ברוכים הבאים צו די שוועדישע פאליציי וועבסייט

באריכטן א פארברעכן

אויב זענטי איר באטראפן געווארן פון א פארברעכן, זאלט איר דאס באריכטן פאר די פאליציי די שנעלסטע וואס מעגליך.

גיבט זיך איין פאר א פאספארט

דא קענט איר לייענען וויאזוי זיך איינצוגעבן פאר א פאספארט און א נאציאנאלע אידענטיפיקאציע קארטל.