעכטליכע פייניגונגען, זאלט איר זיך פארבינדן מיט די פאליציי ווי שנעלער מעגליך. סימנים וועלכע קענען זיין וויכטיגע באווייזן, קען בלייבן פאר עטליכע טעג נאכדעם וואס עס האט פאסירט.