Pomoc osobi oštecenoj krivicnim djelom

Ovdje je informacija o vrsti podrške i pomoci koju možete dobiti ako ste bili izloženi krivicnom djelu.

Kada vršite prijavu krivicnog djela policija vas je dužna informirati o vašim pravima na podršku.

Informacija se može odnositi na:

  • Razlicite mogucnosti naknade, kao na primjer, naknada za pretrpljene povrede prouzrokovane krivicnim djelom koju odreduje organ za zaštitu prava lica oštecenih krivicnim djelom (Brottsoffermyndigheten),
  • druge organe uprave, organizacije i ostale koji mogu pružiti podršku i pomoc,
  • nacin kako ce policija i sudstvo postupati s vašom prijavom,
  • razlicite vrste informacija o sprecavanju krivicnih djela.

Socijalna služba u vašoj opcini je odgovorna za pružanje podrške i pomoci vama koji ste bili izloženi krivicnom djelu i vašoj rodbini. Može se raditi o ekonomskoj, prakticnoj i psihološkoj podršci. U nekim opcinama postoje posebni centri za podršku za mlade osobe oštecene krivicnim djelom. Postoji više dobrotvornih udruženja koja rade na davanju podrške i pomoci osobama izloženim krivicnom djelu, na primjer dežurne službe za osobe oštecene krivicnim djelom i dežurne službe za pomoc ženama.

Tumac

Prilikom prijave krivicnog djela policiji i za vrijeme krivicne istrage možete dobiti pomoc tumaca.

Osoba za podršku

Kao oštecena stranka, dakle osoba koja je bila izložena krivicnom djelu, u vecini slucajeva imate pravo da na ispitivanja u policiji i na sudenje sa sobom povedete jednu osobu za podršku. Sami odlucujete tko ce biti vaša osoba za podršku. To može biti prijatelj, službenik iz socijalne službe ili netko iz dežurne službe za osobe oštecene krivicnim djelom ili dežurne službe za pomoc ženama. Osoba za podršku ne dobiva naknadu za sudjelovanje.

Pomoc svjedoku

Možete dobiti i pomoc za svjedoka. Pomoc svjedoku treba biti pri ruci u sudskoj cekaonici za pomoc opcim informacijama i podrsku svjedoku i oštecenoj stranci prije i poslije sudske rasprave. Ako želite dodatne informacije o pomoci svjedoku možete kontaktirati prvostepeni ili drugostepeni sud na kojem ce biti sudenje.

Mer på svenska om stöd till brottsoffer